Kulturmiljö

Kulturmiljön är en viktig och självklar del i begreppen miljö och hållbar utveckling och ingår i de miljömål som beslutats av regering och riksdag.

Länsstyrelserna har ett viktigt regionalt uppdrag i arbetet för att nå miljömålens kulturmiljödelar. 

Utvecklingsområdet kulturmiljö handlar bland annat om att verka och samverka för att:

  • stärka kopplingen mellan miljömålsuppdraget och kulturmiljöarbetet,
  • få till stånd en bättre miljömålsuppföljning till exempel genom fler indikatorer och att länsstyrelserna uppmärksammar kulturmiljöaspekterna i sina miljömålsbedömningar på ett bra sätt,
  • synliggöra och utveckla åtgärdsarbetet avseende kulturmiljörelaterat miljömålsarbete.  

Utvecklingsområdet har även kommit att handla om att verka för att kulturmiljöfrågorna ”inte ska falla mellan stolarna” i miljömålssystemet.

Material från tidigare projekt

Vägledning och goda exempelsamling i åtgärdsarbetet ”Välj och vraka!”

RUS har tagit fram en vägledning och exempelsamling för att stödja och inspirera länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete inom miljömålen. Rapporten heter Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål. Den är tänkt att fungera som en exempelsamling men också en vägledning till ett förbättrat miljömålsarbete vad gäller kulturmiljöaspekter. Den riktar sig till länsstyrelserna och de verksamheter som kan relateras till miljömåls- och kulturmiljöarbete. Många länsstyrelser har medverkat med underlag i det här arbetet. I rapporten finns även allmän information om kulturmiljö och miljömål.

Vägledning ”Välj och vraka”

Kulturmiljö i God bebyggd miljö – webbmöten

2018-2019 anordnade Länsstyrelsen, Boverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans en serie webbmöten om kulturmiljöfrågorna i miljömålet God bebyggd miljö. Mötena syftade till att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelserna och de nationella myndigheterna samt att stimulera länsstyrelsernas arbete med inventeringen Räkna q. Mötesserien avslutas med en fysisk träff i fält.

Presentationerna från möten finns på RUS samarbetsyta.

Kontakt

Carl-Johan Sanglert

carl-johan.sanglert@lansstyrelsen.se