Västra Götalands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västra Götalands län 2022.


Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2030. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. För att vända utvecklingen krävs bland annat minskade utsläpp från industrin, större hänsynstagande inom jord- och skogsbruk och samordnade insatser för att förbättra havsmiljön.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västra Götalands län

Utsläppen av växthusgaser minskar i länet men det går för långsamt. Det finns osäkerheter i hur industrins utsläpp kommer förändras framöver. Betydande satsningar som främjar elektrifiering av transportsektorn har initierats under året vilket är positivt. Samtidigt behöver våra samhällen bli mer transporteffektiva. Genomgripande teknik- och systemskiften krävs för att de regionala klimatmålen ska kunna nås.

Enligt FN:s senaste utvärdering kommer klimatförändringarna tidigare och är värre än väntat. Redan nu syns effekter av klimatförändringarna på land och i vatten och påverkar djur- och växtliv negativt. Många av länets sjöar, vattendrag och kustvatten är övergödda och ekosystemens återhämtning från försurning går sakta. Den biologiska mångfalden hotas av en intensiv mark- och vattenanvändning och högt exploateringstryck. Trenden är negativ för tillståndet i skogen och odlingslandskapet. Förbättrad skötsel av värdefulla natur- och kulturmiljöer är nödvändigt, samt fortsatt arbete inom skydd och restaurering av dessa. De marina områdena i länet är starkt påverkade av människan. Många fiskebestånd är svaga och problemen med nedskräpning växer. En stor andel av länets vattenförekomster har otillräcklig status och bristen på tillförlitlig information om våra grundvattentillgångar oroar.

Med Länsstyrelsen Västra Götalands och Skogsstyrelsens arbete med nya regionala åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland vill vi förbättra läget för klimatet och den biologiska mångfalden. Även Vattenmyndighetens nya Åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vatten bidrar till flera miljömål. Andra viktiga initiativ är samarbetet med Västra Götalandsregionen genom klimatstrategin Klimat 2030, regionala vattenförsörjningsplanen, handlingsplanen för grön infrastruktur och arbetet med gestaltad livsmiljö.

Positiva trender finns inom pollinering och restaurering av våtmarker där statliga bidrag lett till att Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner och föreningar gjort insatser. Glädjande är även Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde för länets värdefullaste vattenresurser, Göta älv och Vänersborgsviken. Skogssektorns miljöförbättrande åtgärder genom Målbilder för god miljöhänsyn, frivilliga avsättningar och engagemang är viktiga och gör skillnad. Utmaningarna är stora inom den fysiska planeringen. Större hänsyn behöver tas till grönområden, kulturmiljö, luftkvalitet och grundvatten. Omställningstakten mot ett hållbart jord- och skogsbruk måste öka. Det behövs kraftigare styrmedel och fler insatser från aktörer utanför den offentliga förvaltningen för att åtgärdsarbetet ska ge mer resultat.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Vi är långt ifrån den samhällsomställning som krävs för att miljöproblemen ska vara lösta till nästa generation. Utmaningarna är stora med att hejda förlusten av biologisk mångfald och kraftigt minska vår klimatpåverkan. Nya regionala åtgärdsprogram för miljömålen och vattenförvaltning ska förbättra förutsättningarna men mycket arbete kvarstår. Klimatstrategin Klimat 2030 fortsätter engagera och insatser för att främja cirkulära kretslopp pågår inom bygg och textilsektorn. Dessutom har det under året gjorts betydande satsningar i länet som främjar elektrifiering av transportsektorn, vilket är positivt. Den nyss beslutade planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2022-2033 bidrar däremot inte till minskad klimatpåverkan.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i länet minskade med tio procent mellan 2019 och 2020. Totalt ligger utsläppen nu på nio miljoner ton. Minskningen beror främst på låga produktionsnivåer inom industrin till följd av covidpandemin. Även utsläppen från transporter har minskat. Detta är positivt, utsläppen behöver fortsätta minska men i betydligt snabbare takt. Enligt FN:s senaste utvärdering kommer klimatförändringarna tidigare och är värre än väntat. Den betonar nu behovet av att skydda och återställa natur i stor skala för att mildra de värsta effekterna.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration moln.

Frisk luft

Trenden mot en förbättrad luftkvalitet har tyvärr planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. Samhället får också ökade kostnader till följd av luftvägs- och hjärtkärlsjukdomar, skördebortfall och försämrad tillväxt i skogen. Nya strängare riktlinjer för luftkvalitet från Världshälsoorganisationen understryker att fortsatta åtgärder för friskare luft är nödvändiga i hela länet, i stadsmiljö såväl som i villaområden med vedeldning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

De försurande effekterna från nedfall och skogsbruk överskrider fortfarande gränsen för vad länets mark- och vattenområden tål men vissa tecken på biologisk och kemisk återhämtning syns. Återföringen av aska på skogsmark behöver öka för att motverka försurande effekter av skogsbränsleuttag, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Det är fortfarande långt kvar till en giftfri miljö år 2030, men åtgärder som sanering, rådgivning och bidrag ger gradvis bättre förutsättningar. Successivt skärps också kemikalielagstiftningen, nu senast för ämnet Bor. En viktig sanering nära vattentäkten Göta älv fick klartecken 2021 och pågår. För satsningar inom cirkulär ekonomi behövs en vaksamhet så att spridningen av miljögifter inte ökar det kommande decenniet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen i Sverige har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet och inget pekar på att situationen är annorlunda i Västra Götaland. Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av solens skadliga ultravioletta (UV) strålar. Det innebär därför en fara när ozonskiktet tunnas ut. Insatser kopplade till det internationella arbetet inom Montrealprotokollet är fortsatt viktiga för att ozonskiktet ska återhämta sig, men utvecklingen är ännu oviss.

Målbedömning

Uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning ligger fortsatt på en hög nivå i länet. Både den totala dosen UV-ljus och antalet allvarliga brännskador i unga år har betydelse. På senare år har attityden till solning förändrats, det är inte lika viktigt att bli solbränd längre. Det finns dock ett behov av fler attraktiva skuggplatser i våra utemiljöer. Hälsofaran med radon är inte tillräckligt känd. Allmänheten behöver bli medvetna om riskerna med att bli utsatt för radon inomhus.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor som orsakar övergödning har minskat sedan mitten av 1980-talet. Trots det är många av länets sjöar, vattendrag och kustvatten fortfarande övergödda och utsläppen av näringsämnen behöver därför fortsatt minska. Arbetet som görs i länet för att minska utsläppen ger positiva effekter, även om det tar lång tid för miljön att återhämta sig.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I nuläget är det bara cirka en femtedel av länets vattenförekomster som har god eller hög ekologisk status enligt vattenförvaltningen. Åtgärdsarbetet går för långsamt för att det ska vara möjligt att nå målet i tid. Vattenkraft, jord- och skogsbruk samt exploatering är omfattande och storskaliga påverkanskällor i Västra Götaland. Ny lagstiftning för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och en ny plan för omprövning av vattenkraft har ökat förutsättningarna för en positiv utveckling på sikt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

De flesta av länets grundvattenförekomster har god kemisk och kvantitativ status men bedömningarna har bristande tillförlitlighet. Nästan 40 procent av grundvattenförekomsterna riskerar betydande påverkan. Det krävs mer resurser till övervakning för att uppnå en säkrare bedömning av länets grundvattentillgångar. För att nå målet på lång sikt behöver vi förbättra kontrollen över vattenuttagen och se över behoven av vattenskyddsområden. Grundvattenrelaterade frågor behöver beaktas mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

I Västra Götaland är marina områden kraftigt påverkade av människan. Exploateringstrycket är fortsatt högt i kustbandet vilket resulterar i svaga fiskbestånd och övergödning av grunda kustområden samt påverkan på kulturvärden. Marint skräp och främmande invasiva arter har på relativt kort tid blivit stora hot mot Västerhavets biologiska mångfald och produktionsförmåga. Åtgärdsarbete pågår men mer omfattande åtgärder krävs för att målet ska nås. Samordnade insatser krävs på regional, nationell och internationell nivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Restaurering och anläggning av våtmarker pågår men behovet av ytterligare våtmarker i landskapet är stort. Den pågående våtmarkssatsningen är mycket viktig och bör fortgå för att uppnå god effekt. Regler kring hantering av gamla markavvattningsföretag behöver ändras för att underlätta restaurering av dikade våtmarker. Större hänsyn behöver tas till befintliga våtmarker, särskilt inom skogsbruket men även inom jordbruket och vid exploatering av mark. Ytterligare medel behövs för att skydda viktiga våtmarksområden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Det görs många insatser i länet för att bevara eller förstärka befintliga natur- och kulturvärden i skogen. Åtgärder görs även som ökar tillgängligheten till natur för friluftsliv. Men insatserna räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet. Fortsatt fragmentering av skogslandskapet, låg andel skyddad skog, stora behov av naturvårdande skötsel samt brister i miljöhänsynen vid skogliga åtgärder innebär att miljötillståndet försämras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Lantbruksföretagen blir färre och variationen i odlingslandskapet minskar. Det försämrar förutsättningarna för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kulturmiljöer. För att nå målet krävs förbättrad skötsel av natur- och kulturvärden, större areal hävdade, ogödslade gräsmarker och höjning av den generella miljöhänsynen inom lantbruket. I samhällsplaneringen måste större hänsyn tas till jordbruksmarken samt odlingslandskapets natur- och kulturvärden. För att möta klimatförändringarna ökar behovet att bevara och återskapa fungerande ekosystem.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Det räcker inte med de åtgärder som gjorts hittills, även om stöd, råd, underlag och pågående nätverksarbete når en bit på vägen. Grönområden får ofta ge vika för exploatering och för få värdefulla byggnader skyddas. Vi och våra livsmiljöer är utsatta för luftföroreningar och miljögifter och ett förändrat klimat. Skarpare styrmedel i form av lagstiftning, krav på ett transporteffektivt samhälle och regional fysisk planering behövs för att nå en omställning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad. Vatten och värdefull mark exploateras och miljöhänsynen behöver stärkas inom skogs- och jordbruket. Svårskötta betesmarker och ängar som ligger långt från gårdarna växer igen. Havet är negativt påverkat av övergödning och fiske. Värdefulla livsmiljöer som ålgräsängar och musselbankar minskar. Effekter av klimatförändringar syns på land och i vatten och främmande invasiva arter sprids.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.