Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Södermanlands län 2023.


Det kvarstår en mängd utmaningar för att kunna nå miljömålen och dess preciseringar till 2030. Inget av de miljömål som bedöms på regional nivå nås i Södermanland, men två av miljömålen är nära att nås. Det genomförs mycket miljörelaterat åtgärdsarbete i länet, och positiva effekter kan utläsas från de insatser som görs, men tyvärr räcker det inte och det är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. För att på ett effektivt sätt kunna fortsätta utvärdera och planera miljöarbetet behövs satsningar på effektiv miljöövervakning och uppföljning.  

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Södermanlands län

12 miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Södermanland, två av dem bedöms som nära att nås; Bara naturlig försurning och Frisk luft. De resterande 10 målen bedöms inte kunna nås till 2030, dock ses en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. För återstående mål, förutom tre, finns ingen tydlig trend för utvecklingen i miljön.

För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ. Utmaningarna består bland annat i att mark och vatten exploateras, landskap växer igen, för litet hänsynstagande i skogs- och jordbruket och främmande invasiva arter som sprider sig.

Vad det gäller miljögifter så saneras förorenade områden – men i för långsam takt. Exponering av miljögifter är fortsatt ett problem och återhämtningen i miljön går långsamt. Även övergödning kvarstår som ett stort problem i länet, vilket påverkar statusen i våra sjöar, vattendrag och havsområden negativt.

Sjöar och vattendrag påverkas också av vandringshinder, men här ser vi nu en positiv trend där flera dammar ska rivas ut och naturmiljön återställas.

Ser vi till de miljömål som bedöms på nationell nivå så finns det stora utmaningar inom målet Begränsad klimatpåverkan, vilket också gäller i Södermanland. Utsläpp av växthusgaser minskar i Södermanland men minskningstakten behöver öka.

För målen Bara naturlig försurning samt Frisk luft är det osäkert om de kommer nås till 2030. Det är viktigt att de kommande åren särskilt följa skogsbrukets påverkan på försurningen. För målet Frisk luft behöver trafiken minska och då särskilt i tätbyggda områden.

Åtgärdsarbetet i Södermanlands län

Ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen har beslutats av Södermanlands miljö- och klimatråd. Åtgärdsprogrammet verkar inom fyra temaområden, Levande skogar och landskap, Begränsa klimatpåverkan, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Arbetet sker i samverkan mellan 18 aktörer som alla är verksamma i länet. Åtgärder har under 2023 börjat komma igång och skall följas upp i januari 2024.

Annat viktigt arbete för att förbättra miljötillståndet i länet genomförs genom stöd från EU:s LIFE-bidrag, LOVA- och LONA-bidragen, Landsbygdsprogrammet/Strategiska planen, Åtgärdsprogram för hotade arter och Klimatklivet.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen är färdigställt och åtgärder har startat upp under 2023. Målet är att samla Södermanlands krafter för att nå miljömålen. 18 organisationer ska nu arbeta med 39 åtgärder fram till 2026.

Arbetet med vattenförsörjningsfrågor har fortsatt under året. Kommunerna och regionen arbetar också med att bli mer resurseffektiva samt att minska miljögifter inom sina verksamheter.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i Södermanlands län minskar, men för att nå de nationella klimatmålen krävs en kraftigt ökad minskningstakt. För att hålla länets koldioxidbudget måste koldioxidutsläppen minska kraftigt varje år. Omfattande åtgärder krävs i närtid inom industri- och transportsektorn. Fram till 2030 förväntas koldioxidutsläppen i länet ha minskat kraftigt i och med stålindustrins omställning. Från 2022 till 2026 pågår 13 samverkansåtgärder för att minska klimatpåverkan i länet.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs för att miljömålet ska kunna nås. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden för trafik är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter. Åtgärder behövs för att minska trafikmängd, dubbdäcksanvändning och utsläpp från vedeldning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Mark och vatten i Södermanland är inte särskilt påverkat av försurning. Senaste 20 åren har nedfallet av svavel minskat kraftigt medan kvävenedfallet minskat i mindre utsträckning. I Södermanlands län kalkas 10 sjöar och kalkeffektsuppföljning genomförs i totalt 24 sjöar och ett vattendrag. Måluppfyllelsen för pH inom kalkeffektsuppföljningen var 95 procent av den sjöyta som undersökts år 2022. För att nå målet Bara naturlig försurning måste kvävenedfallet minska ytterligare och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Senaste årens fokus har legat på inventeringen av PFAS i länet. PFAS är ett relativt nytt farligt ämne och som man tidigare arbetat begränsat med inom tillsyn, prövning och tillsynsvägledning. Den screening som genomförts av länets ytvattenförekomster har påvisat en utbredd förekomst av PFAS i ytvatten och fisk och kartläggningen kommer att fortsätta för PFAS och andra ämnen, såsom bekämpningsmedel. Utifrån den data som finns behövs fler utsläppsminskande åtgärder, samt övervakning, för att nå miljökvalitetsmålet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

För att nå målet är det viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas om hand på ett säkert sätt, samt att utsläppen av kväveföreningar minskar. Inom Landsbygdsprogrammet/Strategiska planen finns flera stöd och rådgivning att söka för att minska näringsläckage och utsläpp av växthusgaser som också har påverkan på ozonskiktets återhämtning. Länsstyrelsen i Södermanland samarbetar också med bl.a. länsstyrelser mot gränsöverskridande avfallstransporter.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Tre av fyra av regeringens preciseringar av miljökvalitetsmålet, var uppfyllda till år 2020. Inom ett av områdena går utvecklingen åt fel håll. Det gäller antalet fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning. Det förebyggande folkhälsoarbetet kring solvanor behöver upprätthållas och utvecklas för att antal fall av hudcancer ska minska.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Utsläppen har minskat de senaste decennierna och åtgärdsarbete pågår. Åtgärder krävs för att återföra näringsämnen till produktiv mark och att minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Endast en femtedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är framför allt övergödning och fysisk påverkan. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna som beslutats av regeringen visar på ett stort behov av åtgärder som måste utföras av många olika aktörer. Takten i åtgärdsarbetet måste öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattentäkter i Södermanlands län har överlag god dricksvattenkvalitet men det förekommer enstaka täkter med föroreningar i råvattnet. En bättre kunskap om grundvattnets kvalitet och kvantitet behövs. Vattentäkter som idag saknar skydd och grundvattenmagasin som är viktiga för framtida vattenförsörjning behöver skyddas och äldre beslut om vattenskyddsområden behöver ses över och revideras för att uppfylla aktuell lagstiftning. Vattenförsörjningsplaner behöver upprättas och arbetet med en regional plan pågår.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Södermanlands kustvatten är påverkade av övergödning. Fler områden skyddas för att bevara marina värden, men resurser för skötsel av marina miljöer och kulturmiljöer i skärgården är begränsade. För att nå målet behövs en ekosystembaserad förvaltning, inkluderande fler restaureringsåtgärder och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Flera våtmarker har restaurerats eller anlagts i Södermanlands län de senaste tre åren, bland annat med stöd av regeringens våtmarkssatsning. Främst har återställning av våtmarker skett inom skyddade områden. Behovet av åtgärder är fortsatt mycket stort, eftersom runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna i länet är påverkade eller förstörda av ingrepp. Bristande hänsyn i skogsbruket, körskador och dikning leder till en negativ påverkan på våtmarkers hydrologi. För att behålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion krävs att vattnets väg genom landskapet fördröjs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Arbetet för Levande skogar i Södermanlands län fortgår. Åtgärder och kunskapskliv i rätt riktning görs av skogsägare, näringsliv, myndighet, kommun och andra. Rätt prioriterad och placerad miljöhänsyn i brukad skog, frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel, formellt skydd och inventering av skogens alla värden är viktiga nycklar. Fler indikatorer behöver utvecklas i positiv riktning. För att nå målet för Levande skogar behövs en fortsatt långsiktig ökning av statliga insatser och styrmedel.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Många olika typer av åtgärder utförs för att vända utvecklingen för detta miljömål, men dessa åtgärder räcker inte. Värdefull mark växer igen eller exploateras. Arealen odlingslandskap krymper år för år, likaså under 2023. Med bland annat stadigt minskande åkermarksareal, ett ökat antal ärenden om att ta jordbruksmark ur produktion, vikande lönsamhet inom lantbruksnäringen, ett ökat antal rödlistade arter knutna till gräsmarker samt ett stadigt minskande antal betesdjur bedöms utvecklingen fortsatt negativ.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Omvandling av befintlig bebyggelsestruktur går långsamt. Utmaningarna ser olika ut i kommunerna. Planering behöver inriktas på att skapa klimattåliga, transporteffektiva samhällen som förmår hushålla med sina naturresurser. Avfallsmängderna behöver minska. Dåliga inomhusmiljöer finns. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad och en långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår. Värdefull mark och vatten exploateras och större hänsyn hade behövt tas inom skogs- och jordbruket. Antalet nötkreatur och får minskar i länet. Främmande arter sprids och landskapet växer igen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ