Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västmanlands län 2023.


Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. 14 av målen berör Västmanlands län. I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. För elva av målen gör Länsstyrelsen i Västmanland regionala bedömningar av måluppfyllelsen och miljötillståndet. För alla redovisas genomförda åtgärder.

Utvecklingen är långt ifrån tillräckligt bra, trots åtgärder och ambitiösa planer som tas fram och genomförs i god samverkan. Endast tre miljökvalitetsmål Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö är nära att nås till år 2030. Övriga miljökvalitetsmål bedömdes vara svårare att nå. Det är viktigt att ytterligare åtgärder tas genomförs för att vända trenden för dessa mål.

Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 behöver integreras i större utsträckning och få genomslag i verksamheter, i politiken, hos företag och hos allmänheten. Ökat ledarskap, engagemang och insatser krävs av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer.

Ett problem i bedömningsarbetet är bristande underlag som gör att miljötillstånd och trender i flera fall inte kan bedömas på en tillräckligt god nivå.

 

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västmanlands län

Två mål har en negativ utvecklingstrend. Det är Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det beror framför allt på att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner, särskilt i jordbruks- och skogslandskapet. Det krävs mycket för att vända trenden. För att motverka negativa habitatförändringar och överexploatering behövs planering på landskapsnivå, där även de förutsättningar som ett förändrat klimat ger beaktas.

Två mål har en positiv utvecklingstrend, Bara naturlig försurning och Frisk luft. Försurning är visserligen fortfarande ett stort miljöproblem i Västmanlands län och det tar lång tid för naturen att återhämta sig, även med fortsatt kalkning. Men utvecklingstrenden bedöms ändå som positiv för detta mål eftersom det försurande nedfallet har minskat och insatser har utförts för att minska orsakerna till övergödning. Utvecklingen är positiv för miljömålet Frisk luft, men problem med marknära ozon, partiklar, kvävedioxid och bens(a)pyren återstår innan målet nås, så även om trenden är svagt positiv räcker det inte för att målet ska nås.

För Myllrande våtmarker och Giftfri miljö är utvecklingen neutral och det har även Skogsstyrelsen bedömt för Levande skogar. Däremot är utvecklingen oklar för Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Ingen övergödning.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö görs ingen regional bedömning. Den senaste nationella bedömningen är att utvecklingstrenden är negativ för Begränsad klimatpåverkan och att målet inte kommer att uppnås. För Skyddande ozonskikt är den senaste nationella bedömningen att målet nås, men att utvecklingstrenden är oklar. För Säker strålmiljö är den senaste nationella bedömningen att målet är nära att nås, men att utvecklingstrenden är oklar.

Åtgärdsarbetet i Västmanlands län

Miljö- och klimatrådet

Länsstyrelsen i Västmanlands samordning av åtgärder för miljömålen grundar sig på insatsområden som är beslutade i olika planer och program. Kärnan utgörs av miljö- och klimatrådets projekt. Miljö- och klimatrådet är en framgångsfaktor för åtgärdsarbete i Västmanland. Åtgärder utförs i samverkan mellan aktörer från olika sektorer.

Rådet utgör en samordnande och pådrivande kraft i samhället och driver frågor som direkt kopplar till miljömålen. Rådet leds av landshövdingen och visionen är att Västmanlands län ska vara en miljö- och klimatförebild 2030. Rådet engagerade under 2021 cirka 160 personer från länets olika aktörer. Rådet har en viktig roll i att informera och engagera aktörer i länet om frågor som berör miljömålen. Fokus under året har varit erfarenhetsutbyte och att fortsätta driva pågående gemensamma projekt. Ett bra exempel är projekt kring cirkulär ekonomi. SPARAton. Det är ett roligt och handlingsinriktat kunskapsprogram, trendspaning och klimatbantartävling med utgångspunkt från cirkulär ekonomi. Upplagt som en tävling och vi använder oss av tävlingstermer. Alla vinner kunskap. I långa loppet ska det leda till att vi agerar och handlar på sådant sätt att det gynnar både klimat och plånbok.

Stöd till kommunerna i miljömålsarbetet

Stödet till kommunerna med miljömålsarbetet sker i första hand genom etablerade nätverk inom olika sakområden, exempelvis genom kommunekologträffar, tillsynsträffar, klimatanpassningsträffar, luftvårdsförbundet, inom fysisk planering, genom partnerskapet för landsbygdsutveckling och i samband med miljö- och klimatrådets möten. Utöver detta sker även ämnesspecifika träffar med enskilda kommuner. Stödet syftar till att öka kunskapen hos kommunerna och främja samverkan mellan kommunerna och Länsstyrelsen i Västmanland, något som är uppskattat, särskilt i små kommuner med mindre resurser.

Exempel på åtgärder i Västmanlands län

Nedan följer exempel på åtgärder i Västmanlands län, som visar på bredden i verksamheten. Mer om dessa och många flera åtgärder finns att läsa längre fram i årets rapport

 • Utbildning och stöd för kommunernas rapportering av miljökvalitetsnormer -luft
 • Granskning av planer enligt plan- och bygglagen utifrån miljöperspektiv
 • Arbete i Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning
 • Sex av länets kommuner deltar i och är huvudmän för kalkningsverksamheten
 • Provtagning av ytvatten i länet med avseende på PFAS
 • Projekt med att åtgärda föroreningsskadorna kring Sala silvergruva
 • Åtgärdsplan för Svartåns avrinningsområde i syfte att minska övergödningen.
 • Naturvårdande skötsel och omställning av sportfiske till lokal stam av öring samt åtgärder för fria vandringsvägar vid dammar
 • Screening av miljögifter i dricksvattentäkter
 • Återskapande av våtmarker
 • Rådgivning om skötselåtgärder för att öka skogens miljövärden
 • Inventering av trumgräshoppa, ortolansparv samt veronikanätfjäril
 • Bekämpning av jättebalsamin
Illustration generationsmålet

Generationsmålet

För att välfärd och tillväxt inte ska ske på bekostnad av miljö eller global rättvisa krävs en samhällsomställning där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet står i fokus. I Västmanlands län pågår arbete kring Agenda 2030 hos flera aktörer. Arbetet med miljömålen bidrar till att nå de miljömässiga målen i Agenda 2030. I Västmanlands län finns ett Miljö- och klimatrådet som har bidragit till ökad samverkan kring miljö-, klimat-, och hållbarhetsfrågor. Genom rådet får de inspiration och vägledning i det strategiska miljömålsarbetet.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen för klimatet är oroande och takten med att minska utsläppen av växthusgaser är för låg. Växthusgaserna i atmosfären leder till ett allt varmare klimat. Största delen av Västmanlands läns utsläpp kommer från transporter, el och värme samt industriprocesser. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen, men tempot måste öka.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv men för långsam, vissa problem med marknära ozon, partiklar, kvävedioxid och och bens(a)pyren återstår innan målet nås. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med partiklar och bens(a)pyren. Nya strängare riktlinjer för luftkvalitet från EU understryker vikten av fortsatta åtgärder för friskare luft i hela länet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv utveckling

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Försurning är ett stort miljöproblem i Västmanlands län. Det är främst de norra och nordvästra delarna av Västmanlands län som är påverkad av försurning. Det försurande nedfallet har minskat, men det tar lång tid för miljön att återhämta sig. Flera av länets sjöar och vattendrag kommer troligtvis behöva kalkas under lång tid framöver för att negativa effekter på biologin inte ska uppstå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv utveckling

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

För att uppfylla målet Giftfri miljö finns ett behov av internationella och nationella överenskommelser, innovationer samt en medvetenhet och vilja att arbeta mot en bättre miljö hos alla aktörer i samhället, från producent till konsument och myndigheter. I Västmanlands län pågår flertalet åtgärder på lokal och regional nivå. Utvecklingen i miljön bedöms som neutral, då det är svårt att se en tydlig utveckling i miljön. Miljömålet kommer inte kunna nås till 2030 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat i Sverige sedan 1990-talet. Ozonlagret har en förmåga att laga sig själv, men det är en långsam process. Minskade utsläpp av växthusgaser hjälper också ozonskiktet att återhämta sig

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer orsakade av UV-strålning fortsätter att öka. Människors beteende behöver förändras när det gäller solning. Utemiljöer på offentliga platser och vid skolor och förskolor behöver utformas så att det finns skuggiga platser tillgängliga.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningsproblemen i Västmanlands läns är störst i de jordbruksdominerade områdena i länets södra och östra delar. Utsläpp från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Det pågår många åtgärdsprojekt i Västmanlands län som till exempel projekt inom LIFE IP Rich Waters, Greppa näringen, åtgärdssamordning och anläggandet av våtmarker, men fler behövs för att nå miljömålet. Det tar också tid innan minskade utsläpp av näringsämnen ger effekt och ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön. Utökade medel till åtgärder samt satsningar på åtgärdssamordnare kan ge resultat på sikt, men mer behövs för att nå målen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Situationen för flodpärlmusslan är akut i Västmanland och populationer kommer sannolikt att dö ut om inget radikalt görs. Fler åtgärder i vatten behöver utföras och det behöver bli fler långsiktigt skyddande områden med tydligt limniskt syfte. Mer resurser behövs. Statsbidragen behöver bli fleråriga och åtgärdstakten behöver öka. Nästan inga resurser läggs på att skydda värdefulla vattenmiljöer och det saknas konkreta nationella mål.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har god grundvattentillgång och övervägande god grundvattenkvalitet, även om vissa kvalitetsproblem förekommer. Skyddet av vattentäkter och grundvattenbärande grusavlagringar behöver förstärkas. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa grundvattenkvaliteten. Arbete pågår med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats genom bland annat dikning och intresset för att återställa/anlägga våtmarker är fortsatt svagt bland enskilda markägare. Glädjande är dock att detta intresse under senare år har ökat främst hos vissa kommuner, som har initierat och sökt medel för olika våtmarksprojekt. Under 2023 har bland annat stora skötselinsatser gjorts för våtmarker både inom och utanför skyddade områden i länet.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

För att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska nås i Västmanlands län måste arbetet med att bevara och sköta värdefulla skogar fortsätta prioriteras och ges tillräckliga resurser. Skogssektorn måste fortsatt bidra med sektorsansvar i form av bland annat frivilliga avsättningar och ökad miljöhänsyn.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

En stor del av odlingslandskapets mångfald finns i betesmarkerna. Betesdjur är viktiga för mångfalden. I Västmanland. fortsätter betesmarkerna sakta att minska, dock har arealen slåtteräng stabiliserats något. Vi restaurerar våtmarker för att bidra till förbättrad biologisk mångfald och vi satsar på bekämpning av invasiva arter. Vår satsning på underhåll av landsbygdens kulturhistoriska byggnadsbestånd uppväger inte förfallet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ utveckling

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Insatser för att påverka miljömålet positivt görs både på regional och kommunal nivå. Miljömålstillståndet varierar dock mellan olika områden vilket försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.

Enligt den senaste bostadsmarknadsanalysen för Västmanlands län, utgiven 2023, är byggtakten i Västmanlands län fortsatt hög och 2022 färdigställdes 1 474 bostäder i länet. Det är inte bara en ökning mot föregående år utan är även det högsta antalet färdigställda bostäder i länet sedan 1991. Kommunerna i Västmanland ser dock en viss nedgång i bostadsbyggandet de kommande två åren. Trots en omfattande nybyggnation bedömer majoriteten av länets kommuner att det fortfarande råder underskott på bostäder.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Nedgången i den biologiska mångfalden har inte hejdats i Västmanlands län. Viktiga orsaker är bland annat fortsatt igenväxning i gamla fodermarker samt intensivt skogsbruk. Även invasiva arter är ett tilltagande problem, men bekämpningen av dessa har växlats upp betydligt under senare år. Under 2023 har ytterligare värdefulla naturområden fått långsiktigt skydd, och stora insatser har gjorts för att gynna den biologiska mångfalden både inom och utanför skyddade områden. 

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ utveckling