Indikatorer

Här samlas länkar till indikatorer för Sveriges miljömål.

Indikatorer för Sveriges miljömål

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. De är ett urval indikatorer som är till hjälp för att följa hur arbetet går.

Indikatorerna ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen, visa om den går i rätt riktning och rätt takt, visa hur miljön mår och ge underlag för åtgärder och beslut. De har valts ut av de uppföljningsansvariga myndigheterna.

Dataunderlaget till många av indikatorerna bygger på regelbundna provtagningar, utsläppsstatistik, enkäter och andra studier om tillståndet i miljön, bland annat från den regionala och nationella miljöövervakningen

Här hittar du indikatorerna på Sverigesmiljömål.se

Kolada – för jämförelse och analys

Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR.

Här kommer du till Jämföraren – Kolada

Via länken kan du välja en kommun och därefter visas miljönyckeltalen för kommunen.