Västernorrlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västernorrlands län 2020.


Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2020 är att läget är allvarligt då inget av de tolv miljökvalitetsmål, som Länsstyrelsen Västernorrland bedömt på regional nivå, har uppnåtts. Det görs ett flertal konkreta och värdefulla åtgärder inom en rad målområden, vilka ofta har stor effekt på lokal nivå. Genomförda åtgärder gör skillnad, men de är för få.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västernorrlands län

Generellt är tillståndet särskilt allvarligt för de miljömål och preciseringar som rör biologisk mångfald. De viktigaste utmaningarna handlar om att bevara en tillräcklig mängd biologiskt värdefull skog, mark och vatten, samt att motverka fortsatt fragmentering och förbättra förutsättningarna för ett levande jordbruk i hela länet. För länets vattenmiljöer sker ett omfattande miljöarbete på flera nivåer men tillståndet är alltjämt kritiskt på grund av en omfattande historisk påverkan, liksom nya och pågående verksamheter. Miljömålen Frisk luft respektive Grundvatten av god kvalitet är nära att nås, även om vi inte når målen idag.

Trendbedömningen för Levande skogar har ändrats från neutral till negativ. Det finns nya indikatorer från 2019, vilket har gett mer data 2020 jämfört med förra uppföljningen. Skogsstyrelsen konstaterar att de åtgärder som genomförts ännu inte lyckats vända den negativa utvecklingen av miljötillståndet.

Trendbedömningen för Ett rikt växt- och djurliv har ändrats från oklar till negativ. Bedömningen bygger på att målet om gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter inte nås, att statusen för många hotade arterna inte har förbättrats och att målet för grön infrastruktur inte uppnås.

Trendbedömningen för God bebyggd miljö har ändrats från positiv till neutral. Mycket arbete pågår i kommunerna med förbättrade planeringsunderlag men det räcker inte. Det går inte att bedöma utvecklingen, än mindre vad det kommer resultera i för den bebyggda miljön.

Åtgärdsarbetet i Västernorrlands län

Det regionala förändringsarbetet utvecklas och olika aktörer planerar och samarbetar mer utifrån miljömålen och Agenda 2030. Medvetenheten kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökar stadigt. I början av 2020 antogs länets nya regionala utvecklingsstrategi för 2020–2030. Regionalt påverkansarbete och samverkan inom miljö och klimat bidrog till att strategin tar avstamp i Agenda 2030. I och med det får projekt och investeringar med miljöfokus förhoppningsvis lättare att ta del av de regionala utvecklingsmedlen, för att påskynda arbetet med att uppnå miljömålen.

Ett genomgående hinder för miljöarbetet i länet är bristande ekonomiska och personella resurser. Omställningsarbetet kräver bred samverkan och långsiktighet, liksom att resurser faktiskt avsätts för olika miljöinvesteringar. De mindre kommunerna har ofta svårare att ta del av utlysningsmedel inom hållbarhetsområdet på grund av korta utlysningsperioder och då hinner inte beslut fattas i en kommunal, demokratisk process. Fortsatt strategisk samverkan behövs inom bland annat samhällsplaneringen, för att bättre tillvarata olika möjligheter kopplat till energi och klimat, klimatanpassning och grön infrastruktur. En rad synergieffekter kan uppnås med en mer hållbar och hälsofrämjande samhällsplanering.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Inom länet finns många positiva initiativ men de räcker inte för att klara generationsmålet. Negativ påverkan sker både inom och utanför Sveriges gränser och mycket är kopplat till vår livsstil. Mer kraftfulla insatser behövs för att få medborgare, organisationer och företag att förstå hur olika val påverkar hållbarheten. Det behövs också fler och skarpare styrmedel för att få till en snabbare och mer omfattande samhällsomställning. För att uppnå målet krävs betydande insatser inom många politikområden och bred samverkan mellan olika aktörer.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen i Västernorrland har minskat med cirka en tredjedel de senaste 20 åren, men är nu i en uppåtgående trend på grund av ökad produktion från industrin och ett bilåkande som inte minskar sin påverkan i önskad takt. Vi är fortfarande långt ifrån att nå målen satta på nationell nivå, och länet behöver minska utsläppen med hälften fram till 2030. Utsläppen från trafik, industri och arbetsmaskiner behöver minska, samtidigt som vi nyttjar skogens resurser hållbart i omställningen till en biobaserad ekonomi.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats under de senaste decennierna men förbättringen har planat ut. Många besväras fortfarande av framförallt bilavgaser. Utsläppen behöver minska i vissa tätorter för att målet ska uppnås.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Nedfallstrend och försurningsutveckling i ytvatten är positiv för stora delar av Västernorrland.  Ett ökat uttag av biomassa från skogsmark kan dock på försurningskänsliga marker motverka den långsamma återhämtningen. Kalkning behövs alltjämt i delar av länet och det planeras även för att påbörja kalkning i ett vattendrag där lax och flodpärlmussla förväntas återetablera. Underlag och verktyg för bedömning är delvis osäkra och effekt på tekniskt material och arkeologiska föremål är dåligt känd.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Västernorrlands län har en lång historia av industriverksamhet. Skogsindustrin med många sågverk har bidragit till ett flertal föroreningar i mark och vatten. Runt om i länet och i kommunerna pågår projekt med att antingen sanera markföroreningar eller att förenkla arbetet med förorenade områden. Regionen och flera kommuner jobbar aktivt med att ställa kemikaliekrav i upphandlingar och i flera av länets kommuner pågår ett arbete med att lyfta frågor inom Giftfri miljö/vardag.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Det regionala arbetet med tillsyn av gränsöverskridande transporter fortgår, i syfte att förhindra illegal export av utrustning som innehåller det ozonnedbrytande ämnet CFC[1]. Tillsynen över hantering av avfall som uppkommer vid renovering och ombyggnad behöver utvecklas för att få ett säkrare omhändertagande av isolermaterial som innehåller CFC.


[1] CFC= klorfluorkarboner 

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet fall av malignt melanom ökar med oroväckande takt i Sverige och i Västernorrlands län. Information om risker i samband med exponering för UV-strålning från solen och solarier måste fortsatt prioriteras på nationell, regional och lokal nivå. Ett förändrat ”sol-beteende” behövs.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det är framförallt längs kusten som övergödningsproblemen finns i Västernorrland. Huvudorsaken till övergödning i länet är utsläpp av fosfor från industriprocesser, avloppsreningsverk, jord- och skogsbruk samt nedfall av kväve från luften. Trots att åtgärder vidtagits för att minska utsläppen från olika påverkanskällor ses ingen tydlig minskning av näringspåverkan på havet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Det sker mycket för levande sjöar och vattendrag. Datainsamlingen växer, det pågår och planeras för ytterligare restaurering, områden skyddas genom reservat och vattenskyddsområden och många aktörer bär ett aktivt ansvar. Men en stor andel av länets sjöar och vattendrag når inte god status. Restaureringsarbetet behöver därför öka liksom insatser inom vattenkraften. Alltjämt är situationen för hotade arter besvärlig, främmande arter hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs inte i beslutsprocesser.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnets naturgivna förutsättningar och vattnets kvalitet är överlag god, men kunskapsläget är fortfarande relativt bristfälligt vad gäller vattenkvalitet och vattenuttag. Vattenskyddsområden revideras och fastställs inte i tillräckligt hög takt, även om förutsättningarna förbättrats det senaste året. Länets vattenförsörjningsplan är viktig för ökad kunskap och förståelse.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det sker en ökad aktivitet för att nå miljömålet med många aktiviteter och åtgärder inom både natur, miljö och kulturmiljöområdet. Men planering enligt havsmiljödirektivet har inte fått genomslag än och bara 47 procent av länets kustvattenförekomster når god ekologisk status enligt vattendirektivet. Största problemen är övergödning, främmande ämnen och arter samt påverkan på den fysiska miljön. Bättre underlag och ökade resurser behövs för tillståndsbeskrivning, planering och genomförande av miljöåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Behovet av restaurering och skötsel av våtmarker är alltjämt stort. Regeringens våtmarkssatsning har de senaste åren möjliggjort många restaureringar av våtmarker i skyddade områden. De insatser som gjorts hittills bedöms dock inte uppväga den negativa påverkan på våtmarker som fortsatt sker i vardagslandskapet. Det behövs mer hänsyn till våtmarker inom såväl skogsbruk som andra verksamheter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Arbetet med grön infrastruktur och målbilder för god miljöhänsyn är viktiga för miljökvalitetsmålet. Fortsatt fragmentering av skogslandskapet samt brister i miljöhänsyn innebär att miljötillståndet fortsätter att försämras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Antalet jordbruksföretag i Västernorrland minskar. Svag lönsamhet för länets jordbrukare bedöms vara den stora anledningen till att den brukade arealen jordbruksmark och antalet nötkreatur minskar i länet. För att bevara ett öppet och attraktivt odlingslandskap med en variation av naturmiljöer och kulturspår samt bibehålla jordbruksmarkens kvalitet för livsmedelsproduktion krävs ett lönsamt jordbruk.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Mycket arbete görs, men för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppnås behöver fortfarande mycket göras. Det pågående arbetet med att ta fram nya översiktsplaner skapar förutsättningar för ett intensifierat tvärsektoriellt arbete och en sammanhängande planering har möjligheten att vara verktyget för detta ändamål. Trots detta saknar många kommuner underlag och resurser för detta arbete.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Allt fler arter i Västernorrlands län räknas som hotade och värdefulla livsmiljöer påverkas fortsatt negativt av hur vi brukar miljön. Många arter överlever bara i små bestånd och är isolerade från varandra. Det är långt kvar till ett hållbart nyttjande av miljön. Störst negativ inverkan har det omfattande skogsbruket, men även igenväxning av tidigare hävdade gräsmarker. Västernorrlands större vattendrag är i hög grad exploaterade för elproduktion vilket påverkar arter och livsmiljöer.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.