Gotlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Gotlands län 2020.


Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att två av målen är nära att nås, medan bedömningen för övriga är att de inte kommer uppfyllas. Mål kopplade till biologisk mångfald rör sig i negativ riktning, medan de flesta övriga har en neutral utveckling. De luftrelaterade målen utvecklas positivt.

Torkans påverkan på biologisk mångfald, ytvatten och grundvattnet innebär stora utmaningar. Gotland som föregångare inom energiomställningen innebär möjligheter. De höga natur- och kulturvärdena utgör en viktig resurs och ständiga avvägningar behöver göras mellan bevarande, brukande och utveckling.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Gotlands län

Växthusgasutsläppen i Gotlands län har ökat med tre procent sedan 1990, där de största källorna är industri, transporter och lantbruk. Luftkvaliteten har i stort förbättrats.

Klimatförändringarna påverkar utvecklingen för flera miljömål. De senaste årens torka har påverkat artsammansättningen i betesmarker och slåtterängar. Skogen och skogsbruket påverkas, liksom andra landmiljöer. Även för våtmarker, sjöar och vattendrag förstärks den nedåtgående trenden av de längre och mer omfattande torkperioderna. Detsamma gäller för grundvattennivåerna. Gotlands grundvatten har en hög sårbarhet jämfört med övriga landet.

Ett mer fragmenterat landskap, en ökad storskalighet i lantbruket och nedhuggning av kontinuitetsskogar innebär hot mot den biologiska mångfalden.

För havet är övergödningen det största problemet, och inget kustvatten når idag hög eller god status.

Länets glesa bebyggelsestruktur och de begränsade vattenresurserna innebär utmaningar i infrastruktur. En relativt liten andel av länets byggnadsminnen har skydd enligt Plan- och bygglagen och det gröna kulturarvet hotas av exploatering.

Däremot är närheten till skyddad natur relativt hög för gotlänningarna. År 2020 har tydligt visat värdet av att ha tillgång till bra möjligheter till friluftsliv, med positiva effekter på folkhälsan.

Åtgärdsarbetet i Gotlands län

För klimatet behöver åtgärdstakten öka för att Gotland ska vara ett föredöme i energiomställningen. Hållbara transporter, industrins omställning samt ett tryggt elnät är av stor vikt.

Region Gotlands arbete utifrån åtgärdsprogram för PM10 ska bidra till att miljökvalitetsnormer uppfylls.

Extra stöd till arbete med våtmarker har gett effekt, både i form av skydd och restaurering. Fortsatt arbete med långsiktigt hållbara vattenbalanser är en viktig utmaning. För God bebyggd miljö är den viktigaste åtgärden att relevanta planer och strategier kontinuerligt följs upp så att intentionerna säkras.

Ett rikt växt och djurliv är beroende av att natur skyddas, samt särskilda medel för att arbeta med hotade arter. För kustmiljö, övergödning och biologisk mångfald i odlingslandskapet är rådgivning och bidrag ett viktigt verktyg. Med ett stort sektorsansvar i skogen behövs kunskap och tekniklösningar är betydelsefulla.

Inom arbetet med åtgärdsprogram för miljömålen fokuserar Länsstyrelsen i Gotlands län på hållbar konsumtion. I nätverksform med framförallt offentlig och idéburen sektor genomförs aktiviteter med fokus på återbruk och inspiration om hållbarhet till konsumenter.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Länsstyrelsen i Gotlands län applicerar ett rättighetsbaserat arbetssätt i alla verksamhetsområden, såsom allas lika rätt till en god livsmiljö med rent vatten och tillgång till friluftsliv. Den nya världsarvsstrategin för världsarvet Hansestaden Visby har hållbarhet och klimatanpassning som egna fokusområden. Friluftslivet har ökat markant och därmed efterfrågan på information. Region Gotlands nya avfallsplan innebär satsningar på ökad återanvändning och ökat återbruk. Arbete med matsvinn inom offentlig förvaltning och samarbete inom den regionala livsmedelsstrategin bidrar till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Olika initiativ och projekt inom hållbara textilier är viktiga insatser för hållbar konsumtion i länet, och Uppsala universitet Campus Gotland utbildar i hållbarhet.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Växthusgasutsläppen på Gotland har ökat med tre procent sedan 1990. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka kraftigt för att Gotland ska bidra till de nationella målen och vara ett föredöme i energiomställningen. Flera projekt från olika initiativtagare, och stöd för energieffektivisering och klimatinvesteringar, bidrar i det arbetet. Under de närmaste åren behövs snabba och omfattande åtgärder.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Halterna av skadliga partiklar har minskat, men är höga i starkt trafikerade områden. Transporter släpper ut kväveoxider, men projekt för att minska utsläppen pågår. Region Gotlands åtgärdsprogram för PM10 som fastställdes i september 2019 kommer med stor sannolikhet att ge resultat.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Utsläpp av kväveoxider minskar. De största minskningarna har skett inom industrin och från transporter. Kväveoxidutsläpp från lätta lastbilar har ökat sedan 1990 och arbete inom transportsektorn är viktigt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Arbete pågår att genom tillsyn och information minska användningen av och riskerna med kemikalier, men allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen. Genom mätningar undersöks vilka halter av olika kemikalier som finns på Gotland, men för många ämnen saknas kunskap om såväl halter som hälso- och miljöeffekter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Tack vare reglering genom lagstiftning har utfasningen av ozonnedbrytande gaser varit effektiv såväl i Sverige som internationellt. Det är viktigt att omhänderta avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen på rätt sätt för att minimera påverkan på ozonskiktet. Region Gotland och företag med tillstånd att ta emot och mellanlagra avfall är viktiga aktörer i arbetet. 

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

En informationskampanj om goda solvanor genomförs sommartid på Gotland, men antalet nya fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Även om många åtgärder genomförts är det bara ett fåtal vattendrag och inget kustvatten som når hög eller god status. Några åtgärder som har genomförts det senaste året är att anlägga våtmarker, skyddszoner och kombidammar, stöd till extra lagringsutrymme för stallgödsel och till rampspridare för svämgödsel, samt informations och rådgivningsinsatser via Greppa näringen.  Det är viktigt att det ges ekonomiska förutsättningar att genomföra åtgärder på både kort och lång sikt.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen på Gotland omdanades i samband med utdikningsepoken under framför allt 1900-talet, och länet har idag ett fåtal opåverkade vattendrag. För länets sjöar är läget bättre, samtliga större sjöar har god ekologisk status. En ökad medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändigt för att nå målet. Möjligheten för länsstyrelserna att driva egna LOVA-projekt har gjort det möjligt att bedriva åtgärdsprojekt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten på Gotland har hög sårbarhet jämfört med övriga landet. För såväl allmänna dricksvattentäkter som för enskilda är problem med grundvattentillgång och kvalitet vanligt förekommande. Frågor knutna till grundvatten har fått ökad prioritet, och åtgärder både nationellt och regionalt är vidtagna. Dock återstår mycket arbete för att undersökningar i miljön ska visa positiva trender.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Den omfattande dränering av våtmarker som gjorts historiskt innebär att miljömålet inte har kunnat uppnås till 2020. Flera stödformer finns som kan hjälpa till att vända trenden. Under året har Länsstyrelsen Gotlands arbete på många sätt bidragit till att gynna våtmarkerna, men det är ännu en bit kvar tills vi har uppnått målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

För att miljökvalitetsmålet ska nås behövs ökad kunskap, utveckling av tekniska lösningar i skogsbruket, ekonomiska styrmedel och effektivare myndighetsarbete. Ett förändrat klimat påverkar skogsbruket i allt större grad liksom en ökad efterfrågan på skogens produkter. Skogssektorn måste bidra med frivilliga avsättningar, ökad miljöhänsyn och ökat sektorsansvar. Skogar med lång kontinuitet avverkas fortfarande och vi ser en fortsatt fragmentering av landskapet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Torråren 2018–2019 som drabbade Gotland hårt, har lämnat spår, bland annat med förändrade artsammansättningar i många betesmarker och slåtterängar, försämrat fodervärde samt torkskador på buskar och träd. För lantbrukarna kan det innebära minskad tillgång till betesmark, vilket bland annat märks i ett ökat behov av restaureringsrådgivning och informationsinsatser. Länsstyrelsen hanterar detta inom projektet Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går framåt och svarar mot regeringens nya nationella mål för arkitektur-, form och designpolitiken. Gotlands glesa bebyggelsestruktur och de höga landskaps- och naturvärdena är dock fortsatt en utmaning för den fysiska planeringen, liksom de begränsade grundvattenvattenresurserna. Det är av stor vikt att relevanta planer och strategier kontinuerligt följs upp och utvärderas för att intentionerna ska säkras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå mål och åtaganden. Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljöer krymper och fragmenteras. Klimatförändringar och patogener kan ge ytterligare negativa effekter. För att vända utvecklingen krävs förändringar på landskapsnivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.