Cirkulär ekonomi i växtodling – metoder för god jordhälsa

Under december 2022 –januari 2023 genomförde fyra sakkunniga på Länsstyrelsen Gävleborg telefonintervjuer med 20 växtodlare från 12 län. Intervjufrågorna hade fokus på olika metoder för att främja och bevara en god jordhälsa.

Syftet var att förstå i vilken utsträckning metoder för god jordhälsa tillämpas idag och identifiera möjligheter till ytterligare åtgärder.

Intervjuresultaten presenterades på ett länsstyrelseseminarium om jordhälsaden 26:e april 2023. Alla intresserade sakkunniga inom landsbygd, miljö, samt klimat & energi fick möjlighet att bidra till projektets rekommendationer.

Seminariet ökade också kunskapen om skötsel av jordbruksmark för ökadjordhälsaoch kolinlagring som en lönsam åtgärd inomväxtodling.

Projektets resultat, i form av denna slutrapport, ska spridas till länsstyrelserna och företagsfrämjande aktörer för att öka kunskaper om kapaciteten och behoven i jordbruksproduktionen.


Publiceringsår: 2023

Publikationstyp: Projektrapport