Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem

På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Informationsmöte med Naturvårdsverket och länsstyrelserna

16 juni 2023 ordnade representanter från Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett informations- och dialogmöte om Miljömålsrådets nya programområde Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Syftet var att sprida kunskap om programområdet och hur det kopplar till Miljömålsberedningens tilläggsuppdrag om biologisk mångfald respektive nettoupptag av växthusgaser från markanvändningssektorn. Dessutom var det ett tillfälle för att samla in synpunkter på viktiga frågor att få med och att få kännedom om vilka underlag som är kända på länen.

Miljömålsberedningen ska bland annat föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till Sveriges åtaganden inom EU och internationellt för naturvård och biologisk mångfald, samt upptag och utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn (LULUCF). De ska även kartlägga och beskriva synergier och målkonflikter i arbetet med att uppfylla Sveriges åtaganden och vid behov föreslå politiska avvägningar. 

Miljömålsrådets programområde har till syfte att stödja Miljömålsberedningen i sitt uppdrag genom att leverera kunskapsunderlag, både proaktivt och efter Miljömålsberedningens beställningar.

Programområdet ska göra detta genom:

  • arbete inom arbetsgrupper med fokus på skog, jordbruk och exploatering,
  • att anordna kunskapsseminarium med tema skog och jordbruk.

Frågor och mer information

Mer information finns på sidan Ekosystem och biologisk mångfald, RUS webbplats

Vill du veta mer om arbetet inom programområdet kan du kontakta någon av följande personer:

Johan Niss, RUS arbetsgrupp, johan.niss@lansstyrelsen.se, 010-224 15 26

Lisa Björk, Naturvårdsverket, samordnare av MMRs programområde för Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem. Lisa.bjork@naturvardsverket.se, 010-698 10 00.

Joakim Svensson, verksamhetsledare LEKS, joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se, 010-2235465.