Södermanlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Södermanlands län 2020.


Mycket arbete görs i länet vilket bidrar till att förbättra miljöläget och statusen för miljömålen, men tyvärr räcker det inte för att nå något av de miljömål som bedöms på regional nivå i Södermanland till 2020. Två av miljömålen är dock nära att nå, men för tre av målen går utvecklingen åt fel håll. Ser vi till de miljömål som bedöms på nationell nivå så finns det stora utmaningar inom målet Begränsad klimatpåverkan. Växthusgasutsläppen minskar i länet men minskningstakten behöver öka, där de största utsläppen kommer från industri och transporter. Mer övervakning behövs inom fler områden för att få en bättre bild av miljöläget, några exempel är ökad miljögiftsscreening men även bättre kunskap om grundvattnets kvalitet och kvantitet behövs.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Södermanlands län

12 miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Södermanland, två av dem bedöms nära att nå, Bara naturlig försurning och Frisk luft. Resterande mål kommer inte nås till 2020, dock ses en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. För återstående mål, förutom tre, finns ingen tydlig riktning för utvecklingen i miljön. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och för Giftfri miljö är utvecklingen negativ. Den negativa trenden för Giftfri miljö är ny för årets bedömning. Orsaker till bedömningen är ökad kunskap om ämnens toxicitet, befolkningsökning som resulterar i större användning av hushållskemikalier samt att fler förorenade områden identifieras än vad som saneras. De största utmaningarna finns därmed inom de miljömål där utvecklingen går åt fel håll. Men vi ser fortsatt också en stor problematik vad det gäller statusen i våra vatten, där övergödning och påverkade livsmiljöer är de främsta problemen. Södermanlands län har också haft väldigt utmanande situation med mycket låga grundvattennivåer under de senaste åren.

Åtgärdsarbetet i Södermanlands län

Södermanlands län har ett åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2015-2020. En slutuppföljning av programmet sammanställs därför under sista delen av 2020. Slutuppföljningen kommer bli viktig i arbetet med ett nytt åtgärdsprogram. Planering och visst arbete med ett nytt program har påbörjats, där b.la. Södermanlands miljö- och klimatråd är med och formar ramarna. Arbetet med att ta fram nya åtgärder till ett nytt åtgärdsprogram påbörjas under 2021. Åtgärdsprogrammet arbetar väldigt brett med många av de utmaningar som finns i Södermanlands miljö. Andra övergripande program och insatser som mycket viktigt arbete sker inom är grön infrastruktur, LONA och LOVA- bidragen, Landsbygdsprogrammet, Klimatklivet och LIFE IP Rich Waters.

Stora åtgärdsbehov som kvarstår handlar bland annat om utrensning av farliga ämnen i samhället men också minskad användning. Omfattande folkhälsoarbete för att minska riskerna för att utveckla hudcancer är ett annat exempel. För att minska övergödningen i länet är det behövligt att se över och underhålla länets avloppsnät, fortsatt göra insatser för minskat läckage inom jordbruket och även transportsektorn behöver minska sina utsläpp. För att minska den negativa trenden inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap så behövs bredare insatser och stöd, både nationellt och regionalt, för att gynna lönsamheten för lantbruksföretagen.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram har påbörjats, vilket ska samla Södermanlands krafter för att förbättra statusen för miljömålen. Under året har ett ökat besökstryck i länets naturreservat uppmätts, som en effekt av Corona-pandemin. Verksamhet har fått anpassas och insatser för att möta behovet har genomförts. En folder ”Hemester” har tagits fram för att informera om allemansrätten och områden att besöka. Projektet Minimeringsmästarna har startat upp på nytt. Projektet syftar till att informera och sprida kunskap kring avfallsminskning och hållbar konsumtion. Vattensituationen i länet har varit utmanande under flera år. Under 2020 har flertalet av Södermanlands läns kommuner infört bevattningsförbud. Samtliga kommuner har även informerat hushållen om hur de kan spara på vattenresurserna.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser minskar i Södermanlands län, men minskningstakten behöver öka. För att de nationella klimatmålen ska nås behövs snabba och omfattande åtgärder de närmaste åren. Enligt den koldioxidbudget som beräknats för länet behöver utsläppen av koldioxid minska med 16 procent per år. Viktiga åtgärder som planeras genomföras är projektet HYBRIT för att ta fram fossilfri ståltillverkning, samt de lokala och regionala aktörernas arbete för minskade utsläpp från transporter samt minskat transportbehov.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs för att miljömålet ska kunna nås. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden för trafik är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter. Åtgärder behövs för att minska trafikmängd, dubbdäcksanvändning och utsläpp från vedeldning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Mark och vatten i Södermanland är inte särskilt påverkat av försurning. Nedfallet av svavel har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Även kvävenedfallet har minskat men i mindre utsträckning. Åtgärdsplanen för länets kalkningsverksamhet 2019 – 2023 har uppdaterats utifrån rådande kalkningsbehov och årligen kalkas 15 sjöar i länet. 2019 undersöktes bottenfauna i tio kalkade sjöar. Resultatet visade på goda miljöförhållanden med avseende på surhet. För att nå målet måste kvävenedfallet minska ytterligare och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Giftiga ämnen som spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Befolkningen i länet och därmed användningen av hushållskemikalier växer. Behovet av byggnation och infrastruktur ökar, dessa hårdgjorda ytor innebär större belastning av dagvatten på vattenförekomster. Lagstiftning, ansvarstagande från verksamhetsutövare som använder och släpper ut kemikalier samt krav från konsumenter behövs för att nå målet. Utrensning av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver fortsätta och takten i sanering av förorenade områden behöver öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

För att nå målet är det viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas omhand på ett säkert sätt, samt att utsläppen av kväveföreningar minskar. Inom Landsbygdsprogrammet finns flera stöd att söka för att minska näringsläckage och utsläpp av växthusgaser som också har påverkan på ozonskiktets återhämtning. Länsstyrelsen i Södermanland arbetar bland annat med projektet Greppa näringen som är en rådgivningsinsats inom Landsbygdsprogrammet vilken riktar sig till lantbrukare i länet.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

För att nå målet måste antal hudcancerfall minska. Tre av fyra preciseringar är uppfyllda år 2020. Utvecklingen går dock inte åt rätt håll inom ett område vilket nämnts: antalet fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning. Folkhälsoarbetet kring solvanor behöver upprätthållas och utvecklas.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Utsläppen har minskat de senaste decennierna och åtgärdsarbete pågår, men det räcker inte för att nå målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Endast en femtedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är framförallt övergödning och fysisk påverkan. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna som beslutats av regeringen visar på ett stort behov av åtgärder som måste utföras av många olika aktörer. Takten i åtgärdsarbetet måste öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Länets vattentäkter har överlag god dricksvattenkvalitet men det förekommer enstaka täkter med föroreningar i råvattnet. En bättre kunskap om grundvattnets kvalitet och kvantitet behövs. Vattentäkter som idag saknar skydd och grundvattenmagasin som är viktiga för framtida vattenförsörjning behöver skyddas och äldre beslut om vattenskyddsområden behöver ses över och uppgraderas enligt miljöbalken. Vattenförsörjningsplaner behöver upprättas, arbetet med en regional plan pågår.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Södermanlands kustvatten är påverkade av övergödning. Få områden är skyddade för att bevara marina värden och resurser för skötsel av marina miljöer och kulturmiljöer i skärgården är begränsade. För att nå målet behövs ytterligare skydd, fler åtgärder och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Bristande hänsyn i skogsbruket, körskador och dikning leder till en negativ påverkan på våtmarkers hydrologi. Följden blir upptorkning, igenväxning och minskad biologisk mångfald. För att behålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion krävs att vattnets väg genom landskapet fördröjs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljöhänsyn vid skogsbruk, formellt skydd och frivilliga avsättningar är viktiga delar för att nå Levande skogar i Södermanlands län. Naturvårdande skötsel utförs men fortsatt stora behov finns. Åtgärder och kunskapskliv för bättre hänsyn till miljö, kultur och sociala värden görs av både myndigheter, företag och ideella. Men uppföljningsdata visar att negativ påverkan på skogarna i Södermanlands län förekommer och indikatorer visar negativa trender där det tidigare synts en positiv utveckling.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Många åtgärder har utförts som syftar till att gynna de naturtyper och arter samt småbiotoper och fornlämningar som finns i odlingslandskapet, bland annat stärkt skötsel samt restaureringar i naturreservat, ökad areal betesmark, fornvård, rådgivning och kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet samt nya LONA-projekt för att gynna pollinerare. Med minskat antal nötkreatur och mjölkkor, minskad areal åkermark, fler rödlistade arter knutna till odlingslandskapet, en minskning av fågelarter knutna till det öppna landskapet bland mycket annat bedöms utvecklingen fortsatt vara negativ.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Utmaningarna ser olika ut i kommunerna. Planering behöver inriktas på att skapa transporteffektiva samhällen. Avfallsmängderna behöver minska. Dåliga inomhusmiljöer finns. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad såväl på land som i vatten. En långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår. Östersjön är drabbad av övergödning och förekomsten av livskraftiga fiskbestånd saknas. Värdefull mark och vatten exploateras och hänsynen brister inom skogs- och jordbruket. Antalet nötkreatur och får minskar alltjämt i länet. Främmande arter sprids och landskapet växer igen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.