Västernorrlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västernorrlands län 2021.


Västernorrland ser ingen stor ändring när den regionala miljömålsuppföljningen har tagit sikte på det nya målåret 2030. Miljöbedömningen har inte ändrats för något av miljömålen. Uppföljningen visar att Västernorrland inte kommer att nå något av miljömålen fram till 2030, även om vi är nära att nå målen för Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. För trenderna i miljötillståndet har det ändrats för Hav i balans samt levande kust och skärgård från negativ till oklar trend, vilket säger att underlagsdata inte varit tillräcklig för att kunna göra en bedömning. 

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västernorrlands län

För fyra av miljömålen finns särskilda utmaningar eftersom respektive mål till 2030 inte ser ut att kunna nås, samtidigt som utvecklingen i målen har en negativ trend. Dessa är Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det gemensamma med dessa mål är att samhällsomställningen går alldeles för långsamt samt att prioritering av den biologiska mångfalden och utvecklingen av ett hållbart samhälle hos offentliga aktörer och näringsliv är alldeles för låg. Många åtgärder genomförs, i olika utsträckning, men helhetssyn och värdering av de naturliga värdena är inte tillräckligt prioriterat. Viljan och ambitionsnivån av att ställa om är fortsatt för låg hos företagen och detsamma gäller medborgarnas konsumtionsmönster.

Åtgärdsarbetet i Västernorrlands län

De viktigaste utmaningarna för att värna den biologiska mångfalden i länet är att bevara en tillräcklig mängd biologiskt värdefull skog och motverka fortsatt fragmentering samt att förbättra förutsättningarna för ett levande jordbruk i hela länet, vilket inkluderar fortsatt brukande av ängs- och betesmarker. Samtidigt är det viktigt att hänsyn till arter och livsmiljöer utanför skyddade områden förstärks både inom areella näringar och vid exploatering. I länets vattenmiljöer behöver restaureringstakten öka liksom insatserna inom vattenkraften. Förstärkta insatser krävs även mot invasiva främmande arter.

I Västernorrland märks att jordbruksföretagen avvaktar med investeringar på grund av ökade kostnader för bland annat spannmål/proteinfoder, gödningsmedel och diesel. Detta är en oroväckande utveckling utifrån de ovanstånde utmaningarna för att värna biologisk mångfald. Virkesprisernas ökningar motverkar också investeringar och bygge med trä.

När det gäller diesel finns det målkonflikter. Användandet av diesel behöver minska, men så länge som samhällsomställningen inte kommit längre så har ökade dieselpriser stor påverkan på företagsnivå.

Behovet är fortsatt stor att ställa om fordonsflottan för att minska klimatpåverkan. Fler kan göra mer och snabbare. Samtidigt är det centralt att systematiska effektiviseringar av gods- och persontransporter börjar genomföras. Här behövs lösningar för effektivisering av logistik och främjande av alternativa färdsätt så som buss, cykel och gång.  

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Det är en lång väg kvar innan generationsmålet nås. Samhällets alla aktörer behöver i högre grad värdera naturtillgångarna och åstadkomma omfattande struktur- och beteendeförändringar, samtidigt som det behövs en ökning av de statliga medlen för naturvård och ekologisk hållbarhet för att samhållsomställningen ska vara tillräcklig. Kommunerna i Västernorrland arbetar aktivt med att ta fram inriktningsbeslut i miljöfrågan, vilket visar behovet av att hitta egna mål för att öka prioriteringen av miljöarbetet.  

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Västernorrlands utsläpp av växthusgaser minskade 2019 med cirka 2,72 procent relativt 2018 och bryter därmed den trend av ökande utsläpp som pågått sedan 2016. Industrin och transporterna är de sektorer med högst utsläpp vilka tillsammans uppgår till 70 procent av de totala utsläppen i länet.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i Västernorrland har förbättrats under de senaste decennierna, men utsläppen behöver minska ytterligare för att målet ska kunna nås. Föroreningarna som minskat mest kommer från uppvärmning och industri, till exempel svaveldioxid. Den ökade biltrafiken har gjort att utsläppen av kväveoxider inte minskat i samma utsträckning, och höga halter av kvävedioxid uppmäts ännu i Västernorrland. Nivåerna av partiklar ligger i flera kommuner över eller nära miljökvalitetsnormen.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Nedfallstrend och försurningsutveckling i ytvatten är positiv för stora delar av Västernorrland.  Ett ökat uttag av biomassa från skogsmark kan dock på försurningskänsliga marker motverka den långsamma återhämtningen. Kalkning behövs alltjämt i delar av länet och det planeras även för att påbörja kalkning i ett vattendrag där lax och flodpärlmussla förväntas återetablera. Underlag och verktyg för bedömning är delvis osäkra och effekt på tekniskt material och arkeologiska föremål är dåligt känd.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Västernorrlands län har en lång historia av industriverksamhet. Skogsindustrin med många sågverk har bidragit till ett flertal föroreningar i mark och vatten. Runt om i Västernorrlands län och i länets kommuner pågår projekt för att antingen sanera markföroreningar eller för att förenkla arbetet med förorenade områden.

Region Västernorrland och flera kommuner jobbar aktivt med att ställa kemikaliekrav i upphandlingar och i flertalet av kommunerna i Västernorrlands län pågår ett arbete med att lyfta frågor inom Giftfri miljö/vardag.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Det regionala arbetet med tillsyn över gränsöverskridande transporter i syfte att förhindra illegal export av utrustning som innehåller CFC fortgår. Enligt flera kommuner behövs framåt en regional samordning för att motverka illegala transporter av material med ozonnedbrytande egenskaper. Avseende destruktionen av lustgas är utvecklingen fortsatt positiv.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet fall av malignt melanom i Västernorrlands län fortsätter att öka. Informationsinsatser med fokus på de risker som exponering för UV-strålning ger upphov till behöver fortsatt prioriteras på såväl nationell, regional som lokal nivå. Ett förändrat ”sol-beteende” behövs, både i relation till solen och till solarier.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det är framför allt längs kusten som övergödningsproblemen finns i Västernorrland. Huvudorsaken till övergödning i länet är utsläpp av fosfor från industriprocesser, avloppsreningsverk, jord- och skogsbruk samt nedfall av kväve från luften. Trots att åtgärder vidtagits för att minska utsläppen från olika påverkanskällor ses ingen tydlig minskning av näringspåverkan på havet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Det pågår många insatser i länet som är i linje med miljömålet levande sjöar och vattendrag. Trots det når en stor andel av länets sjöar och vattendrag inte god status enligt ramdirektivet för vatten. Mycket restaureringsarbete utförs med goda resultat men omfattningen behöver öka än mer liksom insatser inom vattenkraften för att förbättra vattendragens flöden och struktur. Alltjämt är situationen för hotade arter besvärlig och främmande arter hotar biologisk mångfald.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

De naturgivna förutsättningarna och grundvattnets kvalitet är överlag god. Kunskapsläget är dock fortfarande relativt bristfälligt vad gäller vattenkvalitet och vattenuttag, och det krävs en långsiktigt hållbar finansiering för att förbättra och säkra framtida grundvattenövervakning. Vattenskyddsområden revideras och fastställs inte i tillräckligt hög takt, även om förutsättningarna för detta förbättrats de senaste åren. Länets vattenförsörjningsplan är viktig för ökad kunskap och förståelse.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Aktiviteten i länet ökar för att nå miljömålet med många insatser inom både natur, miljö och kulturmiljöområdet. Men planering enligt havsmiljödirektivet har inte fått genomslag än och bara 47 procent av länets kustvattenförekomster når god ekologisk status enligt vattendirektivet. Största problemen är övergödning, främmande ämnen och arter samt påverkan på den fysiska miljön. Bättre underlag och ökade resurser behövs för tillståndsbeskrivning, planering och genomförande av miljöåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Restaurerings- och skötselbehovet av våtmarker är alltjämt stort. Regeringens Våtmarkssatsning har möjliggjort restaureringar av våtmarker både inom och utanför skyddade områden. De insatser som gjorts bedöms dock inte uppväga den negativa påverkan av hydrologin som fortsatt sker i landskapet. Fler våtmarker behöver restaureras och mer hänsyn till våtmarker inom såväl skogsbruk som andra verksamheter behövs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Många naturvårdande skötselåtgärder görs i vårt län för att efterlikna brand, gynna lövskog eller förstärka befintliga naturvärden. Åtgärder görs också som ökar tillgängligheten till natur för friluftsliv. Särskilt arbetet med grön infrastruktur och implementeringen av målbilder för god miljöhänsyn är viktiga för miljökvalitetsmålet. Fortsatt fragmentering av skogslandskapet, låg andel skyddad skog samt brister i miljöhänsynen innebär att miljötillståndet fortsatte att försämras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Antalet jordbruksföretag och nötkreatur i Västernorrland minskar stadigt. Svag lönsamhet för länets jordbrukare bedöms vara en stor anledning. För att bevara ett öppet och attraktivt odlingslandskap med en variation av naturmiljöer och kulturspår samt bibehålla jordbruksmarkens kvalitet för livsmedelsproduktion krävs goda förutsättningar för ägarskiften och investeringar i jordbruket genom ökad lönsamheten, finansieringslösningar samt förstärkt budget för investeringsstöd.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Mycket arbete görs, men för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppnås behöver fortfarande mycket göras. Det pågående arbetet att ta fram nya översiktsplaner skapar förutsättningar för ett intensifierat tvärsektoriellt arbete och en sammanhängande planering har möjligheten att vara verktyget för detta ändamål. Trots detta saknar många kommuner underlag och resurser för detta arbete.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Allt fler arter i Västernorrlands län räknas som hotade och värdefulla livsmiljöer påverkas fortsatt negativt av hur man brukar miljön. Många arter överlever bara i små bestånd och är isolerade från varandra. Det är långt kvar till ett hållbart nyttjande av miljön. Störst negativ inverkan har det omfattande skogsbruket, men även igenväxning av tidigare hävdade gräsmarker. Västernorrlands större vattendrag är i hög grad exploaterade för elproduktion vilket påverkar arter och livsmiljöer.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.