Västmanlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västmanlands län 2020.


Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som bidrar till att uppnå generationsmålet samt flera av miljökvalitetsmålen.

Dessa miljömål är riktmärken för vad som behöver uppnås för att skapa ett hållbart samhälle. Till år 2020 bedömer vi att miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås. Med nära menas i det här fallet att även om de inte nås år 2020 så kommer de att ligga nära måluppfyllelsen. Bland de miljökvalitetsmål som endast bedöms på nationell nivå gjorde Naturvårdsverket tidigare i år bedömningen att målet Skyddande ozonskikt kommer att nås och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömde att Säker strålmiljö är nära att nås. Det innebär att 4 av de 14 miljökvalitetsmål som berör länet har goda förutsättningar att nås. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att vända trenden för dessa mål.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Åtgärdsarbetet i Västmanlands län

I årets uppföljning av miljömålen presenterar vi hur miljön mår och hur miljöarbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här sammanställningen har dock fokus på Länsstyrelsens insatser.

För att ställa om till ett hållbart samhälle och närma oss målen måste vi ta itu med existerande miljöproblem och samtidigt förebygga att nya miljöproblem uppstår. Vi vill framhäva att det på Länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete sker både som enskilda arbetsinsatser och i det ordinarie arbetet. Dessutom driver Länsstyrelsen ett väl fungerande Miljö- och Klimatråd, med bred representation från myndigheter, näringsliv, branschorganisationer och akademi, för närvarande 43 organisationer. Totalt ingår för närvarande ca 160 personer i rådet och dess grupperingar, vilket är en ökning sedan 2018. Länsstyrelsen har även stärkt miljömålen i miljöledningsarbetet och ökat ambitionerna att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är centrala i miljömålsarbetet. Samordningsvinster nås för miljömålen genom det förstärkta Agenda 2030-arbete som drivs i länet.

Trots detta avsätts i dagsläget inte tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt att nå samtliga miljökvalitetsmål. För vissa miljökvalitetsmål är trenden dessutom negativ, vi kommer allt längre ifrån att nå de målen. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder. Dessutom kan uppenbara samordningsvinster nås för miljömålen genom det förstärkta Agenda 2030-arbete som drivs i länet. Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter ska med utgångspunkt ifrån de globala målen inom Agenda 2030 bidra till en hållbar utveckling av länet. Agendan ska genomsyra all verksamhet som bedrivs på Länsstyrelsen och samtidigt stärka myndighetens hållbarhetsarbete. Målsättningen är att arbetet med Agenda 2030 ska bedrivas som en naturligt integrerad del av verksamheten och genomföras inom ramen för Länsstyrelsens ordinarie styrning och processer.

Ökad kunskap och medvetandegrad samt förstärkt samverkan förväntas bidra till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö. Inom flera områden finns behov av sådana kunskapshöjande åtgärder, t.ex. kring kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer.

Under 2020 har dessutom ett särskilt fokus legat på samhällsplanering och tillväxtarbete kopplat till följande verksamheter:

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har tydligt uppmärksammats genom att flera insatser gjordes på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Flera kommuner arbetar exempelvis aktivt med gestaltningsfrågor i planarbetet vilket kan ge positiva effekter på hur människor ser på och utnyttjar sin omgivning.

Utbyggandet av gång- och cykelvägar kan på sikt leda till ett minskat bilanvändande. På flera håll pågår samfinansieringsprojekt med Trafikverket för att separera GC-vägar med vägar avsedda för trafik i länet mellan orter. Andra exempel på åtgärder som bidrar till att nå miljömålet god bebyggd miljö är satsningen på ökat kollektivtrafikanvändande. Det finns exempel från länet där kommuner erbjuder fri kollektivtrafik inom kommunen.

I uppföljningen pekas även ut att kommunerna alltmer börjat inkludera miljömålsaspekter i sina fysiska planer. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har tydligt uppmärksammats genom att flera insatser gjordes på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet vilar inte enkom på kommunerna. Även på regional nivå krävs ett omfattande arbete med att stötta, initiera och driva frågor rörande energianvändning, klimat- och miljöpåverkan för att skapa förutsättningar för miljömålsuppfyllelse.

Genom miljö- och klimatrådet pågår projektet klimatsmart samhällsplanering. I två delprojekt har samhällsplaneringsprocessen belysas ur ett klimateffektiviseringsperspektiv samt vilka mervärden en klimatsmart planering kan innebära. Projekten har genomförts i samverkan med länsstyrelser, kommuner, energiaktörer, högskola och universitet under perioden 2018–2020.

Länsstyrelsen deltar också i dialogen med Riksarkitekten som sker nationellt mellan länsstyrelserna och Boverket. I arbetet bidrar länsstyrelsen med antikvarisk- och planeringskompetens.

Dock är t.ex. grönstrukturplaner och klimataspekter i flera kommuner fortfarande alltför lågt prioriterade i förhållande till mer exploaterande planer för att ta stora steg mot uppfyllelse av flera miljökvalitetsmål. Andra strategiska frågor som pekas ut i uppföljningen är att saneringstakten av förorenade områden måste öka. Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning behövs för att minska övergödningen av ytvatten i länet. Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som ska leda till att uppnå generationsmålet. Miljö- och klimatrådet har bidragit till ökad samverkan kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Ökat fokus på folkhälsofrågor sker genom friluftslivsuppdraget och framtagandet av en handlingsplan för grön infrastruktur. Utöver detta har Länsstyrelsen bl.a. arbetat med att ta fram en regional livsmedelsstrategi.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Under perioden 1990–2018 har de totala utsläppen i länet minskat med 46 procent och uppgår nu till 1.320.236 miljoner ton koldioxid. Orsaken till minskningen beror främst på att fossilenergi tagits bort inom el och fjärrvärme. Även inom industrin har nästan all fossilenergi ersatts. Minskningen av utsläppen i länet var 4 % mellan 2017–2018.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problem med marknära ozon, partiklar, kvävedioxid och benso(a)pyren återstår innan målet nås. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med marknära ozon och partiklar i luft.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Det är främst den norra och nordvästra delen av Västmanlands län som är påverkad av försurning. Det försurande nedfallet har minskat, men det tar lång tid för miljön att återhämta sig. Flera av länets sjöar och vattendrag kommer troligtvis behöva kalkas under lång tid för att negativa effekter på biologin inte ska uppstå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella och nationella överenskommelser, innovationer samt en medvetenhet och vilja att arbeta mot en bättre miljö hos alla aktörer i samhället, från producent till konsument och myndigheter. Kemiska produkter finns överallt i samhället och påverkar oss på olika sätt, vilket gör miljömålet svåröverskådligt. I Västmanlands län pågår flertalet åtgärder på lokal och regional nivå. Tillståndet och utvecklingen i miljön kan inte bedömas. Utvecklingen i miljön är oklar då den är svår att bedöma. Befintligt underlag behöver sammanställas och kompletteras såväl nationellt som regionalt. Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är mycket viktigt att detta arbete fortsätter.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer orsakade av UV-strålning fortsätter att öka. Människors beteende behöver förändras när det gäller solning. Utemiljöer på offentliga platser och vid skolor och förskolor behöver utformas så att det finns skuggiga platser tillgängliga.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Miljötillståndet har inte ändrats mycket sedan innan då det är långsamma processer som styr. Utvecklingen i miljön är oklar men är troligtvis neutral eller svagt negativ. Utvecklingen i åtgärdsarbetet är uppåtgående med bättre finansieringsmöjligheter inom exempelvis LOVA, tydligare medfinansieringsmöjligheter mellan statliga medel samt större fokus på lokalt åtgärdsarbete.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Förbättrande åtgärder såsom naturvårdsanpassad reglering, anläggande av fiskvägar och återskapande av våtmarker har genomförts och pågår på flera platser i länet. Situationen är emellertid akut för länets vattendrag med flodpärlmussla där åtgärdstakten är för långsam och resurserna för knappa i förhållande till behovet. För att miljömålet ska uppnås behöver både restaureringsinsatser i värdefulla vatten och antalet naturreservat med tydligt limniskt syfte öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har god grundvattentillgång och övervägande god grundvattenkvalitet, även om vissa kvalitetsproblem förekommer. Skyddet av vattentäkter och grundvattenbärande grusavlagringar behöver förstärkas. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa grundvattenkvaliteten.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats genom dikning m.m., och intresset för att återställa/anlägga våtmarker är fortsatt svagt. Positivt är att ytterligare våtmarksareal under år 2020 fått långsiktigt skydd genom reservatsbildning. Stora insatser har också gjorts för att restaurera och sköta värdefulla våtmarksområden av olika typer, vilket har möjliggjorts bl.a. genom Våtmarkssatsningen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

För att miljökvalitetsmålet ska nås måste arbetet med att bevara och sköta värdefulla skogar fortsätta prioriteras och ges tillräckliga resurser. Skogssektorn måste fortsatt bidra med frivilliga avsättningar, ökad miljöhänsyn och sektorsansvar. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

En stor del av odlingslandskapets mångfald finns i betesmarkerna. Ett aktivt jordbruk med betesdjur är viktigt för att nå målet ett rikt odlingslandskap. I Västmanland. fortsätter betesmarkerna att minska vilket hotar småbiotoperna, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Slåtterängsarealen har stabiliserats de senaste åren.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Flera insatser görs på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Insatser för att verka i positiv riktning skiljer sig beroende på precisering vilket medför att miljötillståndet varierar mellan olika områden och försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Nedgången i den biologiska mångfalden har inte hejdats i Västmanlands län. Viktiga orsaker är bl.a. fortsatt igenväxning i gamla fodermarker samt intensivt skogsbruk, även invasiva arter är ett tilltagande problem. Under 2020 har nya naturreservat bildats och stora insatser gjorts för att gynna ovanliga och hotade arter, både på regional och kommunal nivå. Pollinatörsuppdraget och lagstiftningen om invasiva främmande arter är några nya viktiga verktyg för att hejda den negativa utvecklingen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.