Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Norrbottens län 2023.


I ett nationellt perspektiv har Norrbotten kvar stora arealer natur med låg påverkan av storskalig markanvändning. Samtidigt har länet arealer som är kraftigt påverkad av markanvändning och exploatering.

Industriomställningen är betydelsefull. Länsstyrelsen Norrbotten får flera uppdrag kopplat till omställningen men dessa försvåras på grund av bristande resurser.

Utvärderingen visar en positiv utveckling av tillståndet i miljön när det gäller bland annat luftkvalitet och en del arbete med vatten. På andra viktiga områden, inte minst bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. Inget av de 13 miljökvalitetsmål som följs upp regionalt bedöms kunna nås till år 2030. Fyra av målen bedöms som nära att nås. Med minskade statliga anslag inom miljöområdet bedöms möjligheterna att nå miljömålen minska ytterligare.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Norrbottens län

Situationen för majoriteten av de så kallade naturtypsmålen är kritisk med negativ utveckling samt även för målet om biologisk mångfald. Värdefulla habitat minskar och antalet rödlistade och hotade arter ökar.

Fjällen och fjällnära områden har stora arealer skyddad natur och markanvändningen är mer lågintensiv så situationen är betydligt mer gynnsam än i inlandet och kustområdet, som präglas av intensivt skogsbruk, fysiskt påverkade vattendrag och liten areal skyddad natur.

Inom jordbruket har nedläggningar skett och pågår fortfarande, vilket leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter minskar. Länet är industritungt och har relativt stora utsläpp. Utsläppen av växthusgaser har ökat en aning mellan år 2020 och 2021 och var år 2021 också lite högre än år 1990. Luftkvaliteten är i stora delar av länet god men lokalt, stundtals dålig.

Sulfidjordar längs kusten kan i samband med markanvändning orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett problem i många vattenmiljöer, som exempelvis kvicksilver i insjöar och dioxin i havet.

Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla öppna marker i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

I länet ses ökad medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Många kommuner arbetar mer strategiskt, dock saknar många glesbygdskommuner resurser till strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Åtgärdsarbetet i Norrbottens län

Minskade statliga anslag inom miljöområdet minskar möjligheterna att bedriva ett aktivt åtgärdsarbete och därmed försämras utsikterna ytterligare att nå miljömålen. Bland annat har arbetet inom åtgärdsprogram för hotade arter samt mot invasiva främmande arter, minskat under året. Även möjligheten för lokala aktörer att söka LONA-bidrag har minskat, vilket leder till att färre aktörer kan delta i åtgärdsarbetet. Innovationer och satsningar inom näringslivet fortsätter dock, vilket är viktigt i arbetet för att nå miljömålen.

De redan begränsade resurserna har således minskat och åtgärderna är inte tillräckliga. Utsläppen av växthusgaser behöver minska betydligt och bevarandearbetet av ekosystem och arter måste öka.

Områdesskydd är av stor betydelse för bevarandet av naturmiljöer och arter. Det krävs även mer hänsyn i mark- och vattenanvändningen samt en ökad takt i restaureringsarbetet.

Ett genomgående hinder för miljöarbetet i länet, är att det råder relativt stor kunskapsbrist om olika miljöparametrar. Miljöövervakningen är ett viktigt verktyg för att upptäcka förändringar i miljön. Den regionala miljöövervakningen behöver utökas men detta förhindras av det begränsade budgetanslaget, som i år dessutom reducerats ytterligare.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

I Norrbotten finns höga natur- och kulturvärden, många unika i ett nationellt och europeiskt perspektiv, men en intensiv mark- och vattenanvändning har negativa effekter på dessa. Ekosystemen påverkas negativt och riskerar förlora stora delar av deras förmåga att generera ekosystemtjänster. Det finns ett stort behov att skydda de områden som fortfarande har höga natur- och kulturvärden kvar samt restaurera områden som redan är påverkade.

För stora delar inom miljöarbetet råder en relativt stor kunskapsbrist i länet, inte minst inom kulturmiljöområdet, vilket även präglar många åtgärder.

Norrbotten är industritungt och står för drygt 10 procent av landets växthusgasutsläpp, den påbörjade omställningen inom industrin är betydelsefull både regionalt och nationellt liksom internationellt. Länsstyrelsen Norrbotten får flera uppdrag kopplat till omställningen men dessa försvåras på grund av bristande resurser.

Minskade statliga anslag inom miljöområdet minskar möjligheterna att nå miljömålen.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Norrbottens län har flera tunga industrier som exporterar varor till andra delar av Sverige och världen. Den stora energianvändningen och utsläpp per capita bör ses i ljuset av detta. Jämfört med 1990 har det totala utsläppet i Norrbotten ökat marginellt till 2021. Många kommuner arbetar för att få ner koldioxidutsläppen från transporter och med att minska energianvändningen i sina fastigheter. Industrins gröna omställning pågår för fullt, med flertalet planerade nyetableringar inom bl.a. stålframställning.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Jämfört med södra Sverige har Norrbotten generellt sett bättre bakgrundsluft och tätortsluft. Utvecklingen i miljön är positiv. Många kommuner arbetar för att få ner utsläppen i trafiken och det genomförs många åtgärder för att få ner utsläppen från industrin.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

I Norrbotten bedöms antropogen försurning främst påverka länets kustnära miljöer. Denna påverkan orsakas av markanvändning i områden med sura sulfatjordar. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Det saknas riktlinjer för markanvändning i områden med sura sulfatjordar. Skogsbrukets försurande påverkan i Norrbottens län är svår att bedöma med nuvarande metod.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som kan härledas till både lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar sedan de reglerats på marknaden. Andra ämnen har i stället ökat eller visar på oförändrade nivåer i miljön. Arbetet med att åtgärda förorenade områden går sakta framåt. Tillsyn och miljöövervakning är viktiga faktorer för målet på lokal och regional nivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Nedbrytning av ozonskiktet har upphört men ozonskiktet är fortfarande tunnare än innan nedbrytningen började. Problemet med ozonskiktet är globalt.

Kommunerna har tillsyn över de flesta lokala åtgärder som är relevanta för miljökvalitetsmålet. Då länsstyrelsens roll endast är vägledande har Länsstyrelsen Norrbotten ingen omfattande vetskap om eventuella åtgärder.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar men antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

I Norrbotten är problemen med övergödning mindre än i södra Sverige. Lokala övergödningsproblem finns och det handlar främst om vatten som är eller har varit avloppsrecipienter samt vatten i jord- och skogsbruksområden med övergödningsproblem. Norrbotten är dock ett till ytan stort län med många vatten och det finns ett behov av mer övervakning för att kunna verifiera miljöstatus och fastställa eventuella förbättringsbehov.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

EU:s vattendirektiv och den gemensamma fiskeripolitiken ger förutsättningar att nå delar av målet. Borttagande av vandringshinder samt återställning av biotoper pågår men mer resurser krävs. Förebyggande av vandringshinder måste prioriteras. Mer resurser behövs för att ge vatten med höga natur- och kulturvärden ett fullgott och långsiktigt skydd för att bevara biologisk mångfald och hälsofrämjande rekreation. Miljöhänsynen vid vissa verksamheter brister vilket ökar belastningen på miljön.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Norrbottens län har en låg andel vattentäkter med vattenskyddsområde. För övriga bedömningsaspekter bedöms dock målet kunna nås eller vara nära att nås. Tillgång och kvalitet på grundvatten bedöms generellt vara god i Norrbottens län. Kännedomen om grundvattnets status är dock dålig och övervakningen behöver byggas ut ytterligare för att få ett mer tillförlitligt underlag för bedömningen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

De stora utmaningarna i Bottenviken är förhöjda halter av miljögifter och fysiskt exploaterade livsmiljöer. Andra problem är övergödning i skyddade kustområden, känsliga vikar och fjärdar. Åtgärdsprogrammen enligt havs- och vattenförvaltningsförordningen är viktiga styrmedel. Även nationell och kommunal havsplanering och skyddade områden är viktiga instrument för att strategiskt och rumsligt styra och samordna de växande anspråken på havet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Norrbotten har en tredjedel av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för bevarande av dess natur- och kulturvärden. Med nuvarande resurser för områdesskydd prioriteras inte skydd av våtmarker. Ett förändrat klimat och intensivare markanvändning förväntas påverka våtmarkerna negativt. Med medel från Våtmarkssatsningen har flera våtmarker fått återställd hydrologi, men åtgärdstakten är för låg. Satsningar måste även riktas utanför skyddade områden så att åtgärderna gör nytta på landskapsnivå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Åtgärder görs för att förbättra miljötillståndet, framför allt bildande av formella skydd och åtgärder för att gynna löv. Avverkning av kontinuitetsskogar fortgår och skogslandskapet blir alltmer fragmenterat, i synnerhet nedan fjällnära. För de rödlistade skogslevande arterna är avverkning tillsammans med klimatförändring de största hoten. Ett utökat skydd av skog, arbete med grön infrastruktur och ett mer variationsrikt skogsbruk kan bidra till att vända trenden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

I Norrbottens län har antalet jordbruksföretag samt arealen åker- och betesmark länge minskat.  Mjölkproducenterna blir allt färre. Under de senaste åren har Norrbottens län haft mest slåttermark i landet, vilket berott på en kraftig ökning av arealen myrslåttermark under 2000-talet. Ersättningen för myrslåtter uteblev 2023, vilket lett till att i stort sett ingen skötsel genomförts. 

Den negativa utvecklingen inom odlingslandskapet kan främst kopplas till samhällsutvecklingen och ekonomiska styrmedel.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på fjäll och ren.

Storslagen fjällmiljö

Fjällen har fortfarande storslagna betespräglade landskap med vidsträckta sammanhållna områden. För att bibehålla natur- och kulturvärden behövs en livskraftig renskötsel och hållbar markanvändning. Slitage finns främst i närheten av vägar och leder där människor vistas. Exploatering och på sikt även klimatförändringarna utgör de största hoten.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Norrbottens befolkning behöver växa för att svara mot kompetensbehovet i samhällsomställningen. Behovet av inflyttning behöver sättas i relation till en befintlig bostadsmarknad i obalans med ett underskott på bostäder.

Politikområdet God gestaltad livsmiljö är ett viktigt verktyg och visar vikten av alla tre hållbarhetsdimensioner för en långsiktigt attraktiv och hållbar bebyggd miljö.

Tillgång till service och digital infrastruktur är väldigt låg i stora delar av glesbygden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

I Norrbottens skogs- och kustland är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.

Minskade statliga anslag under året begränsar åtgärdsarbetet för miljökvalitetsmålet. Det krävs mer områdesskydd, mer hänsyn i mark- och vattenanvändningen samt en ökad takt i restaureringsarbetet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ