Nationella emissionsdatabasen

Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner).

Om utsläppsstatistiken

Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. På nationell nivå är utsläppssiffror tillgängliga i december året efter utsläppsåret, och cirka 6-8 månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå. Uppdatering med data för 2019 är planerad till den 31 augusti 2021.

Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen.

Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter.

Databasen

Utsläppsdata presenteras på tre olika sätt

Gå till karta (läns- och kommunnivå)

Gå till tabell (nationell, läns- och kommunnivå. Data på kommunnivå finns i de länsvisa datafilerna)

Gå till diagram (nationell och länsnivå)

OBS! Rensa temporära internetfiler från din webbhistorik ifall du har laddat ner excelfiler tidigare år. Annars finns det risk för att datorn väljer den gamla filen före den uppdaterade eftersom filnamnen är oförändrade. Alternativt ange att datorn ska kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor automatiskt under webbläsarens inställningar. För en del användare fungerar enbart diagramfunktionen via Google Chrome.

Användarmanual

Hur du tar fram utsläppsuppgifter ur databasen och beskrivning av vad man kan använda dem till framgår av hjälptexterna nedan. Läs dem, det är till exempel viktigt att känna till att det årligen sker så kallade retroaktiva uppdateringar, vilket innebär att föregående års uppgifter kan vara förlegade och ersatta på grund av metodförbättringar (det kan således bli fel om du bara laddar ner senaste årets uppgifter och lägger till dem i en gammal tabell/gammalt diagram från förra året).

Metod- och kvalitetsbeskrivning

I Metod- och kvalitetsbeskrivningens inledande sidor beskrivs hur uppgifterna tagits fram och de följande sidorna är en genomgång av respektive utsläppskälla/sektor som finns med i databasen. Är du kommunal klimat- och energihandläggare så lägg märke till Bilaga 3.

Uppgifternas ursprung

Uppgifterna i databasen har sitt ursprung i:

  • Sveriges rapportering till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen
  • Geografisk fördelning av de totalutsläpp Sverige rapporterar

Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. För att kunna presentera utsläpp på läns- och kommunnivå har en metod för geografisk fördelning av utsläppen tagits fram.  Det är denna metod som beskrivs här. Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter. Denna geografiska fördelning innebär att de nationella totalutsläppen bryts ner och fördelas på regional och lokal nivå. Nedbrytningen till högre rumslig upplösning omfattar en geografisk begränsning av var utsläppen sker (till exempel vägnät) och statistik på regional nivå och lokal nivå (till exempel trafikflöden, fordonstyper, kallstartsandel). Det innebär att ju finare indelning desto större blir osäkerheten (att utsläppet fördelas till rätt kilometerruta är inte oväntat mer mycket mer osäkert än att det fördelas till rätt län)

Nytt för 2020

Nytt för i år är att utsläppen från Inrikes civil sjöfart (inkl. privata fritidsbåtar) numera ligger på en betydligt högre nivå än tidigare, det gäller samtliga ämnen. Bakgrunden är att bränsleförbrukning beräknas med en ny och bättre metod. Det märks för särskilt i vissa kustlän, och framför allt för utsläppen av kväveoxider. För sektorn Arbetsmaskiner har flera undersektorer räknats om, bland annat ligger Skotrar och fyrhjuling på lägre nivå jämfört med tidigare, medan utsläppen från arbetsmaskiner i Jord- och skogsbruk ligger på en högre nivå än förut. En ny metodik har även införts för beräkning av uppvärmning av Kommersiella och offentliga lokaler och Jordbruk- och skogsbrukslokaler. För vägtrafikens sektorer förbättrades metodiken föregående år (submission 2019), vilket innebär att uppgifterna för 2017 och 2018 håller en betydligt högre kvalitet än åren dess för innan. Här släpar tyvärr den retroaktiva uppdateringen efter vilket innebär att det finns ett trendbrott i tidsserien som inte speglar verkligheten, främst mellan år 2016 och följande år, gäller särskilt på kommunal nivå i glesbygdskommuner.

Att tänka på som användare

Som användare av dessa uppgifter behöver du gå igenom Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografisk fördelning, länken ovan och bedöma om kvaliteten är acceptabel för det användningsområde som var tänkt. Det är till exempel inte alls lämpligt att göra detaljerade jämförelser mellan uppgifter från undersektor inom sektorer med kvalitetsklass 3. Läs mer om detta i Metodbeskrivningen under avsnitt 15 samt de sektorer som jämförelsen var tänkt att handla om. Vidare bör utsläppsuppgifter från denna databas inte redovisas som utsläpp per kommuninvånare, se vidare pdf:en Om uppföljning av mål och utsläpp per invånare på databasens ingångssida.

Tabell. Kvalitetsklassning av huvudsektorer.

Betygsskala: 1 = bra kvalitet, 2 = vissa osäkerheter, 3 = osäkra resultat.

 HuvudsektorKvalitetsklass
Nationella totaler 
Kvalitetsklass
Geografisk fördelning
 
El och fjärrvärme21-2
​Egen uppvärmning av bostäder och lokaler1-​2​1-2
Industri (energi + processer)1-21-3 (se bilaga 3)
Transporter21
Arbetsmaskiner33
Produktanvändning22
​Jordbruk​2​1-2
Avfall (inklusive avlopp)32
Utrikes transporter (luftfart och sjöfart21
Tabell på kvalitetsklassning av huvudsektorer

För att kommunerna lättare ska få en uppfattning om vilken kvalitet som uppgifterna inom sektorn Industri (energi och processer) har på kommunnivå finns en Bilaga 3 till Metodbeskrivningen (se uppe till höger). Det är en kvalitetsklassning per kommun för utsläpp av fossil CO2, NOx och SOX. För varje kommun har kvaliteten klassats enligt en femgradig skala baserat på hur stor del av de skattade utsläppen som baseras på anläggningsspecifika uppgifter respektive schablonfördelade restposter. För mer info läs ”Info och tips till kommunala klimat- och energihandläggare med flera”.

Hur utsläppen beräknas

Något som också styr noggrannheten på lokal och regional nivå är hur de nationella totalutsläppen beräknas. Detta ingår inte i Metodbeskrivningen för nationella emissionsdatabasen – utan vill man veta mer om det, sök information på Naturvårdsverkets hemsida om Sveriges rapportering till FNs klimatkonvention samt hemsidan om FNs luftvårdskonvention.

För information om hur du kan beräkna dina egna utsläpp av växthusgaser besök Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket har även tagit fram en vägledning om hur du kan beräkna utsläpp av luftföroreningar.

Notera att de uppgifter som publiceras i utsläppsdatabasen genomgår en retroaktiv uppdatering varje år. Det innebär att alla uppgifter för hela tidsserien kan ha genomgått smärre förändringar jämfört med föregående år. Detta för att säkerställa att metodförändringar inte skapar trendbrott. Det blir därför inte korrekt att bara ladda ner det senaste årets uppgifter och lägga till dem i en gammal tabell/diagram från förra året.

Administration av Nationella emissionsdatabasen

Kontaktperson på RUS: Birgit Nielsen

Leverantör av databasverktyget: SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut)

Dataleverantör: SMED (Svenska MiljöEmissionsData) ett samarbete mellan IVL (IVL Svenska Miljöinstitutet), SCB (Statistiska Centralbyrån), SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och SMHI.

Uppdatering: Uppgifterna uppdateras årligen juni/juli. På nationell nivå finns utsläppssiffror i december året efter utsläppsåret, och åtta månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå.

Finansiering: Naturvårdverket finansierar den årliga uppdateringen av databasen och de utvecklingsprojekt som sker i syfte att förbättra kvaliteten på den geografiska fördelningen.

Finns också via Utsläpp i siffror

Denna databas är också tillgänglig via Naturvårdsverkets webbsida. På Naturvårdsverkets finns även en annan databas med detaljerade uppgifter från så kallade EPRTR-anläggningar, vidare finns även uppgifter om handeln med utsläppsrätter. Via Energimyndighetens webbsida kan man nå energistatistiken på läns- och kommunnivå.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.