Vägledning för myndigheternas stöd till företag i deras arbete med miljömålen och miljödimensionen i Agenda 2030

Vägledningsmaterialet ”Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030” har tagits fram 2018 inom ramen för ett projekt initierat av länsstyrelsernas samverkansorgan RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). I arbetet har representanter från flera olika organisationer deltagit och bidragit: berörda länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet Annika Helker Lundström. Materialet är processat och förankrat med dessa och fastställt av RUS styrgrupp samt länsstyrelsernas kontaktlänsråd för miljömål.

Denna vägledning är riktad till myndigheter, kommuner och offentliga organisationer om hur de kan stödja företagen och verka för miljö- och hållbarhetsmålen gentemot företagen. Vägledningen är en del i vägledningsmaterialet ”Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030” .

Materialet har främst den regionala och lokala nivån som utgångspunkt, även om det som tas upp även kan vara användbart nationellt.
Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen, där RUS kommer fortsätta att stödja.


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen Skåne

Rapportnummer: 2019:12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-151-0

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 30