En del i RUS uppdrag är att stödja och utveckla av åtgärdsarbetet.

Ursprunget till RUS arbete med åtgärdsområdet Transporter tog sin början 2012 när miljömålen nyss blivit en del av de transportpolitiska målen och därmed skulle bli en integrerade del i det påbörjade arbetet med transportinfrastrukturplanering på nationell och regional nivå för perioden 2014-2025.

Seminariet och rapporten ”Så mycket bättre” 2012 belyste frågan: Vilken betydelse har infrastrukturplaneringen för miljömålen, och vilken är miljömålens roll i infrastrukturplaneringen?

Under 2014 belystes och diskuterades behovet av att kunna följa upp länstransportplanerna inom miljömålssystemet, resultatet blev en rapport och ett seminarium.

En nationell grupp bildades 2015 och tog arbetet med uppföljning vidare. Här medverkade representanter från Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och RUS. Gruppen fokuserade på en indikator om resvanor och en indikator om hur medel fördelas mellan olika trafikslag. Gruppens arbete avslutades 2018.

RUS och LEKS började samverka under 2017 kring hur klimatmålen skulle kunna integreras i länstransportplanerna. Bland annat genom att ta fram första upplagan av Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta? som var klar 2018. Samarbetet har fortsatt med årliga aktiviteter sedan dess i projektet Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering.

Aktuellt

Nationell transportinfrastrukturplan på remiss

Den 28 februari 2022 lämnade samtliga länsstyrelse sina remissvar på Trafikverkets förslag till nationell transportinfrastrukturplan.

Här kan du läsa en sammanställning av länsstyrelsernas yttranden

Skypemöte 13 januari. Den nationella transportinfrastrukturplanen är nu utskickade på remiss av Trafikverket. Syftet med mötet var att inför remisskrivandet bjuda in till en gemensam dialog kring nationell transportinfrastrukturplan.

Här hittar du PPT-bilderna med fylliga kommentarer på anteckningssidorna.

Länstransportplaner på remiss

Skypemöte 11 november. Länstransportplanerna är nu utskickade eller kommer snart att skickas ut på remiss av regionerna. Syftet med mötet var att inför remisskrivandet bjuda in till en gemensam dialog kring länstransportplanerna.

Här hittar du PPT-bilderna med fylliga kommentarer på anteckningssidorna.

Här hittar du en jämförelse mellan det gamla och det nya direktivet.

Projekt Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 3.0 under 2021

Under 2021 fortsätter arbetet med att höja kompetensen i syfte att få mer klimatsmarta länstransportplaner, dels internt på länsstyrelserna och vidare genom att utveckla dialogen med länsplaneupprättarna. Projektet ska också undersöka möjligheterna att stödja kommunerna med kompetens.

Inom projektet ordnas bland annat skypemöten kring aktuella frågor inom infrastrukturplaneringen, med möjlighet för deltagarna att ställa frågor och diskutera. Hösten 2021 planeras workshops och vidare kommer projektet att ha löpande kontakter med Klimatkommunerna för att undersöka hur ett stöd till kommunerna skulle kunna utformas.

PM om länsstyrelsernas remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag 3 februari 2021

Webbinarium 27 april 2021 – Transporter och samhällsekonomiska analyser. Thomas Broberg, ordförande för ASEK:s arbetsgrupp (Trafikverket), och Göran Finnveden, professor Miljöstrategisk analys (KTH).

Svar på frågor

Projekt Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0 under 2020/2021

Projektet var en fortsättningpå det tidigare arbetet inom området. Syftet var en kompetenshöjning för länsstyrelsernas klimatstrateger, miljömålssamordnare, transportstrateger och översiktsplanerare och en ökad samverkan internt mellan dessa samt med länsplaneupprättare på regionerna. På de workshops som genomfördes deltog nästan alla länsstyrelser och regioner med en eller flera deltagare. Vidare uppdaterades rapporten Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta? 

Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för transportinfrastruktur ser ut och tar upp hur vi kan vara aktiva i arbetet med kommande länstransportplaner. Detta är viktigt som ett led i vårt uppdrag att samordna klimatarbetet i länet och att bidra till att vi når transportrelaterade miljö- och hållbarhetsmål.

Rapporten: Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta? En handbok för länsstyrelserna

Webbinarium 12 juni 2020  – Depp & pepp i transportplaneringen! Berit Balfors (KTH) och Joanna Dickinsson (Naturvårdsverket)

Skypemöte 5 maj

Presentation från mötet

Material från tidigare projekt/utbildningar

Klimat och energi i länstransportplanerna 2019

Under april 2019 ordnade RUS och LEKS workshops mellan klimat-energi och miljömålssamordnare och länsplaneupprättare. Korta föreläsningar varvades med grupparbeten kring behovet av att integrera klimat och energi i den påbörjade revideringen av länstransportplanerna (2022-2033).  Syftet med träffarna var att få igång en diskussion om hur samverkan kan förstärkas och förbättras.

Material från workshop

Den första versionen av rapporten Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta? togs fram (Rapport 2018:13 i Länsstyrelsen i Stockholms rapportserie). Arbetet med rapporten var grundat på litteraturstudier, intervjuer med klimat-, energi och miljöstrateger från länsstyrelserna samt länsplaneupprättare från regioner, regionförbund eller länsstyrelser för att undersöka hur man arbetar med klimatfrågorna i framtagandet av länstransportplanen.

Uppföljningsgruppen 2015-2018

Som ett resultat av seminariet 2014, se nedan, bildades under 2015 en nationell grupp som tog arbetet med diskussionen om uppföljning av länstransportplanerna vidare. Här medverkade representanter från Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och RUS. Arbetet ledde till att indikatorn Resvanor uppdelade på färdsätt och kön togs fram och numera är en indikator på Sveriges miljömål. Indikatorförslaget Fördelning av nyinvesteringar uppdelat på färdslag i nationell och regional plan föll däremot på att Trafikverket inte ansåg sig ha ett sådant uppdrag. Gruppens arbete avslutades hösten 2018.

Länstransportplaner – seminarium i Stockholm 2014

RUS anordnade ett seminarium med workshop för att diskutera och få belyst vilka faktiska möjligheter det finns att följa upp länstransportplaner inom miljömålssystemet. Seminariet byggde på den studie som VTI gjort på RUS uppdrag. Fokus i studien var att klarlägga hur det årliga utfallet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 kom att redovisas fördelat på olika åtgärdstyper – dels avseende olika steg i fyrstegsprincipen, och dels avseende trafikslag. Vidare lämnades förslag på indikatorer för att följa upp utfallet av länsplanerna samt stöd för hur sådana indikatorer ska dataförsörjas.

Se rapporten: Uppföljning av länsplaner för transportinfrastruktur 2014-2025. Förslag på indikatorer för uppföljning

Så mycket bättre – om nya infrastrukturprocessen 2012

RUS anordnade den 8 mars 2012 ett heldagsseminarium om infrastrukturplaneringens betydelse för miljömålen, och miljömålens roll i infrastrukturplaneringen. Detta kan tyckas länge sedan nu, men ledtiderna är långa och många frågeställningar är idag de samma som då.

Inbjudan till transportseminariet ”Så mycket bättre”

Seminarierapport: Så mycket bättre- Dokumentation från ett seminarium

Om transporter och miljömål.