Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning

 

Här samlas dokumentation och underlag för RUS-projektet Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Projektet har genomförts under 2022 och våren 2023.

Ambitionen är dels att skapa en samsyn kring hur miljöövervakningen skulle kunna utvecklas för att bättre kunna användas till miljömålsuppföljningen, dels hur miljömålsuppföljningen bättre skulle kunna nyttja befintlig miljöövervakning.

Idag används miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen i olika grad och på olika sätt av länen.

Inom miljömålsuppföljningen finns det behov av mer underlag för att bättre kunna göra såväl regionala bedömningar av miljömålen som att följa utvecklingen över tid. Miljöövervakningsdata bidrar till säkrare och bättre bedömningar.

Det kan också finnas underlag som idag inte används men som skulle kunna bidra på samma sätt. 

Syftet med projektet är att bättre kunna beskriva miljötillståndet med utgångspunkt i miljöövervakningen samt att bättre visa utvecklingen. Förhoppningen är att bedömningen och de prognoser mot 2030 som görs ska bli säkrare och ha ett bättre faktaunderlag.

Material från workshop 5 maj 2023

I maj genomfördes en workshop om hur resultat från miljöövervakning kan användas vid miljömålsuppföljning. 

Det finns en sammanställning av resultatet från workshopen och av tips som kom från deltagarna.
Dokumentation från workshop om miljöövervakningsdata och miljömål

Sammanställning av tips från workshopsdeltagare

Du kan titta i efterhand på presentationerna som visades under workshopen.

Introduktion projektet miljöövervakning underlag till miljömålsuppföljning
Dagfjärilsövervakning Lunds universitet
Harmonisering av befintliga data Naturvårdsverket
Hälsorelaterad miljöövervakning Karolinska institutet
Miljögiftsdata vatten Naturvårdsverket
Regional miljöövervakning i landskapsrutor
Styrning av akvatiska datavärdskap Havs och vattenmyndigheten

Miljömålsmanualer med exempel på användning av miljöövervakningsdata

Nationella myndigheter har manualer för uppföljning av respektive miljömål. 

Målmanual Generationsmålet
Målmanual Begränsad klimatpåverkan 181218
Målmanual Frisk luft 140605
Målmanual Bara naturlig försurning 190207
Målmanual Giftfri miljö 181219
Målmanual Skyddande ozonskikt 181011
Målmanual Säker strålmiljön 210416
Målmanual Ingen övergödning 190826
Målmanual Levande sjöar och vattendrag 190826
Målmanual Grundvatten av god kvalitet 181217
Målmanual Hav i balans 200826
Målmanual Myllrande våtmarker 190820
Målmanual Levande skogar 140526
Målmanual Ett rikt odlingslandskap 181220
Målmanual Storslagen Fjällmiljö 160719
Målmanual God bebyggd miljö 181211
Målmanual Ett rikt växt-och djurliv 190627

Det finns bilagor till målmanualerna där du hittar regionala exempel på hur miljöövervakningsdata kan användas i uppföljningen av miljömålen. 

Bilaga målmanual Begränsad klimatpåverkan 230426
Bilaga målmanual Frisk luft 230204
Bilaga målmanualen Bara naturlig försurning 230317
Bilaga målmanualen Giftfri miljö 221122
Bilaga målmanual Säker strålmiljö 230414
Bilaga målmanual Ingen övergödning 220628
Bilaga målmanual Levande sjöar och vattendrag 220927
Bilaga målmanual Grundvatten av god kvalitet 220811
Bilaga målmanual Hav i balans 230228
Bilaga målmanual Myllrande våtmarker 221012
Bilaga målmanual Levande skogar 220812
Bilaga målmanual Ett rikt odlingslandskap 220811
Bilaga målmanual Storslagen fjällmiljö 220812
Bilaga målmanual God bebyggd miljö 230228
Bilaga målmanual Ett rikt växt och djurliv 220906

Tips och goda exempel

Under projektets gång har flera tips och  goda exempel från olika aktörer samlats in. Här hittar du en del av dem.

Kartläggning indikatorer generationsmålet (excelfil)

Kartläggning indikatorer uppföljning generationsmålet om hälsa (metodrapport från Tyréns AB)

Conservation evidence (webbsida)
Här sammanfattas dokumenterad evidens av bevarandeåtgärder. Materialet kan vara ett underlag för beslut om hur biologisk mångfald kan bevaras och återskapas.


 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.