Ekosystemtjänster

Människan är helt beroende av att naturen levererar ekosystemtjänster för att kunna överleva. Rent vatten, mat, pollinering och byggnadsmaterial räknas till dessa. Ekosystemtjänster betonas i generationsmålet och är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå miljökvalitetsmålen. Ett av miljömålsstrukturens etappmål anger att statliga myndigheter ska
synliggöra ekosystemtjänster och ta hänsyn till dem i sin handläggning. En framtida leverans av ekosystemtjänster måste säkerställas genom att i beslut eller i andra sammanhang värdera dem idag.


Den här rapporten är tänkt att vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare att kunna lyfta fram ekosystemtjänster i sitt dagliga arbete. I rapporten finns det beskrivet metoder och begrepp samt hur man kan kommunicera ekosystemtjänster. Målgrupper är tjänstemän inom
länsstyrelser och Skogsstyrelsen men även kommuner och annan verksamhet har nytta av rapporten. Tillsammans måste vi i ökad grad ta hänsyn till naturens tjänster i våra handläggarrutiner och beslut.


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen i Örebros län

Rapportnummer: 2016:34

ISBN/ISSN-nr: 0349-4454

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 119