Västra Götalands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västra Götalands län 2020.


Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2020. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Trots aktivt åtgärdsarbete på många håll har trenden inte vänt för något miljökvalitetsmål det senaste året.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västra Götalands län

Utsläppen av växthusgaser minskar inom flera sektorer i Västra Götaland men industrins utsläpp har ökat. Utvecklingen är oroande eftersom industrin står för en stor del av länets totala utsläpp. Den regionala planen för transportinfrastruktur bidrar inte till klimatmålen. Genomgripande teknik- och systemskiften det kommande decenniet krävs för att de regionala klimatmålen ska kunna nås.

Inom många områden är åtgärdsarbetet otillräckligt. Den biologiska mångfalden på land hotas av en intensiv mark- och vattenanvändning och högt exploateringstryck. Arealen jordbruksmark fortsätter att minska och natur- och kulturvärden i odlingslandskapet blir allt färre. Omställningstakten mot ett hållbart jord- och skogsbruk måste öka. Arbetet med anläggning och restaurering av våtmarker pågår men går för långsamt. Kommuner, näringsliv och markägare gör viktiga åtgärder men behöver ta ökad hänsyn vid planering och förvaltning av landskapet. Ett långsiktigt och stabilt natur- och kulturvårdsarbete är en annan förutsättning.

De marina områdena i Västra Götaland är starkt påverkade av människan. Många grunda kustområden är övergödda och har svaga fiskebestånd. En stor andel av länets vattenförekomster har otillräcklig status och det finns en övergödningsproblematik. För kvävehalterna i Göta älv ser vi däremot en positiv trend. Ny lagstiftning och plan för omprövning av vattenkraften ger ökade möjligheter att på sikt nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Inom förorenade områden sker en positiv utveckling där medel nu tillkommit för åtgärdsarbete i Sjuhärad och Göteborg med omnejd.  

Grön infrastruktur, geotekniska risker och goda ljudmiljöer får alltför sällan genomslag i den fysiska planeringen. Mer samverkan och starkare styrmedel behövs på flera områden. Länsstyrelsens arbete med gestaltad livsmiljö är viktigt och kan bidra till uppfyllandet av flera miljömål.

Åtgärdsarbetet i Västra Götalands län

Exempel på regionala åtgärder med stor betydelse för miljömålsarbetet är det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Regional handlingsplan för grön infrastruktur, Regional vattenförsörjningsplan och riskklassning av förorenade sediment. Kraftigare styrmedel och fler insatser från aktörer utanför den offentliga förvaltningen behövs dock för att åtgärdsarbetet ska ge mer resultat.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Att hejda förlusten av den biologiska mångfalden är en stor utmaning som kräver strukturella förändringar i vårt utnyttjande av mark och vatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland driver åtgärder inom exempelvis grön infrastruktur och kulturmiljö. En viktig satsning handlar om gestaltad livsmiljö[1] som verktyg för att nå flera miljömål.

Likaså är insatser för klimatet en stor utmaning. Flera stora industrier bedömer nu att det är lönsamt att gå från fossila bränslen till förnybara råvaror vilket är positivt för klimatet. Störst betydelse har Preems tillbakadragande av ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. I länet pågår flera projekt med syfte att minska klimatpåverkan från textil och möbler samt öka det cirkulära flödet inom jordbruk och den marina sektorn.


[1] Gestaltad livsmiljö är ett samlingsbegrepp för en ny politik som bland annat innefattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Människors livskvalitet och långsiktig hållbarhet är viktiga utgångspunkter i arbetet. Läs mer hos Boverket: Här finns länk till källa

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

I länet har utsläppen av växthusgaser legat runt 10,4 miljoner ton sedan 2015. Inom flera sektorer har utsläppen minskat, men samtidigt har industrins utsläpp ökat. Det behövs genomgripande förändringar av våra samhällen och omställningen ska ske under en historiskt sett kort tidsperiod. Kraftsamlingen Klimatstrategin Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om ska bidra i den nödvändiga förändringen, som ännu inte tagit fart.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Trenden mot en förbättrad luftkvalitet har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. Samhället får också ökade kostnader till följd av luftvägs- och hjärtkärlsjukdomar, skördebortfall och försämrad skogstillväxt. Länsstyrelsen har kartlagt utsläpp och halter i länets 49 kommuner. Kartläggningen ska underlätta för kommunerna att ta fram åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft och vara ett underlag vid bedömning av miljökvalitetsnormer.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

De försurande effekterna från nedfall och skogsbruk överskrider fortfarande gränsen för vad länets mark och vatten tål men vissa tecken på biologisk och kemisk återhämtning syns. Återföringen av aska på skogsmark behöver öka, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena. Kalkning av länets försurningskänsliga vatten behöver fortgå under lång tid framöver för att undvika skador på ekosystemet, till exempel reproduktionen av fisk och kräftdjur.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Det är fortfarande långt kvar till att miljön är giftfri, men åtgärder som sanering, rådgivning och bidrag ger gradvis bättre förutsättningar. Prövning av åtgärder pågår för sanering av ett gammalt industriområde i Älvängen nära vattentäkten Göta älv. Bidrag för förberedelser finns på plats för sanering av Viskans sediment. Fortsatt fokus gäller för att förhindra läckage av PFAS vid bland annat Såtenäs och Karlsborgs flygflottiljer. Ökad kunskap om växtskyddsmedel och nya användarvillkor ger få överskridanden av riktvärdena för växtskyddsmedel i jordbruksåar.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen i Sverige har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet och inget pekar på att situationen är annorlunda i Västra Götaland. Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av solens skadliga ultravioletta (UV) strålar. Det innebär därför en fara när ozonskiktet tunnas ut. Insatser kopplade till det internationella arbetet inom Montrealprotokollet är fortsatt viktiga för att ozonskiktet ska återhämta sig, men utvecklingen är ännu oviss.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning ligger fortsatt på en hög nivå i länet. Det beror på ett förändrat beteende, vi solar mer än förr i tiden. Både den totala dosen UV-ljus och antalet allvarliga brännskador i unga år anses ha betydelse. Det finns också behov av fler utemiljöer som erbjuder attraktiva skuggplatser. Vidare är det viktigt att öka medvetenheten om riskerna med radon för att förebygga exponering för radon inomhus.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 1990-talet. Dock är en stor andel av våra sjöar, vattendrag och kustvatten fortfarande övergödda. Systematiskt åtgärdsarbete har gett positiva effekter i en del områden men återhämtningstiden är lång. Mängden kväve som transporteras ut i havet via Göta älv har minskat över åren. Man ser också att kvävehalten i Rivöfjord, där Göta älv mynnar, har en nedåtgående trend.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I nuläget är det bara cirka en femtedel av länets vattenförekomster som har god eller hög status och åtgärdsarbetet går för långsamt för att det ska vara möjligt att nå målet i tid. Ny lagstiftning och en ny plan för omprövning av vattenkraft har ökat förutsättningarna för en positiv utveckling på sikt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

De flesta av länets grundvattenförekomster uppnår god kemisk och kvantitativ status men metoden för bedömningarna har bristande tillförlitlighet. Nästan 40 procent av grundvattenförekomsterna riskerar betydande påverkan. Det krävs mer resurser till övervakning för att uppnå tillförlitligare bedömning av länets stora grundvattentillgångar.

För att nå målet på lång sikt behöver vi förbättra kontrollen över vattenuttagen och se över behoven av vattenskyddsområden. Grundvattenrelaterade frågor behöver också beaktas mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

I länet är de marina områdena kraftigt påverkade av människan. Exploateringstrycket är fortsatt högt vilket resulterar i svaga fiskbestånd och övergödning av grunda kustområden. Åtgärdsarbete pågår men mer omfattande åtgärder krävs för att nå miljömålet. Samordnade insatser är nödvändiga på regional, nationell och internationell nivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Nyanläggningar och restaureringar av våtmarker pågår men behovet av ytterligare våtmarker i landskapet är stort. Den pågående våtmarkssatsningen är viktig och bör fortgå för att uppnå god effekt. Större hänsyn behöver tas till befintliga våtmarker, särskilt inom skogsbruket men även inom jordbruket och vid exploatering av mark. För att skydda viktiga våtmarksområden behövs ytterligare resurser. 

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljöhänsynen vid skogsavverkningar behöver öka för att gå mot en positiv utveckling. Målbilder för god miljöhänsyn behöver få större genomslag i det dagliga bruket av skogen. Skadorna på kulturmiljöer orsakade av skogsbruk behöver minska och det är långt kvar till en acceptabel nivå. Ett prioriterat tillsynsarbete av Skogsstyrelsen förväntas kunna bidra till ökad miljöhänsyn hos aktörerna i branschen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets variation minskar, liksom åkerarealen. Pågående processer försämrar förutsättningarna för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kulturmiljöer. För att nå målet krävs förbättrad skötsel av natur- och kulturvärden och en höjning av den generella miljöhänsynen inom lantbruket. I samhällsplaneringen måste större hänsyn tas till jordbruksmarkens areal, produktionsförmåga och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Meningsfulla åtgärder vidtas inom regional infrastrukturplanering, energieffektivisering och översiktsplan. Ett glest befolkat län är en utmaning för kollektivtrafik och service. Regional plan för transportinfrastruktur bidrar inte till klimatmålen. Grön infrastruktur, geotekniska risker, goda ljudmiljöer, och kulturmiljövärden får alltför sällan genomslag i planeringen. Mer samverkan och starkare styrmedel behövs på flera områden. Arbete med gestaltad livsmiljö kan få stor betydelse.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad. Vatten och värdefull mark exploateras och miljöhänsynen behöver stärkas inom skogs- och jordbruket. Mer svårskötta betesmarker och ängar som ligger längre från gårdarna växer igen. Havet är negativt påverkat av övergödning och för högt fisketryck. Värdefulla livsmiljöer som ålgräsängar och musselbankar minskar. Effekter av klimatförändringar syns på land och i vatten och främmande arter sprids.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.