Uppsala län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Uppsala län 2021.


Uppsala län tillhör en expansiv region och mark- och vattenanvändningen i länet påverkar måluppfyllelsen av flertalet miljökvalitetsmål. Det ställer krav på en sammanhållen fysisk planering, ett stärkt skydd för värdefulla miljöer och ett fokuserat åtgärdsarbete för att vända negativa trender och minimera påverkan i miljön. Strategier och handlingsplaner som kan utgöra vägledning för åtgärder är bland annat Uppsala läns klimat- och energistrategi, Kunskapsunderlag för ansvarsarter och ansvarsnaturtyper, Handlingsplan för Grön infrastruktur i Uppsala län, länsstyrelsens strategi för förvaltning av skyddad natur samt Färdplan för ett hållbart län med regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Länsstyrelsen i Uppsala använder framtagna och övergripande strategier för prioritering av statliga stöd såsom bland annat Lokala natur- och vattenvårdsprojekt (LOVA och LONA).

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Uppsala län

Länet förlorar biologisk mångfald trots att det pågår flera restaurerings- och skyddsinsatser för att stärka områdesskydd och arters återhämtning. Utvecklingen för Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt Ett rikt växt- och djurliv bedöms som negativ i länet, för de flesta andra miljökvalitetsmål är utvecklingstrenden neutral. Åtgärdstakten för att nå målen behöver därmed öka för att utvecklingstrenden ska vända till positiv. Bedömningen av utvecklingen för målen påverkas även av att naturens återhämtning i många fall är långsam varför det tar tid innan de får genomslag i form av effekter i miljön. Ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen. För frisk luft kan man redan idag utläsa en positiv utvecklingstrend bland annat till följd av åtgärder i Uppsala kommun.

Omställning till ett fossiloberoende samhälle behöver ske av alla samhällets aktörer och inom samtliga politikområden för att de nationella klimatmålen ska nås. Viktiga åtgärdsområden för att nå målen i Uppsala län finns främst inom områdena transporter, energi- och effektanvändning, förnybara energikällor och drivmedel samt inom indirekt klimatpåverkan.

Åtgärdsarbetet i Uppsala län

Det utförs idag betydande miljöåtgärder av många olika aktörer och inom många områden vilket gemensamt ger ökade möjligheter att nå längre i arbetet för miljömålen. Länsstyrelsen i Uppsala driver arbetet med att tillsammans med aktörer i länet ta fram regionala åtgärdsprogram för miljömålen inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen är indelad i fyra åtgärdsprogram inom temaområdena Klimat och energi, Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten samt Samhällsutveckling. Temaområdena är förankrade med Uppsala läns miljö och klimatråd utifrån en gemensam syn på länets stora miljöutmaningar. De fyra åtgärdsprogrammen tas fram i tur och ordning och varje program har en fyraårig genomförandeperiod. 2021 fastställdes det tredje åtgärdsprogrammet inom Färdplanen och 24 regionala aktörer tecknar så kallade hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet för Vatten. Under 2021 har även ett par avstämningar och inspirationsmöten gjorts för att följa framdriften i åtgärdsarbetet kopplat till de hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan och ekosystem och biologisk mångfald som tecknades 2019 respektive 2020.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

En samhällsomställning krävs för att konsumtion och tillväxt ska gå hand i hand med miljö och global rättvisa. Såväl generationsmålet som FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är därför viktiga utgångspunkter för att öka fokus och tempot i hållbarhetsarbetet. Detta förutsätter samverkan mellan många samhällssektorer, såväl energi och klimat, artskydd och livsmedelsproduktion som hållbara städer och hälsa. I Uppsala län finns flera nätverk för samverkan mellan aktörer från myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer, vilka på olika sätt bidrar med insatser som främjar generationsmålet. Länsstyrelsen i Uppsalas framtagande av regionala åtgärdsprogram för miljömålen sker genom arbetet med Färdplan för ett hållbart län där kontinuerlig avstämning och dialog förs med Uppsala läns miljö- och klimatråd.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Mellan 1990 och 2019 minskade länets utsläpp med 33 procent och uppgår nu till 1,54 miljoner ton per år. Minskningstakten har avtagit sedan 2014. De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från transport- respektive energi- och jordbrukssektorerna. Klimatpåverkan från energisektorn bedöms minska fram till 2020 då torvförbränning avvecklades. Personbilism fortsätter att dominera transportutsläppen. Länets klimatarbete fokuserar på att skapa förutsättningar för fossilfri transport- och energiomställning samt effektivisering.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

För att nå målet behöver ytterligare åtgärder vidtas, främst för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.

Målbedömning

Uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Uppsala län har färre problem med försurning än landet i övrigt. Det beror på att de kalkrika jordarna som täcker länet ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt gott skydd mot effekten av försurande nedfall. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad.

Målbedömning

Uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Det kontinuerliga arbetet hos länets aktörer med frågor kopplat till Giftfri miljö har lett till framtagna strategiska dokument, riktlinjer, projekt och kampanjer. Arbetet med att öka kunskap, fasa ut kemikalier och påvisa effekter av minskade utsläpp går framåt. Aktörerna anger ett flertal goda exempel på hur de arbetar med miljömålet inom deras verksamheter. Exempelvis anger flera aktörer att de tar hänsyn till relevanta miljökvalitetskrav vid upphandling och några anger att de arbetar med att minska läkemedelsrester från avloppsvatten.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet har minskat men återhämtningen är osäker. Ozonnedbrytande ämnen är bland annat CFC (klorfluorkarboner, kallas även freoner), köldmedier samt lustgas och andra kväveföreningar. För att miljökvalitetsmålet ska kunna nås krävs att företag, tillsynsmyndigheter och allmänhet får tydlig information om hur man hanterar rivningsavfall innehållande CFC. För att fortsätta minska utsläpp av lustgas och andra kväveföreningar är tillståndsprövning vid Miljöprövningsdelegationen fortsatt viktig.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet fall av hudcancer ökar i Uppsala län och länets befolkning behöver ändra sina solvanor och skydda sig mot solens ultravioletta strålning. Det är särskilt viktigt att barn har tillgång till skuggiga platser på lekplatser, förskole- och skolgårdar.

I Uppsala län finns tusentals bostäder med för höga halter radon. Det är fortsatt viktigt att de kommunala miljönämnderna och länsstyrelsen arbetar för att fastighetsägare ska utföra radonmätningar och sanera sina hus från radon.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering och ökad åtgärdstakt för att nå miljömålet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I Uppsala län är fysisk påverkan från jordbruket stor. Många vattendrag är rensade och uträtade och deras avrinningsområden är utdikade. Vandringshinder är vanliga. Drygt hälften av vattendragen är påverkade av övergödning. Majoriteten av sjöarna är sänkta, cirka hälften övergödda och många tidigare sjöar är torrlagda. Utsättning av främmande arter och stammar riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Ytterligare insatser krävs för att säkerställa grundvatten av god kvalitet på lång sikt. Det återstår arbete med att uppgradera lagstiftningen kring vattenskyddsområden. Grundvattenrelaterade frågor behöver också beaktas mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. Åtgärdsarbete pågår, men de storskaliga problemen med övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och överfiske kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt och regionalt som internationellt. Ingen tydlig trend för miljö­tillståndet eller åtgärder syns i nuläget eller framåt de närmaste åren. En förutsättning för att nå målet är att även flera av de andra miljökvalitetsmålen nås.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Uppsala läns våtmarker har i stor utsträckning försvunnit eller påverkats negativt av 1800- och 1900-talens många diknings- och torrläggningsföretag i syfte att öka arealen jordbruksmark. Bevarande, skydd och skötsel av värdefulla våtmarker är viktigt för att deras ekosystemtjänster, biologiska mångfald och kulturhistoriska värden ska upprätthållas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

För att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska nås i Uppsala län måste arbetet med att bevara och sköta värdefulla skogar fortsätta prioriteras och ges tillräckliga resurser. Skogssektorn måste fortsatt bidra med sektorsansvar i form av bland annat frivilliga avsättningar och ökad miljöhänsyn.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Förutsättningen för att nå målet är aktiva producenter. Handlingsplanen Ät Uppsala län och olika kompetensutvecklingsprojekt ökar kunskapen hos aktörer i livsmedelskedjan och bidrar till ökat intresse för produktionsformer som gynnar biologisk mångfald. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet utvecklar företagen i Uppsala län för att uppnå en stabil livsmedelsproduktion som gynnar biologisk mångfald.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Befolkningen i Uppsala län ökar, tillväxttakten är i vissa delar av länet hög vilket ställer krav på kommunens planering. Arbete pågår med att ta fram planeringsunderlag som kan underlätta för länets kommuner att nu och i framtiden klara att stärka och upprätthålla de ekosystemtjänster som är nödvändiga, däribland dricksvattenförsörjningen, matproduktionen och klimat i förändring.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Flera aktörer i Uppsala län har under många år arbetat med att skydda, sköta och värna länets alla naturtyper och arter. Under senare år har även bekämpning av invasiva främmande arter tagit mer fart. Trots det så förloras fortfarande biologisk mångfald i stort sett i samma utsträckning som tidigare och det krävs ännu större insatser för att trenden ska vändas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.