Norrbottens län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Norrbottens län 2020.


Ur ett nationellt perspektiv har Norrbotten kvar stora arealer natur med låg påverkan av storskalig markanvändning. Samtidigt har länet arealer som är kraftigt påverkad av markanvändning och exploatering.

Utvärderingen visar en positiv utveckling av tillståndet i miljön när det gäller bland annat luftkvalitet, samhällsplanering och vissa delar av vattenarbetet. På andra viktiga områden, inte minst bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. Inget av de 13 miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020. Fyra av målen bedöms som nära att nås.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Norrbottens län

Situationen för majoriteten av de så kallade naturtypsmålen är kritisk, utvecklingen för fem av dessa sju är negativ. Värdefulla habitat minskar och antalet rödlistade och hotade arter ökar.

Fjällen och fjällnära områden har stora arealer skyddad natur och markanvändningen är mer lågintensiv så situationen är betydligt mer gynnsam än i inlandet och kustområdet, som präglas av intensivt skogsbruk, fysiskt påverkade vattendrag och liten areal skyddad natur.

Inom jordbruket har nedläggningar skett och pågår fortfarande, vilket leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter minskar. Länet är industritungt och har relativt stora utsläpp. Utsläppen av växthusgaser har ökat något mellan 1990 och 2018 men en minskning skedde 2017 till 2018. Luftkvaliteten är i stora delar av länet god men lokalt, stundtals dålig.

Sulfidjordar längs kusten kan i samband med markanvändning orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett problem i många vattenmiljöer, som exempelvis kvicksilver i insjöar och dioxin i havet.

Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla öppna marker i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

I länet ses ökad medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Många kommuner arbetar mer strategiskt, dock saknar många glesbygdskommuner resurser till strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Åtgärdsarbetet i Norrbottens län

Ökade statliga satsningar på miljö, leder till att mer åtgärder kan genomföras i länet. Under året har ökade insatser gjorts på exempelvis skydd av värdefull natur, pollinerande insekter och klimatåtgärder. Möjligheten för lokala aktörer att söka exempelvis LONA- och LOVA-bidrag har gjort att fler kan delta i åtgärdsarbetet. Innovationer inom näringslivet, som till exempel fossilfri stålproduktion, är viktiga steg i arbetet för att nå klimatmålet.

Likväl är resurserna och åtgärderna inte tillräckliga. Utsläppen av växthusgaser behöver minska betydligt och bevarandearbetet av ekosystem och arter måste öka.

Satsningen på områdesskydd är av stor betydelse för bevarandet av naturmiljöer och arter. Det krävs även mer hänsyn i mark- och vattenanvändningen samt en ökad takt i restaureringsarbetet.

Ett genomgående hinder för miljöarbetet i länet, är att det råder relativt stor kunskapsbrist om olika miljöparametrar. Miljöövervakningen är ett viktigt verktyg för att upptäcka förändringar i miljön. Den regionala miljöövervakningen behöver utökas men detta förhindras av det begränsade budgetanslaget.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Många åtgärdsprojekt bedrivs i Norrbotten. För stora delar inom miljöarbetet råder en relativt stor kunskapsbrist i länet, inte minst inom kulturmiljöområdet, vilket även präglar många åtgärder. Norrbotten är stort och glest befolkat, det är en del av förklaringen till att det råder jämförelsevis stor kunskapsbrist om natur- och kulturvärlden och människans påverkan på dessa. Även om höga natur- och kulturvärden finns i Norrbotten, orsakar en intensiv markanvändning negativa effekter på dessa. Bland annat med hjälp av arbetet med Agenda 2030, sker en ökad samverkan med länets aktörer inom miljömålsarbetet.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Norrbottens län har flera tunga industrier som exporterar varor till andra delar av Sverige och världen. Den stora energianvändningen och utsläpp per capita bör ses i ljuset av detta. Jämfört med 1990 har det totala utsläppet i Norrbotten ökat marginellt till 2018. Många kommuner arbetar med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter och för att få ner koldioxidutsläppen från trafiken. Inom näringslivet sker många åtgärder kopplat till konvertering från fossila bränslen och energieffektivisering.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Jämfört med södra Sverige har Norrbotten generellt sett bättre bakgrundsluft. Tätortsluften är mycket bra förutom i de två största kommunerna Luleå och Piteå, där Luleå har för höga halter av marknära ozon och Piteå har fortfarande lite för höga halter av partiklar (PM10). Utvecklingen i miljön är positiv. Många kommuner arbetar för att få ner utsläppen i trafiken och det genomförs många åtgärder för att få ner utsläppen från industrin.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

I Norrbotten bedöms antropogen försurning främst påverka länets kustnära miljöer. Denna påverkan orsakas av markanvändning i områden med sura sulfatjordar. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Det saknas riktlinjer för markanvändning i områden med sura sulfatjordar.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som kan härledas till både lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar sedan de reglerats på marknaden. Andra ämnen har istället ökat eller visar på oförändrade nivåer i miljön. Arbetet med att åtgärda förorenade områden går sakta framåt. Tillsyn och miljöövervakning är viktiga faktorer för målet på lokal och regional nivå. De flesta kommuner jobbar med giftfri förskola eller annan handlingsplan för förebyggande kemikaliearbete.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Nedbrytning av ozonskiktet har upphört men ozonskiktet är fortfarande tunnare än innan nedbrytningen började. Problemet med ozonskiktet är globalt.

Kommunerna har tillsyn över de flesta lokala åtgärder som är relevanta för miljökvalitetsmålet. Då länsstyrelsens roll endast är vägledande har Länsstyrelsen Norrbotten ingen omfattande vetskap om eventuella åtgärder.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar men antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Tillståndet i Norrbotten är mestadels positivt. Lokala övergödningsproblem i sjöar, vattendrag och kustvatten finns, men problemen med övergödning är mindre än i södra Sverige. Problemen beror framför allt på utsläpp från mindre reningsverk och enskilda avlopp. Sedan 2018 har ekonomiska medel ökat och länsstyrelsen arbetar för att antalet åtgärder ska öka så att målet nås.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

EU:s vattendirektiv och den gemensamma fiskeripolitiken ger förutsättningar att nå delar av målet. Borttagande av vandringshinder samt återställning av biotoper pågår men mer resurser krävs. Förebyggande av vandringshinder måste prioriteras. Mer resurser behövs för att ge vatten med höga natur- och kulturvärden ett fullgott och långsiktigt skydd för att bevara biologisk mångfald och hälsofrämjande rekreation. Miljöhänsynen vid vissa verksamheter brister vilket ökar belastningen på miljön.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Tillgång och kvalitet på grundvatten är generellt sett god i Norrbottens län. Under 2020 har grundvattennivåerna till största del varit normala eller över normala. Det finns dock undantag vilket med de torra somrarna 2018 och 2019 i åtanke visar att det fortfarande är angeläget med utökad övervakning av grundvattennivåer. Många vattentäkter saknar skydd och kännedomen om grundvattnets status är generellt dålig i Norrbottens län.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

De stora utmaningarna i Bottenviken är förhöjda halter av miljögifter och fysiskt exploaterade livsmiljöer. Andra problem är övergödning i skyddade kustområden, känsliga vikar och fjärdar samt delvis svaga fiskbestånd. Åtgärdsprogrammen enligt havs- och vattenförvaltningsförordningen är viktiga styrmedel.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Norrbotten har en tredjedel av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för bevarande av dess natur- och kulturvärden. Med nuvarande resurser för områdesskydd prioriteras inte skydd av våtmarker. Ett förändrat klimat och intensivare markanvändning förväntas påverka våtmarkerna negativt. Med finansiering av den så kallade Våtmarkssatsningen som startade 2018 förväntas ett flertal dikade våtmarker ha fått återställd hydrologi och förbättrad vattenhållande förmåga inom de närmaste åren. Men åtgärdstakten är alltför låg för att nå målen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

De fjällnära skogar som är intakta utgör ett för Europa unikt skogligt ekosystem, med hög konnektivitet i nordsydlig riktning. Nedan det fjällnära området är situationen betydligt besvärligare i Norrbottens län. Arealerna frivilligt och formellt sparad skog är för låga och för fragmenterade för att skogens biologiska mångfald ska kunna säkras. Dessutom avverkas skogar med höga naturvärden, vilket försämrar sambandet i landskapet. Miljöhänsynen behöver stärkas och landskapsperspektivet lyftas fram.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Det blir färre jordbruksföretag i länet. Arealen åker- och betesmark minskar bland annat beroende på att mjölkproducenterna blir färre. Däremot ökar arealen slåttermark i form av slåttermyrar. Norrbotten är det län som har den största arealen slåttermark i landet.

Nedläggningarna beror till stor del på faktorer som kan kopplas till den generella samhällsutvecklingen och de ekonomiska styrmedel som finns inom jordbruksområdet. Detta gör att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet är små.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på fjäll och ren.

Storslagen fjällmiljö

Fjällen har fortfarande betespräglade storslagna landskap med vidsträckta sammanhållna områden. Fjällen är måttligt påverkade av exploateringar och slitage, vars utbredning framförallt sker nära befintliga vägar. Markanvändande aktörer och på sikt även klimatförändringen inverkar på miljökvalitetsmålet. För att bibehålla natur- och kulturvärden behövs en livskraftig renskötsel och hållbar markanvändning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

En positiv utveckling är att kommunerna tar fram aktuella översiktsplaner och andra strategidokument. Flera åtgärder, inte minst klimatåtgärder, genomförs i länet. Bostadsbrist och den demografiska utvecklingen skapar dock problem, inte minst utarmning av glesbygden. Bland annat är tillgången till service väldigt låg i stora delar av glesbygden. Andra problem är att många värden ofta får stå tillbaka när ny bebyggelse planeras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

I Norrbottens skogs- och kustland är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.

Ökade insatser under året, på exempelvis inventering av värdefull natur, är viktigt men ändå är resurserna och åtgärderna inte tillräckliga. Det krävs mer områdesskydd, mer hänsyn i mark- och vattenanvändningen samt en ökad takt i restaureringsarbetet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.