Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030


En vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Arbetet med vägledningen har skett i dialog med kommuner över hela landet och aktuell forskning samt närliggande initiativ och projekt.

Vägledningen riktar sig till kommuner och ger konkret stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Vägledningen är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledning är indelad i tre olika delar, och innehåller flera lärande exempel från kommuner samt länkar till ytterligare stöd och fördjupande information inom olika områden.

Vägledningens tre delar

  1. Agenda 2030 och miljömålen – Hand i hand för hållbar utveckling.
  2. Kommunens roller, uppgifter och förutsättningar i arbetet med miljömålen och Agenda 2030.
  3. Processteg för att utveckla och genomföra ett miljö- och hållbarhetsprogram.

Publiceringsår: 2020

Publikationstyp: Vägledning