Södermanlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Södermanlands län 2021.


Årets uppföljning är den första att följa upp mot 2030. Trots längre tidsperspektiv så är det ingen målbedömning som ändrats i Södermanland. Det kvarstår fortsatta utmaningar för att kunna nå miljömålens preciseringar till 2030. Inget av de miljömål som bedöms på regional nivå nås i Södermanland men två av miljömålen är nära att nå. Ser vi till de miljömål som bedöms på nationell nivå så finns det stora utmaningar inom målet Begränsad klimatpåverkan. Det genomförs mycket åtgärdsarbete och positiva effekter kan utläsas från de insatser som görs. Men tyvärr räcker det inte och det är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Även mer miljö-övervakning behövs för flertalet av målen, för att kunna göra bättre miljökvalitetsbedömningar.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Södermanlands län

12 miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Södermanland, två av dem bedöms nära att nå, Bara naturlig försurning och Frisk luft. Resterande mål kommer inte nås till 2030, dock ses en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Men mycket arbete kvarstår för att kunna nå de målen. För återstående mål, förutom tre, finns ingen tydlig riktning för utvecklingen i miljön. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och för Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ. Stora utmaningar finns för dessa mål. Mark och vatten som exploateras, landskap som växer igen, för litet hänsynstagande i skogs- och jordbruket och främmande arter som sprider sig är alla orsaker som påverkar utveckling negativt. Sanering av förorenade områden sker men i för långsam takt. Exponering av miljögifter är fortsatt ett problem och återhämtningen i miljön går långsamt. Även övergödning kvarstår som ett stort problem i länet, vilken påverkar statusen i våra sjöar, vattendrag och havsområden negativt. I sjöar och vattendrag är också påverkan på livsmiljön ett problem, så som vandringshinder.

För Bara naturlig försurning samt Frisk luft kvarstår vissa parametrar för att kunna säga att de kommer nås till 2030. Det är viktigt att de kommande åren följa skogsbrukets påverkan på försurningen. För frisk luft behöver trafiken minska och då särskilt i tätbyggda områden.

Åtgärdsarbetet i Södermanlands län

Arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen har fortsatt under 2021, vilket planeras vara klart under 2022. Åtgärdsprogrammet arbetar väldigt brett med många av de utmaningar som finns i Södermanlands miljö, vilket sker inom fyra temaområden, Levande skogar och landskap, Begränsa klimatpåverkan, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Processen sker i samverkan med kommuner, Region Sörmland, LRF Sörmland, Agro Sörmland, Skogsstyrelsen, Energikontoret Mälardalen, BioDriv Öst och Mälardalens Högskola.

Mycket viktigt arbete för att förbättra miljötillståndet genomförs genom stöd från EU:s LIFE-bidrag. Även många viktiga insatser sker inom grön infrastruktur, LOVA- och LONA-bidragen, Landsbygdsprogrammet och Klimatklivet.

Takten på åtgärdsarbetet behöver öka. Några exempel på åtgärdsbehov som kvarstår är; Insatser för att förbättra rovfiskebeståndet. Mer transporteffektiva samhällen behöver skapas likväl som mer effektiva kretslopp. Insatser för att gynna lantbruksföretagens lönsamhet behövs bland annat för att säkra livsmedelsförsörjningen.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen pågår. Det ska samla Södermanlands krafter för att förbättra statusen i miljön och för miljömålen. Arbete med att tillgänglighetsanpassa länets naturreservat har påbörjats och mycket arbete sker i länet för att skapa mer resurseffektiva kretslopp. Arbetet med vattenförsörjningsfrågor har fortsatt.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser minskar i Södermanlands län, men minskningstakten behöver öka. För att de nationella klimatmålen ska nås behövs snabba och omfattande åtgärder de närmaste åren, särskilt inom industri- och transportsektorerna. Enligt den koldioxidbudget som beräknats för länet behöver utsläppen av koldioxid minska med 16 procent per år. Inom industrin pågår omställning till fossilfri ståltillverkning, inom transportsektorn behöver åtgärdstakten öka.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs för att miljömålet ska kunna nås. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden för trafik är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter. Åtgärder behövs för att minska trafikmängd, dubbdäcksanvändning och utsläpp från vedeldning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Södermanlands län är inte särskilt påverkat av försurning. De senaste 30 åren har nedfallet av svavel och kväve minskat signifikant. Mark och vatten visar även tecken på långsam återhämtning. I Södermanland kalkas 10 sjöar årligen och kalkeffektsuppföljningen som genomförs i 24 sjöar och ett vattendrag visade år 2020 på goda miljöförhållanden avseende surhet. För att nå målet Bara naturlig försurning måste kvävenedfallet minska ytterligare och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Giftiga ämnen som spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Befolkningen i länet och därmed användningen av hushållskemikalier växer. Behovet av byggnation och infrastruktur ökar, dessa hårdgjorda ytor innebär större belastning av dagvatten på vattenförekomster. Skärpt lagstiftning, ansvarstagande från verksamhetsutövare som släpper ut kemikalier samt krav från konsumenter behövs för att nå målet. Utrensning av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver fortsätta och takten i sanering av förorenade områden behöver öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

För att nå målet är det viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas omhand på ett säkert sätt, samt att utsläppen av kväveföreningar minskar. Inom Landsbygdsprogrammet finns flera stöd att söka för att minska näringsläckage och utsläpp av växthusgaser som också har påverkan på ozonskiktets återhämtning. Länsstyrelsen i Södermanland arbetar bland annat med gränsöverskridande avfallstransporter, rådgivning riktad till lantbruket och insatser inom Landsbygdsprogrammet kring näringsläckage.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

För att nå målet måste antal hudcancerfall minska. Tre av fyra preciseringar var uppfyllda till år 2020. Utvecklingen går dock inte åt rätt håll inom ett område, antalet fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning. Folkhälsoarbetet kring solvanor behöver upprätthållas och utvecklas.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Utsläppen har minskat de senaste decennierna och åtgärdsarbete pågår. Åtgärder krävs för att återföra näringsämnen till produktiv mark och att minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Endast en femtedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är framförallt övergödning och fysisk påverkan. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna som beslutats av regeringen visar på ett stort behov av åtgärder som måste utföras av många olika aktörer. Takten i åtgärdsarbetet måste öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattentäkter i Södermanlands län har överlag god dricksvattenkvalitet men det förekommer enstaka täkter med föroreningar i råvattnet. En bättre kunskap om grundvattnets kvalitet och kvantitet behövs. Vattentäkter som idag saknar skydd och grundvattenmagasin som är viktiga för framtida vattenförsörjning behöver skyddas och äldre beslut om vattenskyddsområden behöver ses över och revideras för att uppfylla aktuell lagstiftning. Vattenförsörjningsplaner behöver upprättas och arbetet med en regional plan pågår.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Södermanlands kustvatten är påverkade av övergödning. Fler områden skyddas för att bevara marina värden, men resurser för skötsel av marina miljöer och kulturmiljöer i skärgården är begränsade. För att nå målet behövs en ekosystembaserad förvaltning, inkluderande fler restaureringsåtgärder och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Bristande hänsyn i skogsbruket, körskador och dikning leder till en negativ påverkan på våtmarkers hydrologi. Följden blir upptorkning, igenväxning och minskad biologisk mångfald. För att behålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion krävs att vattnets väg genom landskapet fördröjs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Arbetet för miljökvalitetsmålet Levande skogar i Södermanlands län fortgår och åtgärder och kunskapskliv i rätt riktning görs av skogsägare, näringsliv, myndighet, kommun och andra. Miljöhänsyn i brukad skog, frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel och formellt skydd är viktiga delar. Fler av indikatorernas trender behöver utvecklas i positiv riktning. För att komma närmare att nå målet för Levande skogar behövs en fortsatt långsiktig ökning av statliga styrmedel och insatser.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Många åtgärder har utförts som syftar till att gynna detta miljömål, såsom stärkt skötsel av naturtyper, arbete med fornvårdsmiljöer, arbete för ökad biologisk mångfald i kommunal regi, arbete med olika miljöåtgärder inom lantbruket samt extra LONA-pollineringsprojekt. Men med minskad areal åkermark, minskat antal betesdjur, fler rödlistade arter, ett ökat antal ärenden om att ta jordbruksmark ur produktion, underfinansierade kulturmiljöanslag bland annat bedöms utvecklingen fortsatt vara negativ.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Omvandling av befintlig bebyggelsestruktur går långsamt. Utmaningarna ser olika ut i kommunerna. Planering behöver inriktas på att skapa klimattåliga, transporteffektiva samhällen som förmår hushålla med sina naturresurser. Avfallsmängderna behöver minska. Dåliga inomhusmiljöer finns. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad och en långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår. Värdefull mark och vatten exploateras och större hänsyn hade behövt tas inom skogs- och jordbruket. Antalet nötkreatur och får minskar alltjämt i länet. Främmande arter sprids och landskapet växer igen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.