Checklista för begränsad klimatpåverkan

En av vår tids stora utmaningar är att bryta trenden av ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären som leder till ett förändrat klimat. Den fysiska planeringen är ett av flera viktiga områden för att minska samhällets klimatpåverkan. För att nå de klimatpolitiska målen behöver samhällsplaneringen i högre grad verka för en fysisk samhällsstruktur som kan minska energi- och transportbehovet och därmed minska klimatpåverkan.


Syftet med checklistan är att ge vägledning för att på ett systematiskt sätt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen. Målet är att ge stöd i planeringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan. Checklistan är utformad för kommuner och länsstyrelser och innehåller exempel på hur klimatperspektivet kan lyftas in i den fysiska planeringen. Checklistan är tänkt att vara ett stöd inom både översiktsplanering och detaljplanering.


Publiceringsår: 2022

Publikationstyp: Vägledning