Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning

Här samlas dokumentation och underlag från RUS-projektet Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Projektet har genomförts under 2022 och våren 2023.

Ambitionen är dels att skapa en samsyn kring hur miljöövervakningen skulle kunna utvecklas för att bättre kunna användas till miljömålsuppföljningen, dels hur miljömålsuppföljningen bättre skulle kunna nyttja befintlig miljöövervakning.

Idag används miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen i olika grad och på olika sätt av länen.

Inom miljömålsuppföljningen finns det behov av mer underlag för att bättre kunna göra såväl regionala bedömningar av miljömålen som att följa utvecklingen över tid. Miljöövervakningsdata bidrar till säkrare och bättre bedömningar.

Det kan också finnas underlag som idag inte används men som skulle kunna bidra på samma sätt. 

Syftet med projektet är att bättre kunna beskriva miljötillståndet med utgångspunkt i miljöövervakningen samt att bättre visa utvecklingen. Förhoppningen är att bedömningen och de prognoser mot 2030 som görs ska bli säkrare och ha ett bättre faktaunderlag.

Resultat från projektet

Projektet avslutades oktober 2023. Här kan du ta del av resultaten.

Slutrapport Miljöövervakning och miljömålsuppföljning – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)

För varje miljömål har det inom projektet tagits fram regionala exempel på hur miljöövervakningsdata kan användas i uppföljningen av miljömålen. 

Bilaga med exempel för Begränsad klimatpåverkan 231219
Bilaga med exempel för Frisk luft 231219
Bilaga med exempel för Bara naturlig försurning 231219
Bilaga med exempel för Giftfri miljö 231219
Bilaga med exempel för Säker strålmiljö 231219
Bilaga med exempel för Ingen övergödning 231219
Bilaga med exempel för Levande sjöar och vattendrag 231219
Bilaga med exempel för Grundvatten av god kvalitet 231219
Bilaga med exempel för Hav i balans 231219
Bilaga med exempel för Myllrande våtmarker 231219
Bilaga med exempel för Levande skogar 231219
Bilaga med exempel för Ett rikt odlingslandskap 231219
Bilaga med exempel för Storslagen fjällmiljö 231219
Bilaga med exempel för God bebyggd miljö 231219
Bilaga med exempel för Ett rikt växt och djurliv 231219

Material från workshop 5 maj 2023

I maj genomfördes en workshop om hur resultat från miljöövervakning kan användas vid miljömålsuppföljning. 

Det finns en sammanställning av resultatet från workshopen och av tips som kom från deltagarna.
Dokumentation från workshop om miljöövervakningsdata och miljömål

Sammanställning av tips från workshopsdeltagare

Du kan titta i efterhand på presentationerna som visades under workshopen.

Introduktion projektet miljöövervakning underlag till miljömålsuppföljning
Dagfjärilsövervakning Lunds universitet
Harmonisering av befintliga data Naturvårdsverket
Hälsorelaterad miljöövervakning Karolinska institutet
Miljögiftsdata vatten Naturvårdsverket
Regional miljöövervakning i landskapsrutor
Styrning av akvatiska datavärdskap Havs och vattenmyndigheten

Miljömålsmanualer

Nationella myndigheter har manualer för uppföljning av respektive miljömål. 

Målmanual Generationsmålet
Målmanual Begränsad klimatpåverkan 181218
Målmanual Frisk luft 140605
Målmanual Bara naturlig försurning 190207
Målmanual Giftfri miljö 181219
Målmanual Skyddande ozonskikt 181011
Målmanual Säker strålmiljön 210416
Målmanual Ingen övergödning 190826
Målmanual Levande sjöar och vattendrag 190826
Målmanual Grundvatten av god kvalitet 181217
Målmanual Hav i balans 200826
Målmanual Myllrande våtmarker 190820

Målmanual Levande skogar 220615
Målmanual Ett rikt odlingslandskap 181220
Målmanual Storslagen Fjällmiljö 160719
Målmanual God bebyggd miljö 181211
Målmanual Ett rikt växt-och djurliv 190627

Tips och goda exempel

Under projektets gång har flera tips och  goda exempel från olika aktörer samlats in. Här hittar du en del av dem.

Kartläggning indikatorer generationsmålet (excelfil)

Kartläggning indikatorer uppföljning generationsmålet om hälsa (metodrapport från Tyréns AB)

Conservation evidence (webbsida) Här sammanfattas dokumenterad evidens av bevarandeåtgärder. Materialet kan vara ett underlag för beslut om hur biologisk mångfald kan bevaras och återskapas.