Örebro län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Örebro län 2020.


Det utförs väldigt många bra och viktiga åtgärder i Örebro län för att komma tillrätta med miljöproblemen, men trots det återstår mycket arbete för att målen ska nås. Endast miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms vara nära att nås till år 2020 i Örebro län. Länsstyrelsens[1] bedömning av måluppfyllnad och trender sammanfattas i Tabell 1. Bedömningen är gjord utifrån beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder.

Jämfört med 2019 är bedömningen av måluppfyllelse och trender oförändrade.

För att målen ska nås krävs en rad nya åtgärder på olika nivåer i samhället, både i form av resurser och styrmedel. Det krävs fysiska åtgärder och incitament till att förändra beteenden.


[1] För miljökvalitetsmålet Levande skogar är det Skogsstyrelsen som beslutat om bedömningen.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Örebro län

Ett miljökvalitetsmål, Frisk luft, bedöms vara nära att nås. Nio mål bedöms inte kunna nås. Sex mål bedöms inte regionalt av Länsstyrelsen eller är inte relevanta för länet.

Miljötrenden är positiv för två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker. För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv är trenden negativ. Fyra mål uppvisar en neutral trend och för två mål är trenden oklar. I en nationell jämförelse sticker inte Örebro län ut med detta resultat.

Bedömningen är gjord utifrån beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Det krävs därför att miljöarbetet på olika sätt stärks för att vi ska se en klar förbättring av dessa bedömningar.

Åtgärdsarbetet i Örebro län

Det pågår mycket arbete i länet för att nå miljökvalitetsmålen och det planeras samtidigt för fler åtgärder. Ett viktigt arbete som slutförts under året är att ta fram en handlingsplan för hållbara resor och transporter i Örebro län som beslutats av Länsstyrelsen och Region Örebro län. Den siktar främst in sig på det viktiga klimatarbetet, men många av åtgärderna som föreslås bidrar även till flera andra mål. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i länet, bland annat till följd av att Klimatklivet bidrar till effektiva investeringar.

Kommunerna är en mycket viktig aktör i åtgärdsarbetet, och här har det statliga LONA-stödet visat sig vara ett viktigt verktyg för att få igång många bra åtgärder, som även dessa ofta stödjer arbetet för att nå flera miljökvalitetsmål. Åtgärdsarbetet skulle dock behöva öka, men i många fall saknas resurser till detta. Samtidigt behöver både konsumtion och produktion av varor ställas om till att bli mer hållbara, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Livsmedelsproduktionen behöver öka, men på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och miljön.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Miljöåtgärder genomförs på bred front för att minska miljöbelastningen och förbättra miljötillståndet. Åtgärderna är dock i de flesta fall blygsamma i förhållande till målsättningen för miljöpolitiken och motverkas av andra trender, som ökad konsumtion och intensiv markanvändning. Men det pågår mycket arbete för att ställa om till förnybar energi. Bland annat med stöd av Klimatklivet och en ny handlingsplan för hållbara resor och transporter i Örebro län.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser i Örebro län minskar snabbare än riksgenomsnittet. Under perioden 1990–2018 har de totala utsläppen minskat med 41 procent, motsvarande siffra för Sverige är 27 procent. För att nå målen till 2030 behöver dock dagens utsläpp halveras. Transporter och energiproduktion är områden där det krävs mer långtgående insatser. Samtliga sektorer behöver vidta åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Miljöövervakningen inom området luft har under en längre tid varit eftersatt i länet, vilket lett till att kunskapen om luftkvalitén i vissa delar är låg. För att säkra en god luftkvalitet behöver luftfrågorna lyftas på lokalt, nationellt och internationellt plan.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Tillståndet i länets vattenmiljöer förbättras långsamt, främst på grund av minskat svavelnedfall. I delar av länet bedöms skogsbruket ha en betydande påverkan på försurningen. För att inte djurlivet i försurade vatten ska påverkas negativt utförs kalkning och en ny plan för kalkningen har tagits fram som sträcker sig till och med 2023.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Intresset och engagemanget för en giftfri miljö fortsätter att öka. Om miljömålet ska uppnås krävs det däremot mer kraftfulla åtgärder på alla nivåer i samhället, från lokalt till internationellt. Inom arbetet med förorenade områden krävs mer ekonomiska resurser för att saneringstakten ska kunna öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Ozonskiktet skyddar allt liv mot skadlig UV-strålning. Användning av ozonnedbrytande ämnen i köldmedium och isoleringsmaterial har lett till en förtunning av ozonskiktet. Länets samtliga tillsynsmyndigheter kontrollerar så att läckagekontroll av köldmedium utförs av certifierad personal samt omhändertagandet av avfall från köldmedia. Länsstyrelsen arbetar också genom projektet Greppa näringen med att minska kväveläckage vilket ger en minskad avgång av lustgas.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Länet ligger något över riksgenomsnittet för antalet hudcancerfall av malignt melanom. Sedan 2015 har dock antalet fall i malignt melanom varit i avtagande för Örebro län men det är för tidigt att dra några slutsatser. Med “tumör i huden, ej malignt melanom” avses framförallt skivepitelcancer och för Örebro län varierar antalet fall mellan åren men trenden är ökande och diagnosen är generellt sett vanligare hos män.

Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat 40 ansökningar under 2019 till småhusägare för sanering av radon.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det är svårt att utläsa en tydlig trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Engagemanget för övergödningsfrågor har dock ökat i länet. LIFE IP projektet Rich Waters, förhöjt LOVA-bidrag och en nyanställd åtgärdssamordnare bidrar till ökat åtgärdsarbete.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Tillståndet i länets vatten förbättras, men långsamt. En stor förändring jämfört med tidigare är att vattenkraften nu ska få moderna miljövillkor vilket kommer att innebära miljöförbättringar. Miljömålet innehåller en inbyggd målkonflikt med kulturmiljöer som påverkas av vattenvårdsåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Enligt tillgängliga data är grundvattnet i länet generellt av god kvalitet. Underlaget för att göra denna bedömning är dock bristfällig. Senaste årens vattenbrist har väckt intresse för grundvattenfrågor och lett till flera insatser för att säkerställa dricksvattentillgång. Men för att långsiktigt trygga länets vattenförsörjning och skydda grundvattenberoende ekosystem krävs strategiskt arbete i större utsträckning och mer resurser.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Flera våtmarker har skapats i Örebro län de senaste åren, bland annat med stöd av våtmarkssatsningen och landsbygdsprogrammet. Men minskade medel till våtmarkssatsningen, och ett stopp för nya stöd från Landsbygdsprogrammet riskerar att bromsa arbetet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljöhänsyn vid skogsbruk, formellt skydd och frivilliga avsättningar är viktiga delar för att nå miljömålet Levande skogar i Örebro län. Naturvårdande skötsel genomförs men behovet är fortsatt stort. Åtgärder och kunskapsuppbyggnad för bättre hänsyn till sociala, miljö och kulturvärden görs av myndigheter, företag och ideella. Men uppföljningsdata visar att negativ påverkan på skogarna i Örebro län förekommer och indikatorer visar negativa trender där det tidigare synts en positiv utveckling.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Antalet aktiva småbruk minskar liksom antalet betesdjur. Detta leder till sämre hävd för ett antal ängs- och betesmarker med värdefulla biologiska och kulturhistoriska värden. Överlag kan det sägas att jordbrukslandskapets kulturmiljöer har tillbakasatts.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering samt god hushållning med energi- och naturresurser. Mängden avfall per invånare som går till deponering är på rekordlåga nivåer. Ett förslag till reviderat energi- och klimatprogram har tagits fram för Örebro län. Flera av kommunerna i Örebro län håller på att revidera sina översiktsplaner. Genom olika projekt lyfts kulturmiljövärdenas betydelse för en god livsmiljö.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Det krävs förändringar inom skogs- och jordbruk för att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. De storskaliga processerna i vardagslandskapet har en fortsatt negativ påverkan på biologisk mångfald. Myndigheternas arbete med skydd av naturmiljöer är mycket viktig för miljömålets utveckling, kompletterat av till exempel arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, att gynna pollinatörer, samverkan kring Grön infrastruktur och bekämpning av invasiva arter. Det är svårt att utvärdera effekterna av det som görs på objektsnivå eller åtgärdernas betydelse på landskapsnivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.