Nationella emissionsdatabasen

Den nationella emissionsdatabasen har flyttat till SMHI för att bli en del av Luftwebb. Uppgifterna publiceras på läns- och kommunnivå och är ett viktigt underlag för arbetet med åtgärder och uppföljning av klimat- och miljömål. 

Du hittar numera den nationella emissionsdatabasen på SMHI:s webbplats.

RUS deltar fortsatt i arbetet med databasen bland annat via användarrådet och löpande kontakter med SMHI och Naturvårdsverket. Användarrådet möts två gånger om året och diskuterar utveckling och kvalitetsfrågor. Rådet leds av Naturvårdsverket och här deltar representanter för olika myndigheter och forskare samt SMED (Svenska MiljöEmissionsData ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI).

RUS kontaktperson för frågor om databasen är Annika Svensson, mejl: annika.o.svensson@lansstyrelsen.se.