Stöd till kommunernas miljömålsarbete

Kommuner ansvarar för utveckling på lokal nivå samt att skapa god livsmiljö för sina invånare. Detta arbete sker bland annat genom plan- och byggprocesser, miljötillsyn, avfallshantering, vatten och avlopp, energiförsörjning, kollektivtrafik samt skola, vård och omsorg. Allt detta gör att kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. 

Länsstyrelserna har som regeringsuppdrag att samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet och att stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Referensgrupp – Kommunstöd – Miljömål

Som en del av ovanstående uppdrag bildade RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) en referensgrupp 2017 med länsstyrelser och kommuner för att utveckla olika sätt som den regionala nivån kan bistå kommunerna i miljömålsarbetet.

Syftet med gruppen är att identifiera områden som kommuner kan ha behov av att få stöd i utifrån deras olika förutsättningar i arbetet för att nå miljömålen och en hållbar utveckling. Kommunernas deltagande är viktig för att kunna hämta in kommunal kunskap och kompetens så att olika stöd blir så användbara som möjligt för den kommunala verksamheten.

Aktuella frågor som har diskuterats i gruppen:

  1. Identifiera vilket behov av stöd och samverkan olika typer av kommuner har.
  2. Synliggöra befintliga nätverk och samverkansformer och hur dessa kan nyttjas för att stödja kommunerna, i respektive län och nationellt.
  3. Implementering av Agenda 2030.
  4. Stöd i arbetet med miljöprogram, kommunernas egna och medverkan i regionala.
  5. Lokala indikatorer, tillhandahållande och samarbete.

Sedan gruppen startade har vi reviderat Guide till Lokalt arbete med miljömål. Den nya vägledningen färdigställdes våren 2020. Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030. Även en kortversion av guiden togs fram 2021 på inrådan av referensgruppen.

Ytterligare insats på förslag av referensgruppen är att erbjuda miljö/hållbarhetsstrateger i kommuner en kurs i förändringsledning. Först ut var kommunerna i pilotlänen Västra Götaland och Kronoberg. Under 2022 och 2023 kommer övriga kommuner att erbjudas möjligheten att ta del av utbildningen via respektive länsstyrelse.

Nätverk – Kommunstöd – Miljömål

Under våren 2021 skickades en intresseförfrågan till kommuner och regioner för att utöka referensgruppen med ytterligare tre kommuner. Det var ett stort antal kommuner som skickade in intresseanmälningar och för att ta tillvara på det stora intresset bildades ett nätverk där de kommuner som lämnat intresseanmälan bjöds in för att dela erfarenheter och samverka med varandra och med länsstyrelser.