Publikationer

Miljöövervakning och miljömålsuppföljning

Miljöövervakning som underlag för miljömålsuppföljning Syftet med projektet var att bättre kunna beskriva det regionala miljötillståndet med utgångspunkt i miljöövervakningen samt att bättre visa utvecklingen.

Cirkulär ekonomi i växtodling

Cirkulär ekonomi i växtodling – metoder för god jordhälsa Under december 2022 –januari 2023 genomförde fyra sakkunniga på Länsstyrelsen Gävleborg telefonintervjuer med 20 växtodlare från

Vägledning för miljömålens etappmål

Syftet med denna vägledning är att ge länsstyrelser, kommuner och även andra regionala och lokala aktörer en överblick över, och vägledning i, hur miljömålssystemets etappmål