Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen

Under 2021 och 2022 genomfördes projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen”. Att vi står inför flera ekologiska kriser är allt tydligare ett faktum idag. Två av de största kriserna är ett förändrat klimat samt minskad biologisk mångfald. Detta är två kriser som inte bör hanteras separat utan i synergi med varandra då de är starkt sammankopplade.

Rapporten innehåller ett kunskapsunderlag med fokus på var det finns kopplingar mellan klimatpåverkan och biologisk mångfald i skogen samt en vägledning som är ett första steg om hur länsstyrelserna kan arbeta vidare med frågorna. Som komplement till rapporten har en sammanfattande Powerpoint tagits fram som kan användas för den som vill sprida eller använda resultatet för vidare dialog kring frågorna

Projektet har genomförts genom samverkan mellan länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, RUS, och Miljönätverket.


Publiceringsår: 2022

Publikationstyp: Kunskapsunderlag