Västra Götalands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västra Götalands län 2021.


Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2030. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. För att vända utvecklingen krävs bland annat minskade utsläpp från industrin, omställning av infrastrukturplaneringen och ett större hänsynstagande inom jord- och skogsbruk.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västra Götalands län

Att hejda förlusten av biologisk mångfald är en stor utmaning som kräver strukturella förändringar i vårt nyttjande av mark och vatten. Länsstyrelsen Västra Götaland driver åtgärder inom exempelvis grön infrastruktur och kulturmiljö.

Likaså är insatser för klimatet en stor utmaning. Utsläppen av växthusgaser minskar, men i alltför långsam takt. Till 2030 kommer elektrifieringen att minska vägtrafikens utsläpp, medan det är  osäkert hur industriutsläppen kommer att förändras. Om den tunga industrin utnyttjar sina gällande tillstånd skulle de totala utsläppen av växthusgaser kunna öka med 17 procent jämfört med idag.

Åtgärdsarbetet i Västra Götalands län

  • Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för länets regionala åtgärdsprogram för miljömålen . Arbete med revidering pågår.
  • Arbete inom regionala klimatstrategin Klimat 2030  leds av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, och engagerar aktörer såsom kommuner, forskningsinstitut, företag och myndigheter.
  • Västra Götalandsregionen (VGR) har antagit regional utvecklingsstrategi för 2021-2030 . Kraftsamlingar har påbörjats inom elektrifiering och cirkulära affärsmodeller . VGR har även antagit en koldioxidbudget  som driver på arbetet med att minska utsläppen i länet.
  • Ett nybildat forskarråd ska årligen följa upp budgeten och ge rekommendationer till politiker och andra makthavare .
  • Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en ny handlingsplan för klimatanpassning för 2021-2024. Planen beskriver myndighetens framtida arbete samt ger rekommendationer för länets kommuner . 
Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Att hejda förlusten av biologisk mångfald är en stor utmaning som kräver strukturella förändringar i vårt nyttjande av mark och vatten. Länsstyrelsen Västra Götaland driver åtgärder inom exempelvis grön infrastruktur och kulturmiljö. Likaså är insatser för klimatet en stor utmaning. Utsläppen av växthusgaser minskar, men i alltför långsam takt. Till 2030 kommer elektrifieringen att minska vägtrafikens utsläpp, medan det är  osäkert hur industriutsläppen kommer att förändras. Om den tunga industrin utnyttjar sina gällande tillstånd skulle de totala utsläppen av växthusgaser kunna öka med 17 procent jämfört med idag.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i länet har minskat till 10 miljoner ton. Farhågan är att den minskning vi hittills sett kan plana ut. Fram mot 2030 kommer utsläppen från vägtrafiken fortsatt att minska till följd av elektrifiering. Det är däremot osäkert hur utsläppen från industrin kommer att förändras. Under 2019 och 2020 blev det en minskning beroende på lägre produktion och driftsstopp. Om de fem industrier som står för de största utsläppen utnyttjar sina tillstånd fullt ut kommer industriutsläppen dessvärre att öka kraftigt.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Trenden mot en förbättrad luftkvalitet har tyvärr planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. Samhället får också ökade kostnader till följd av luftvägs- och hjärtkärlsjukdomar, skördebortfall och försämrad tillväxt i skogen. Nya strängare riktlinjer för luftkvalitet från Världshälsoorganisationen understryker att fortsatta åtgärder för friskare luft är nödvändiga i hela länet, i stadsmiljö såväl som i villaområden med vedeldning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

De försurande effekterna från nedfall och skogsbruk överskrider fortfarande gränsen för vad länets mark och vatten tål men vissa tecken på biologisk och kemisk återhämtning syns. Återföringen av aska på skogsmark behöver öka för att motverka försurande effekter av skogsbränsleuttag, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena. Kalkning av länets försurningskänsliga vatten behöver fortgå under lång tid framöver för att undvika skador på ekosystemet, till exempel reproduktionen av fisk och kräftdjur.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Det är fortfarande långt kvar till en giftfri miljö år 2030, men åtgärder som sanering, rådgivning och bidrag ger gradvis bättre förutsättningar. För projekt inom cirkulär ekonomi behövs dock en vaksamhet så att spridningen av miljögifter inte ökar det kommande decenniet. En viktig sanering nära vattentäkten Göta älv fick klartecken 2021. Under pandemin blev tillsynen av miljöfarliga verksamheter eftersatt och arbetet med att förhindra läckage av PFAS vid länets flygflottiljer avstannade.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen i Sverige har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet och inget pekar på att något är annorlunda i Västra Götaland. Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av solens skadliga ultravioletta (UV) strålar. Det innebär en fara för allt liv när ozonskiktet tunnas ut. Det internationella arbetet inom Montrealprotokollet är fortsatt viktigt för att ozonskiktet ska återhämta sig, men utvecklingen är ännu osäker.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning ligger fortsatt på en hög nivå i länet. Både den totala dosen UV-ljus och antalet allvarliga brännskador i unga år har betydelse. På senare år har attityden till solning förändrats, det är inte lika viktigt att bli solbränd längre. Det finns dock ett behov av fler attraktiva skuggplatser i våra utemiljöer. Hälsofaran med radon är inte tillräckligt känd. Fler behöver bli medvetna om riskerna med att bli utsatt för radon inomhus.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning Neutral

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor som orsakar övergödning har minskat sedan 1980-talet. Många av länets sjöar, vattendrag och kustvatten är dessvärre fortfarande övergödda. Arbetet som görs i länet för att minska utsläppen ger positiva effekter, även om det tar lång tid för miljön att återhämta sig. För att nå målet behövs fler åtgärder för att minska utsläppen från bland annat avlopp, jordbruk och industri.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I nuläget är det bara cirka en femtedel av länets vattenförekomster som har god eller hög ekologisk status enligt vattenförvaltningen och åtgärdsarbetet går för långsamt för att det ska vara möjligt att nå målet i tid. Vattenkraft, jord- och skogsbruk samt exploatering är omfattande och storskaliga påverkanskällor i Västra Götaland som gör att vi inte når målet. Ny lagstiftning för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och en ny plan för omprövning av vattenkraft har ökat förutsättningarna för en positiv utveckling på sikt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

De flesta av länets grundvattenförekomster uppnår god kemisk och kvantitativ status men bedömningarna har bristande tillförlitlighet. Nästan 40 procent av grundvattenförekomsterna riskerar betydande påverkan. Det krävs mer resurser till övervakning för att uppnå en tillförlitligare bedömning.

För att nå målet på lång sikt behöver vi förbättra kontrollen över vattenuttagen och se över behoven av vattenskyddsområden. Grundvattenrelaterade frågor behöver också beaktas mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

I Västra Götaland är kustbandet och de marina områdena kraftigt påverkade av människan. Exploateringstrycket är fortsatt högt vilket resulterar i svaga fiskbestånd och övergödning av grunda kustområden. Dessutom har marint skräp och främmande invasiva arter på relativt kort tid blivit stora hot mot Västerhavets biologiska mångfald och produktionsförmåga. Åtgärdsarbete pågår men mer omfattande åtgärder krävs för att miljömålet ska nås. Samordnade insatser krävs på regional, nationell och internationell nivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Nyanläggningar och restaureringar av våtmarker pågår men behovet av ytterligare våtmarker i landskapet är stort. Den pågående våtmarkssatsningen är viktig och bör fortgå för att uppnå god effekt. Större hänsyn behöver tas till befintliga våtmarker, särskilt inom skogsbruket men även inom jordbruket och vid exploatering av mark. För att skydda viktiga våtmarksområden behövs ytterligare medel.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Det görs många insatser i länet för att bevara eller förstärka befintliga natur- och kulturvärden i skogen. Åtgärder görs även som ökar tillgängligheten till natur för friluftsliv. Men insatserna räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet. Fortsatt fragmentering av skogslandskapet, låg andel skyddad skog, stora behov av naturvårdande skötsel samt brister i miljöhänsynen vid skogliga åtgärder innebär att miljötillståndet försämras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Det blir allt färre lantbruksföretag och variationen i odlingslandskapet minskar. Det försämrar förutsättningarna för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kulturmiljöer. För att nå målet krävs förbättrad skötsel av natur- och kulturvärden, större areal hävdade, ogödslade gräsmarker och höjning av den generella miljöhänsynen inom lantbruket. I samhällsplaneringen måste större hänsyn tas till jordbruksmarkens areal och produktionsförmåga samt odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Det räcker inte med de åtgärder som hittills vidtagits i form av underlag, nätverk och stöd för att nå målet, även om dessa når en bit på vägen. Grönområden får ofta ge vika för exploatering och för få värdefulla byggnader skyddas. Vi och våra livsmiljöer är utsatta för hälsorisker och ett förändrat klimat. Skarpare styrmedel i form av lagstiftning, krav på ett transporteffektivt samhälle, och regional fysisk planering behövs för att nå en omställning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad. Vatten och värdefull mark exploateras och miljöhänsynen behöver stärkas inom skogs- och jordbruket. Svårskötta betesmarker och ängar som ligger längre från gårdarna växer igen. Havet är negativt påverkat av övergödning och fiske. Värdefulla livsmiljöer som ålgräsängar och musselbankar minskar. Effekter av klimatförändringar syns på land och i vatten och främmande arter sprids.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.