Kommuner ansvarar för utveckling på lokal nivå samt att skapa god livsmiljö för sina invånare. Detta arbete sker bland annat genom plan- och byggprocesser, miljötillsyn, avfallshantering, vatten och avlopp, energiförsörjning, kollektivtrafik samt skola, vård och omsorg. Allt detta gör att kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Länsstyrelserna har som regeringsuppdrag att samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet och att stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Temamöten

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) arrangerar ett digitalt temamöte per termin där kommuner och länsstyrelser bjuds in för att ta del av information inom olika områden med koppling till miljömålen och hållbar utveckling. 

Aktuellt

31 maj, 2024 – Temamöte Miljö & Hälsa.

Dagordning:

  1. Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling. Folkhälsomyndigheten
  2. Data som drivkraft för miljörelaterad hälsa. Naturvårdsverket
  3. Ställ om för framgång, Region Dalarna
  4. Gröna skolgårdar. Lunds kommun
  5. En resa från dålig luft till god luftkvalitet. Helsingborgs kommun

 

Tidigare temamöten

15 dec. 2023 – Grönplanering och miljömål.

15 juni 2023 – Kommunal hållbarhetsstyrning

25 nov. 2022 – Agenda 2030 och Miljömål

17 maj 2022 – Uppföljning

1 dec. 2021 – Miljöprogram eller andra strategiska dokument för miljöarbetet

För information och underlag från mötena kontakta marie.vallin@lansstyrelsen.se .

Referensgrupp – Kommunstöd – Miljömål

Som en del av länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner bildade RUS en referensgrupp 2017 med länsstyrelser och kommuner för att utveckla olika sätt som den regionala nivån kan bistå kommunerna i miljömålsarbetet.

Syftet med gruppen är att identifiera områden som kommuner kan ha behov av att få stöd i utifrån deras olika förutsättningar i arbetet för att nå miljömålen och en hållbar utveckling. Kommunernas deltagande är viktig för att kunna hämta in kommunal kunskap och kompetens så att olika stöd blir så användbara som möjligt för den kommunala verksamheten.

Aktuella frågor som har diskuterats i gruppen:

  1. Identifiera vilket behov av stöd och samverkan olika typer av kommuner har.
  2. Synliggöra befintliga nätverk och samverkansformer och hur dessa kan nyttjas för att stödja kommunerna, i respektive län och nationellt.
  3. Implementering av Agenda 2030.
  4. Stöd i arbetet med miljöprogram, kommunernas egna och medverkan i regionala.
  5. Lokala indikatorer, tillhandahållande och samarbete.

 

Sedan gruppen startade har vi reviderat Guide till Lokalt arbete med miljömål. Den nya vägledningen färdigställdes våren 2020. Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030. Även en kortversion av guiden togs fram 2021 på inrådan av referensgruppen.

Ytterligare insats på förslag av referensgruppen var att erbjuda miljö/hållbarhetsstrateger i kommuner en kurs i förändringsledning. Först ut var kommunerna i pilotlänen Västra Götaland och Kronoberg. Under 2022 och 2023 erbjöds även övriga kommuner möjligheten att ta del av utbildningen via respektive länsstyrelse.