Cirkulär ekonomi – kartläggning, kunskap, vägledning

Länsstyrelserna genom RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) har under 2021 och 2022 genomfört ett projekt om cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi – kartläggning, kunskap, vägledning.
Bakgrunden till projektet är att regeringens har tagit fram en strategi och en handlingsplan för cirkulär ekonomi där det anges att offentlig sektor bestående av staten, regionerna, länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. I regleringsbrevet 2021 fanns ett uppdrag att länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser inom relevanta verksamhetsområden som särskilt bidragit till omställningen till en cirkulär ekonomi.


Syftet med projektet var att kartlägga vad som görs inom länsstyrelserna inom området cirkulär ekonomi och vad som skulle kunna göras och vilka kunskapshöjande insatser som önskas.


Publiceringsår: 2022

Publikationstyp: Rapport