Kortversion av Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030


Detta är en kortversion av rapporten Vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Vägledningen har tagits fram av länsstyrelsernas samverkansorgan för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) i dialog med kommuner och länsstyrelser från olika delar av Sverige. Värdefulla inspel och synpunkter har också lämnats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Naturvårdsverket, samt närliggande initiativ och projekt, för att säkerställa ökad samordning och förankring i forskning inom området.

Vägledningen riktar sig till kommuner och ger konkret stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Vägledningen är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledning är indelad i tre olika delar, och innehåller flera lärande exempel från kommuner samt länkar till ytterligare stöd och fördjupande information inom olika områden.

Vägledningens tre delar

  1. Agenda 2030 och miljömålen – Hand i hand för hållbar utveckling.
  2. Kommunens roller, uppgifter och förutsättningar i arbetet med miljömålen och Agenda 2030.
  3. Processteg för att utveckla och genomföra ett miljö- och hållbarhetsprogram.

Publiceringsår: 2021

Publikationstyp: Vägledning