Så stärker vi det regionala miljömålsuppdraget – Budskap och arbetssätt som ger ny kraft framåt när miljömålen fyller 25 år

RUS initierade 2023 en dialog inom länsstyrelserna och med andra närstående parter om hur vi kan stärka det regionala miljömålsuppdraget och redovisa budskap och arbetssätt för detta när miljömålen fyller 25 år. De sju budskapen/arbetssätten som följer här är resultatet av dialogen. Budskapen/arbetssätten är i första hand tänkta att användas på varje länsstyrelse i strategiska diskussioner […]

Samhällsekonomisk analys i miljömålsarbete – en guide för länen

Är du ovan vid samhällsekonomiska resonemang? Eller behöver du bara friska upp dina kunskaper? Den här rapporten är tänkt att få dig att bli, inte bara nyfiken och engagerad utan också att få dig att inse att din och dina kollegors kunskap är värdefull i alla samhällsekonomiska diskussioner. I rapporten finns tips på var i […]

Vägledning med rekommendationer för länsstyrelsernas åtgärdsprogram och att verka för miljömålen

Vägledning med rekommendationer för länsstyrelsernas åtgärdsprogram och att verka för miljömålen Vägledningens syfte är att vara ett stöd när en länsstyrelse ska ta fram ett åtgärdsprogram eller arbeta med de andra frågor som tas upp. Ett syfte är också att det ska finnas en samstämmighet mellan länsstyrelserna. Vägledningen ersätter den vägledning som beslutades 2018-04-18. Revideringen […]

Miljömålsdagarna 2024

Information om miljömålsdagarna 2024

Välkommen till Miljömålsdagarna 2024 i Luleå – årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Konferensens tema är Miljömålen 25 år – perspektiv i en snabb samhällsomställning. Anmäl dig senast 26 april.

Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till energi-, klimat- och miljömålen

Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen Projektet Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen var ett nationellt tvärsektoriellt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) och Samhällsbyggnadsnätverket som pågått 2021–2023. Resultaten från projektet finns sammanställt i en projektrapport och en arbetsrapport. […]

Miljöövervakning och miljömålsuppföljning

Miljöövervakning som underlag för miljömålsuppföljning Syftet med projektet var att bättre kunna beskriva det regionala miljötillståndet med utgångspunkt i miljöövervakningen samt att bättre visa utvecklingen. Syftet är att bedömningen och de prognoser mot 2030 som görs ska bli säkrare och ha ett bättre faktaunderlag. Data från miljöövervakningen ska kunna bidra till att beskriva miljötillståndet och […]

Cirkulär ekonomi i växtodling

Cirkulär ekonomi i växtodling – metoder för god jordhälsa Under december 2022 –januari 2023 genomförde fyra sakkunniga på Länsstyrelsen Gävleborg telefonintervjuer med 20 växtodlare från 12 län. Intervjufrågorna hade fokus på olika metoder för att främja och bevara en god jordhälsa. Syftet var att förstå i vilken utsträckning metoder för god jordhälsa tillämpas idag och […]