Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Uppsala län 2023.


Uppsala län tillhör en expansiv region och mark- och vattenanvändningen i länet påverkar måluppfyllelsen av flertalet miljökvalitetsmål. Det ställer krav på en sammanhållen fysisk planering, ett stärkt skydd för värdefulla miljöer och ett fokuserat åtgärdsarbete för att vända negativa trender. Strategier och handlingsplaner som kan utgöra vägledning för åtgärder är bland annat Uppsala läns klimat- och energistrategi, Kunskapsunderlag för ansvarsarter och ansvarsnaturtyper, Handlingsplan för Grön infrastruktur i Uppsala län, länsstyrelsens strategi för förvaltning av skyddad natur samt Färdplan för ett hållbart län. Dessa strategier och handlingsplaner används för prioritering av statliga stöd såsom Lokala natur- och vattenvårdsprojekt (LONA och LOVA).

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Uppsala län

Endast ett av de miljökvalitetsmål som följs upp regionalt bedöms kunna nås till år 2030. Länet förlorar biologisk mångfald trots att det pågår flera restaurerings- och skyddsinsatser för att stärka områdesskydd och arters återhämtning. Trenden för utvecklingen bedöms vara negativ för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv. Utvecklingstrenden för Giftfri miljö är oklar medan den för Frisk luft bedöms vara positiv. För övriga tio miljökvalitetsmål är utvecklingstrenden neutral. Trenden för utvecklingen för Hav i Balans Samt Levande kust och skärgård ändras från neutral till negativ. Bedömningen av utvecklingen för målen påverkas av att naturens återhämtning i många fall är långsam, varför det tar tid innan de får genomslag i form av effekter i miljön. Åtgärdstakten för att nå målen behöver öka och ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen.

Åtgärdsarbetet i Uppsala län

Det utförs idag betydande miljöåtgärder av många olika aktörer och inom många områden. Länsstyrelsen Uppsala län driver arbetet med att tillsammans med aktörer i länet ta fram regionala åtgärdsprogram för miljömålen genom Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen är indelad i fyra åtgärdsprogram inom temaområdena minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt samhällsutveckling. Temaområdena är förankrade med Uppsala läns miljö- och klimatråd utifrån en gemensam syn på länets största miljö- och samhällsutmaningar. Under 2023 har åtgärdsprogrammet för Ekosystem och biologisk mångfald reviderats och nystartats. Ett dialogmöte anordnades i oktober 2023 för organisationer som varit med under tidigare programperiod. Syftet var att diskutera förändringar och förbättringar i programmet. Under hösten har dialogmöten även hållits med prioriterade aktörsgrupper för att informera och skapa intresse att teckna hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammen minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsutveckling.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

En samhällsomställning krävs för att konsumtion och tillväxt ska gå hand i hand med miljö och global rättvisa. Såväl generationsmålet som FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är därför viktiga utgångspunkter i miljö- och hållbarhetsarbetet. Pågående klimatförändring och förlusten av biologisk mångfald indikerar att samhällsomställningen inte är på väg åt rätt håll i Uppsala län. Dessa är, tillsammans med tillgång till rent vatten, de största miljöutmaningarna i länet och berör flera politikområden. Det förutsätter samverkan mellan många samhällssektorer, såväl energi och klimat, skydd av arter och livsmedelsproduktion som hållbara städer och hälsa. I Uppsala län finns flera nätverk för samverkan mellan aktörer från myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer, vilka på olika sätt bidrar med insatser som främjar generationsmålet. Länsstyrelsen Uppsala läns framtagande av regionala åtgärdsprogram för miljömålen sker genom arbetet med Färdplan för ett hållbart län i dialog med länets aktörer.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

De klimatpåverkande utsläppen har minskat i länet sedan 1990, framför allt beroende på minskad andel fossil uppvärmning. De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från transport- respektive jordbrukssektorn. Personbilism fortsätter att dominera transportutsläppen. Länets klimatarbete fokuserar på att skapa förutsättningar för fossilfri transport- och energiomställning samt effektivisering.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

För att nå målet behöver ytterligare åtgärder vidtas, främst för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.

Målbedömning

Nära

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Uppsala län har mindre problem med försurning än landet i övrigt. Det beror på att de kalkrika jordarna som täcker länet ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt gott skydd mot effekten av försurande nedfall. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad. Nedfallet av försurande ämnen är däremot inte lägre över Uppsala län än i övriga delar av Sverige. Snarare finns risken att det är något högre än genomsnittet, beroende på att regionen är tätbefolkad och har en hög tillväxt.

Målbedömning

Uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

I Uppsala län arbetar myndigheter, kommuner och näringslivet aktivt med att minska utsläpp av skadliga ämnen till miljön genom såväl kommunikativa, strategiska som konkreta åtgärder. Trots goda exempel på miljöförbättrande arbeten bedöms utvecklingstrenden oklar i Uppsala län. Trendbedömningen beror på att frågan är mångfacetterad och svårbedömd där hänsyn även tas till försämrande åtgärder såsom ökade utsläpp samt oklarheter kring tillkomst av nya skadliga ämnen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Internationella satsningar har gjort att utsläppen av ozonnedbrytande ämnen (CFC (klorfluorkarboner), köldmedier, lustgas och andra kväveföreningar) har minskat, men ozonskiktet är tunnare än innan nedbrytningen började. Återhämtningen är ännu oklar. För att målen ska nås krävs att företag, tillsynsmyndigheter och allmänhet får information om rätt hantering av avfall som innehåller CFC. För att minska utsläpp av kväveföreningar är tillståndsprövning vid Miljöprövningsdelegationen viktig.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet fall av hudcancer i Uppsala län har en hög nivå jämfört med tidigare år. Det är därför fortsatt viktigt att skydda oss från solens ultravioletta strålning och ändra våra vanor kring solexponering. Det är särskilt viktigt att barn har tillgång till skuggiga platser på lekplatser och skolgårdar. Kommunerna arbetar med detta när detaljplaner och bygglov tas fram och även i miljötillsynen.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering och ökad åtgärdstakt för att nå miljömålet. Arbete genom kontinuerligt kraftfulla åtgärder måste komma till stånd för att nå miljökvalitetsmålet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I Uppsala län är fysisk påverkan från jordbruket stor. Många vattendrag är rensade och uträtade och deras avrinningsområden är utdikade. Vandringshinder är vanliga. Drygt hälften av vattendragen är påverkade av övergödning. Majoriteten av sjöarna är sänkta, cirka hälften övergödda och många tidigare sjöar är torrlagda. Utsättning av främmande arter och stammar riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Ytterligare insatser krävs för att säkerställa grundvatten av god kvalitet på lång sikt. Flera av de befintliga vattenskyddsområdena är gamla och behöver ses över. Nya och reviderade vattenskyddsområden är på gång men ytterligare behövs. Grundvattenfrågor behöver beaktas ytterligare inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn.

Problematiken kring perfluorerade ämnen (PFAS) behöver fortsatt vara i fokus, då det är hälsovådligt och utgör ett stort problem vad gäller dricksvattnet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. De storskaliga problemen med övergödning, miljögifter, fysisk påverkan, invasiva främmande arter och överfiske kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt och regionalt som internationellt. Trenden för utvecklingen ändras till negativ på grund av sviktande strömmingsbestånd och spridning av nya invasiva främmande arter. En förutsättning för att nå målet om hav i balans är att flera av de andra miljökvalitetsmålen uppfylls.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Våtmarkerna i Uppsala Län är i stor omfattning påverkade till följd av dikning, torrläggning, regleringar av sjöar och vattendrag samt exploatering. Restaureringsåtgärder genomförs inom våtmarkssatsningen på länsstyrelsen och inom kommunerna.

Trots stora satsningar på våtmarker bedöms miljökvalitetsmålet som svårt att nå i Uppsala län. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eftersom positiva och negativa utvecklingsinriktningar tar ut varandra.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

För att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska nås i Uppsala län måste arbetet med att bevara och sköta värdefulla skogar fortsätta prioriteras och ges tillräckliga resurser. Skogssektorn måste fortsatt bidra med sektorsansvar i form av bland annat frivilliga avsättningar och ökad miljöhänsyn. Den gröna infrastrukturen behöver stärkas så att arter har möjlighet att sprida sig.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

En förutsättning för att nå målet är aktiva producenter. Handlingsplanen Ät Uppsala län och olika kompetensutvecklingsprojekt ökar kunskapen hos aktörer i hela livsmedelskedjan och bidrar till ökat intresse för produktionsformer som gynnar biologisk mångfald. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet utvecklar företagen i Uppsala län för att uppnå en stabil livsmedelsproduktion som gynnar biologisk mångfald.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Befolkningen i Uppsala län ökar, tillväxttakten är i vissa delar av länet hög vilket ställer krav på kommunernas planering.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Flera aktörer i Uppsala län har under många år arbetat med att skydda, sköta och värna länets alla naturtyper och arter. Under senare år har även bekämpning av invasiva främmande arter tagit mer fart. Trots det så förloras fortfarande biologisk mångfald i stort sett i samma utsträckning som tidigare och det krävs ännu större insatser för att trenden ska vändas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ