Ekosystem och biologisk mångfald

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Målet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Flera av generationsmålets strecksatser som förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken ska fokusera på är direkt eller indirekt kopplade till ekosystem och biologisk mångfald.

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.

Här har vi samlat underlag som kan utgöra stöd för länsstyrelsernas åtgärdsarbete kopplat till ekosystem och biologisk mångfald.

Aktuellt

Regionala handlingsplaner

Här hittar ni mer information:

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Samverkansåtgärd för funktionell grön infrastruktur

Samverkansåtgärd som drivs av länsstyrelserna i samverkan med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Målet är att under 2022 ta fram indikatorer och beskrivningar av en funktionell grön infrastruktur. Beskrivningarna och indikatorerna ska belysa kvalitet, storlek, täthet och konnektivitet hos representativa naturtyper i Sverige. Syftet är att få bättre underlag för ett fortsatt arbete bl.a. för att kunna utveckla mål för funktionell grön infrastruktur som behöver uppnås för att bevara den biologiska mångfalden och stärka ekosystemtjänsterna.

Planerade leveranser från projektet (beroende av möjligheterna till extra finansiering):

 • Kunskapsrapporter för:
  • Våtmarker, marina och limniska miljöer
  • Skog, gräsmarker, odlingslandskapet och urbana miljöer
  • Övergångsmiljöer och mosaikmarker
 • Översikt naturtyper, underlag och analysmetoder för grön infrastruktur samt sammanställning av hur indikatorer för och beskrivningar av funktionell grön infrastruktur ser ut inom de olika myndigheternas verksamhetsområden.
 • Syntesrapport med beskrivningar av och indikatorer för funktionell grön infrastruktur för representativa svenska naturtyper
 • Arbetsplan för att ta fram målförslag för att nå funktionell grön infrastruktur för representativa svenska naturtyper

Rapport från seminarium 24 november 2022: Funktionella landskap – hav, sötvatten och våtmarker

Rapporten presenterar aktuell forskning, verktyg och metoder som redan idag finns tillgängliga för att använda i arbetet med grön infrastruktur, exempelvis för att identifiera skyddsvärda områden och restaurerings- och skötselåtgärder som kan öka funktionaliteten hos naturmiljöer och landskap. Här presenteras även idéer om hur forskningen kan ta fram underlag för mål och indikatorer för grön infrastruktur utifrån förvaltningens behov. Rapporten är uppdelad i ett kapitel om hav och ett om sötvatten, som båda innehåller en översikt av den forskning som presenterades och diskuterades under kunskapsseminariet samt en sammanfattning av de presentationer som hölls av inbjudna forskare. I ett avslutande kapitel ges en sammanfattande reflektion och en kort översikt över de behov av vidare arbete som identifierades under seminariet.

Ladda ner rapport

Kunskapsrapport FUNKTIONELLA LANDSKAP FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD – Sammanställning från ett kunskapsseminarium

I november 2021 arrangerade Lunds universitet, på uppdrag från länsstyrelsernas GI-stödgrupp och RUS, kunskapsseminariet ”Indikatorer för funktionella landskap”. Syftet var att tillsammans med andra forskare diskutera vad som innebär en funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald, samt hur funktionalitet kan mätas och följas upp med hjälp av indikatorer. De miljöer som diskuterades var skog, gräsmarker, odlingslandskapet och urbana miljöer. Under våren 2022 presenterades resultaten från kunskapsseminariet i en rapport och på ett GI-dropin (kunskapswebbinarium om grön infrastruktur) 19 april redovisade Maria von Post från Lunds universitet de viktigaste slutsatserna.

Ladda ner sammanställningen

Läs mer om Miljömålsrådets programområde Insatser för grön infrastruktur (Naturvårdsverket.se)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.