Miljöövervakning som underlag för miljömålsuppföljning

Syftet med projektet var att bättre kunna beskriva det regionala miljötillståndet med utgångspunkt i miljöövervakningen samt att bättre visa utvecklingen. Syftet är att bedömningen och de prognoser mot 2030 som görs ska bli säkrare och ha ett bättre faktaunderlag.

Data från miljöövervakningen ska kunna bidra till att beskriva miljötillståndet och kunna följa upp miljömålen. I projektet har vi försökt belysa användningen idag och hitta brister och var samverkan kan bli bättre. Rapporten visar hur, i första hand regional, miljöövervakningsdata används i miljömålsuppföljningen och var det finns utvecklingsbehov, både inom miljömålsuppföljningen, och miljöövervakningen.

Länsstyrelserna har i uppdrag att följa upp nationella mål och beskriva tillståndet i miljön. RUS har under 2022 och 2023 avsatt resurser för att underlätta och förbättra samverkan mellan miljömålsarbetet och miljöövervakningen.


Publiceringsår: 2023

Publikationstyp: Analysrapport