Västerbottens län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Västerbottens län 2020.


Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att nås till 2020. Målen Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Storslagen fjällmiljö bedöms som nära att nås. Det går att se positiv utveckling inom God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag, särskilt när det gäller kommunernas arbete med strategisk samhällsplanering, ökad kunskap om, och skydd av länets grundvattentäkter samt genom fysisk återställning i flera av länets värdefulla vattendrag.

Det pågår många bra åtgärder och insatser i länet men fler behöver göra mer för att miljömålen ska nås och för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Västerbottens län

Stora delar av naturen i Västerbotten är påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Takten i arbetet med att skydda och sköta områden har ökat, men fortfarande avverkas skogar med höga naturvärden, och landskapet blir allt mer fragmenterat. Flera gamla gruvor och andra förorenade områden behöver åtgärdas. Fjällen har fortfarande en hög grad av ursprunglighet, men fjällen används av många olika verksamheter och aktiviteter så det är viktigt att verka för samexistens och begränsa störning och slitage i fjällmiljön.

För odlingslandskapet är utvecklingen i miljön negativ, då arealerna brukad åkermark minskar, liksom antalet nötkreatur, får, lamm och jordbruksföretag.

Havsmiljön i länet har problem med bland annat förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning och en försämrad laxhälsa. Den fysiska påverkan på våra vattendrag är väldigt omfattande.

Länets geografiska förhållanden, med stora avstånd, ojämn befolkningsfördelning och kallt klimat innebär särskilda utmaningar för att kunna skapa välfungerande transportinfrastruktur och resurseffektiva samband mellan stad och land. Utsläppen av växthusgaser i Västerbotten har minskat med 20 procent mellan 1990 och 2018, vilket främst beror på att utsläppen från egen uppvärmning av bostäder och lokaler. De största utsläppen står transportsektorn och industrin för.

Halterna av kvävedioxid i luften är fortfarande relativt höga i Umeå och Skellefteå. En annan hälsorelaterad indikator är antalet fall av hudcancer som fortsätter att öka i länet. Det behövs en förändring av människors livsstil och attityder kring solning för att antalet cancerfall ska minska.

Åtgärdsarbetet i Västerbottens län

Det pågår en mängd aktiviteter för en hållbar utveckling i Västerbotten. Exempel på några av dessa åtgärder är biologisk återställning av vattendrag, skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, satsningar på vindkraft och bioenergi samt arbete med en regional livsmedelsstrategi. Genom samverkansprojekt skapas förutsättningar för länets kommuner att leda och genomföra omställning till en fossiloberoende fordonsflotta.

En regional klimat- och energistrategi har tagits fram och är vägledande för det regionala arbetet med att nå de klimat- och energipolitiska målen. Årligen arrangeras SEE, Västerbottens hållbarhetsvecka då regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Det pågår många bra insatser i Västerbotten som leder mot generationsmålet. I Västerbotten finns ett av världens största biosfärsområden Vindelälven-Juhtatdahka som är ett modellområde för hållbar utveckling. Biosfärsområdet har beviljats regionala utvecklingsmedel för att skapa ett väl fungerande modellområde för hållbar utveckling och bidra med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Umeå kommun har en strategisk plan att vara en föregångare inom området cirkulär ekonomi och har undertecknat den europeiska deklarationen för cirkulära städer. Miljömålsbedömningen för länet visar att det är långt kvar tills miljöproblemen är lösta. En bred samhällsomställning krävs där hållbar konsumtion och produktion samt värnande om natur- och kulturmiljöer är viktiga.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Växthusgasutsläppen i Västerbotten har minskat med 20 procent mellan 1990 och 2018, vilket främst beror på att utsläppen från egen uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med 90 procent. Utsläppen från transporter är i princip oförändrade mellan 1990 och 2018. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka väsentligt för att bidra till att nå de nationella klimatmålen. Åtgärdsarbetet i länet är i stor utsträckning inriktat på att minska utsläppen från transportsektorn som, tillsammans med industrin, står för de största utsläppen av växthusgaser.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Kvävedioxidhalterna är fortsatt relativt höga i Västerbottens läns två största städer, Umeå och Skellefteå medan övriga kommuner har låga halter. I centrala Umeå minskar halterna medan det i Skellefteå inte finns någon tydlig tendens till minskade halter. Åtgärder i länet ger viss effekt men halterna minskar alltför långsamt för att målet ska kunna uppnås. Utsläppen av partiklar från trafik och vedeldning blir troligen, relativt sett ett större problem i framtiden trots att det idag ser ut att var mindre problematiskt än kvävedioxidhalterna.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Trots minskade utsläpp utgör försurningen alltjämt ett problem och det finns fortfarande många vattendrag där vattenkvaliteten är dålig. Avsaknaden av äldre data gör det omöjligt att säkert veta hur mycket den nuvarande vattenkvaliteten avviker från den naturliga. För att motverka försurningens negativa effekter på växter och djur omfattas cirka 1 000 kilometer vattendrag och 100 sjöar av kalkning. Projekt drivs för att kartlägga problem som orsakas av svavelhaltiga jordar samt för att testa åtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Västerbottens län är i många avseenden lika andra län när det gäller förekomst och hantering av kemiska ämnen, produkter och varor. Något som skiljer Västerbotten från många andra län är att det förutom industriverksamheter även finns både pågående och nedlagda sulfidmalmsgruvor samt ett smältverk. Avfall från sulfidmalmsgruvorna utgör en av de allvarligare miljöriskerna i länet. Arbetet med förorenade områden bör öka i takt för att miljömålet ska nås.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Det är viktigt att arbetet med att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter för att ozonskiktet ska kunna återhämta sig. Arbete med omhändertagandet av kasserade produkter som gamla kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och skumplast viktigt då de innehåller klorerade ämnen som bryter ned ozonskiktet. Eftersom många kväveföreningar kan omvandlas till lustgas som är ozonnedbrytande är det även viktigt att minska dessa utsläpp.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i Västerbotten. För att nå målet måste åtgärder ske för att minska exponeringen av UV-strålningen och därmed risken för hudcancer. Det kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning. Viktiga insatser är information och rådgivning. Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för de flesta användningsområden låg jämfört med gällande referensvärden.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Tillståndet i Västerbotten är övervägande positivt. Det finns lokala övergödningsproblem i sjöar, vattendrag och kustvatten, men omfattningen är mindre i jämförelse med södra Sverige. Behovet av att kartlägga och samla in data är stort och kan bidra till att kännedom om övergödningsproblemet i länet är underskattat. Bidragande orsaker till att problem med övergödning uppstått är framför allt utsläpp från jordbruk, mindre reningsverk, enskilda avlopp och skogsbruk.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Fysisk förändring är den största påverkan på Västerbottens sjöar och vattendrag. Störst påverkan har rätning och rensning av vattendrag till förmån för markavvattning och flottning, vattenkraftens flödesreglering och olika typer av vandringshinder för vattenlevande organismer. Finansieringen av åtgärder ökar. Framför allt har restaurering av vatten som skadats av flottningsverksamhet ökat i omfattning. Vattenkraften ska omprövas för moderna miljövillkor enligt en nationell plan, med start 2022.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

För att nå målet i Västerbotten arbetas det med att förbättra kunskapen om grundvattnet och dess påverkan på ekosystem, minska uttag av naturgrus, skydda våra dricksvattentäkter bättre genom att inrätta vattenskyddsområden och lyfta dricksvattenfrågan i den kommunala planeringen. Det är också viktigt att planera utifrån ett förändrat klimat. Medel har tillförts som har förstärkt arbetet tillfälligt men för att nå målet behövs medel för arbetet på lång sikt säkras.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Västerbottens län har problem med bland annat förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning och en försämrad laxhälsa. En hel del åtgärdsarbete pågår, som ex restaureringar och kunskapsinsamlingar, men för att nå miljömålet behöver vi bland annat genomföra åtgärdsprogrammen för vatten- och havsdirektivet, fortsätta sanering av förorenade områden, begränsa exploateringen vid kusten samt fortsätta skydda och restaurera värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

I Västerbottens län finns många våtmarker med höga naturvärden men också många våtmarker som har skadats. En stor andel av våtmarkerna i länets kustnära delar är skadade, medan stora arealer är opåverkade i länets västra delar. Sedan 1999 har 12 av myrarna i Myrskyddsplanen skyddats, återstående 14 myrar är fortfarande oskyddade. Arbete med hydrologisk återställning har genomförts med goda resultat. Det skadas fortfarande våtmarker i samband med bland annat skogsbruk och terrängkörning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Skogar med höga naturvärden fortsätter att avverkas, och landskapet blir allt mer fragmenterat. Etappmålet för skydd av skogsmark kommer inte att nås till 2020, och behovet av naturvårdande skötsel är stort. 550 skogslevande arter i Västerbotten är rödlistade och påverkas negativt av skogsbruk. Planering av skogsbruk- och naturvårdsåtgärder på landskapsnivå krävs för att skapa en grön infrastruktur i skogen. Miljöhänsynen måste vara tillräcklig för att inte försämra miljötillståndet i skogarna vid avverkning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Västerbottens län har en liten andel åkermark. Naturbetesmarker och slåtterängar utgör en mycket liten andel av det odlade landskapet. Förutsättningen för ett rikt odlingslandskap är att den arealen bibehålls och helst ökar. Utvecklingen har under lång tid inneburit att åkerarealen minskat, medan ängs- och betesarealen inte minskat nämnvärt. Det faktum att Västerbottens län förlorat så mycket odlad areal och att den utvecklingen verkar fortsätta gör, trots positiva insatser, att tillståndet för miljömålet är fortsatt problematiskt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på fjäll och ren.

Storslagen fjällmiljö

Västerbottensfjällen är till stor del oexploaterad och det finns stora arealer skyddad natur som för framtiden bevarar stora sammanhängande fjällområden. Fjällen används av många olika verksamheter och aktiviteter. Att verka för samexistens mellan alla aktörer och besökare i fjällområdet, samt att begränsa den störning och det slitage som efterlämnas i naturen är en viktig del i åtgärdsarbetet. Viktigt är också insatser för fjällens biologiska mångfald, som hotas av såväl klimatförändringar som färre hävdade marker.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Länets geografiska förhållanden, med stora avstånd, ojämn befolkningsfördelning och kallt klimat innebär särskilda utmaningar för att kunna skapa välfungerande transportinfrastruktur och resurseffektiva samband mellan stad och land. De olika lokala förutsättningarna gör att åtgärdsarbetets inriktning och genomförandekraft ser mycket olika ut över länet. Generellt ses en positiv trend där ett flertal av länets kommuner arbetar aktivt med strategisk planering.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Stora delar av naturen i Västerbotten är påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Takten i arbetet med att skydda och sköta områden har ökat, men fortfarande förstörs områden med höga naturvärden.  Arbetet mot invasiva arter kommit igång. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.