Örebro län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Örebro län 2021.


Miljöfrågorna får allt mer fokus och det pågår mycket arbete för att åtgärda miljöproblemen. Men än så länge är åtgärderna inte tillräckliga och den samhällsomställning som krävs för att målen ska nås är inte tydlig. I länet är det fortfarande bara målet Frisk luft som bedöms vara nära att nås till 2030. Därutöver bedöms på nationell nivå Skyddande ozonskikt nås och Säker strålmiljö vara nära att nås. För klimatet och mål med nära koppling till biologisk mångfald är trenden fortsatt negativ. Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har tillsammans startat ett energi- och klimatråd med olika företrädare från samhället som med stöd av ett nytt Energi- och klimatprogram ska se till att klimatarbetet i länet tar ytterligare kliv framåt.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Örebro län

Det går inte se någon tydlig förändring av utvecklingen av miljötillståndet i Örebro län. Ingen trend har blivit mer positiv jämfört med året innan. Endast Bara naturlig försurning uppvisar en positiv trend, men återhämtningen går långsamt. De flesta mål har en neutral trend, dvs tillståndet i miljön varken närmar sig eller rör sig bort från målet. I en del fall är vi osäkra på utvecklingen. För Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap är trenden negativ liksom för Begränsad klimatpåverkan (nationell bedömning).

Om målet kan nås bedöms från och med i år mot 2030. Av de mål som bedöms på länsnivå är det fortsatt bara Frisk luft som bedöms vara nära att nå målet. För att fler mål ska kunna nås krävs ett trendbrott i utvecklingen. För att det ska ske krävs en rad nya åtgärder på olika nivåer i samhället, både i form av resurser och styrmedel. Det krävs fysiska åtgärder och incitament till att förändra beteenden. Framtagna strategier måste få genomslag och handlingsprogram genomföras. För Begränsad klimatpåverkan krävs exempelvis ett teknikskifte inom transportsektorn.

Bedömningen är gjord utifrån beslutade styrmedel och åtgärder. Det krävs därför att miljöarbetet på olika sätt stärks för att vi ska se en klar förbättring av dessa bedömningar.

Åtgärdsarbetet i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har tillsammans startat ett energi- och klimatråd med medlemmar från näringsliv, kommuner och organisationer. Dessutom har Länsstytelsen och Regionen antagit ett nytt gemensamt Energi- och klimatprogram för 2021-2025. Klimatklivet hjälper företag att minska sina utsläpp. Samtidigt pågår en rad andra projekt, initiativ och konkreta åtgärder som ska leda till minskade växthusgasutsläpp.

Kommunerna är en mycket viktig aktör i åtgärdsarbetet, och här har de statliga LONA- och LOVA-stöden visat sig vara viktiga verktyg för att få igång många bra åtgärder, som ofta ger positiva effekter på flera miljökvalitetsmål.

Åtgärdsarbetet behöver öka, men i många fall saknas resurser till detta. Samtidigt behöver både konsumtion och produktion av varor ställas om till att bli mer hållbara, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Livsmedelsproduktionen behöver öka, men på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och miljön.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Miljöåtgärder genomförs på bred front för att minska miljöbelastningen och förbättra miljötillståndet. Åtgärderna är dock i de flesta fall blygsamma i förhållande till målsättningen för miljöpolitiken och motverkas av andra trender, som ökad konsumtion och intensiv markanvändning. Men resurser för att vidta åtgärder ökar inom flera områden, exempelvis åtgärder mot invasiva arter och statliga stöd till kommunerna för lokala naturvårds- och vattenvårdsprojekt. För att Örebro län ska bidra til att vända den negativa klimatutvecklingen har ytterligare viktiga steg tagits under året genom att Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län tillsammans har startat ett energi- och klimatråd med olika företrädare från samhället. Parallellt har ett nytt Energi- och klimatprogram tagits fram. Under respektive miljömål redovisas ytterligare åtgärder som också bidrar till generationsmålet.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskar, se figur 1. För att nå målet till år 2030, vilket är möjligt, behöver vi genomföra teknikskiften och minska användningen av energi och resurser. I Örebro län har Länsstyrelsen och Regionen bildat ett råd med kommunerna och flera företag för att hitta sätt att gemensamt nå målen. Örebro län har en tung position inom transporter och avfall. De förändringar vi gör där spelar stor roll även för att sänka de nationella utsläppen.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått i länet. Någon tydlig trend går inte att se, delvis på grund av få mätdata. Planer på en ökad samverkan mellan kommuner i Värmlands och Örebro län kan öka kunskapsläget och underlätta planering av åtgärder. Luftkvalitén i länet påverkas även av nationella och internationella utsläpp. Det är därför viktigt med åtgärder på alla plan.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

En tredjedel av länets sjöar är försurade. År 2020 kalkades det på 324 platser i länet till en kostnad av 4,4 miljoner kronor.

Atmosfäriskt kvävenedfall har minskat men ligger fortfarande över gränsvärdet. Markens buffringskapacitet är utarmad genom surt nedfall och skogsbrukets bortforsling av biomassa bidrar till utarmningen.

Det kommer ta lång tid innan marken återhämtar sig och kalkningen bedöms behöva fortsätta i många år till. Dessutom behövs ett anpassat skogsbruk och en minskning av kväveutsläppen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Intresset och engagemanget för en giftfri miljö fortsätter att öka. Om miljömålet ska uppnås krävs det däremot mer resurser för både övervakning och åtgärder på alla nivåer i samhället, från lokalt till internationellt. Inom arbetet med förorenade områden krävs mer ekonomiska resurser för att saneringstakten ska kunna öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Ozonskiktet skyddar allt liv mot skadlig UV-strålning. Användning av ozonnedbrytande ämnen i köldmedium och isoleringsmaterial har lett till en förtunning av ozonskiktet. I Örebro län kontrollerar samtliga tillsynsmyndigheter att läckagekontroll av köldmedium utförs av certifierad personal samt omhändertagandet av avfall från köldmedia. Länsstyrelsen arbetar också genom projektet Greppa näringen med att minska kväveläckage vilket ger en minskad avgång av lustgas.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Örebro län ligger något över riksgenomsnittet för antalet hudcancerfall av malignt melanom. Med ”tumör i huden, ej malignt melanom” avses framförallt skivepitelcancer och för Örebro län varierar antalet fall mellan åren, men trenden är ökande och diagnosen är generellt sett vanligare hos män.

Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat 40 ansökningar under år 2020 till småhusägare för sanering av radon.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det är svårt att utläsa en tydlig trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Engagemanget för kunskap om övergödningsproblematiken har dock ökat i länet. LIFE IP projektet Rich Waters, förhöjt LOVA-bidrag och en nyanställd LEVA-samordnare bidrar till ökat åtgärdsarbete.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Tillståndet i länets vatten förbättras, men långsamt. En stor förändring jämfört med tidigare är att vattenkraften ska få moderna miljövillkor vilket kommer att innebära miljöförbättringar. Miljömålet innehåller en inbyggd målkonflikt med kulturmiljöer som påverkas av vattenvårdsåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Enligt tillgängliga data är grundvattnet i länet generellt av god kvalitet. Underlaget för att göra denna bedömning är dock bristfällig. Senaste årens vattenbrist har väckt intresse för grundvattenfrågor och lett till flera insatser för att säkerställa dricksvattentillgång. För att långsiktigt trygga länets vattenförsörjning och skydda grundvattenberoende ekosystem krävs strategiskt arbete i större utsträckning och mer resurser.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Flera våtmarker har restaurerats eller anlagts i Örebro län de senaste tre åren, bland annat med stöd av regeringens våtmarkssatsning. Främst har återställning av våtmarker skett inom skyddade områden. Behovet av åtgärder är fortsatt mycket stort, eftersom minst 90 procent av våtmarkerna i länets odlingsbygd har försvunnit och myrar och sumpskogar har påverkats negativt i stor omfattning. Igenväxning av våtmarker och myrar pågår till följd av exempelvis markavvattning i odlings- och skogslandskapet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Arbetet för miljökvalitetsmålet Levande skogar i Örebro län fortgår och åtgärder och kunskapskliv i rätt riktning görs av skogsägare, näringsliv, myndighet, kommun och andra. Miljöhänsyn i brukad skog, frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel och formellt skydd är viktiga delar. Fler av indikatorernas trender behöver utvecklas i positiv riktning. För att komma närmare att nå målet för Levande skogar behövs en fortsatt långsiktig ökning av statliga styrmedel och insatser.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

I Örebro län minskar antalet aktiva småbruk liksom antalet betesdjur. Detta leder till sämre hävd för ett antal ängs- och betesmarker med värdefulla biologiska och kulturhistoriska värden. Överlag kan det sägas att jordbrukslandskapets kulturmiljöer har försummats.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Viktiga insatser görs i Örebro län för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering samt god hushållning med energi- och naturresurser. Mängden avfall per invånare som går till deponering är på rekordlåga nivåer. Ett reviderat energi- och klimatprogram för Örebro län har beslutats. Flera av länets kommuner håller på att revidera sina översiktsplaner. Genom olika projekt lyfts kulturmiljövärdenas betydelse för en god livsmiljö.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

För att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv krävs förändringar inom skogs- och jordbruk. De storskaliga processerna i vardagslandskapet har en fortsatt negativ påverkan på biologisk mångfald. Myndigheternas arbete med skydd av naturmiljöer är mycket viktig för miljömålets utveckling, kompletterat av till exempel arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, att gynna pollinatörer, samverkan kring grön infrastruktur och bekämpning av invasiva arter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.