Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kronobergs län 2023.


I Kronobergs län är trenden positiv för miljömålen Frisk luft och Ett rikt odlingslandskap, som bedöms vara nära att nås till 2030. Den förnybara energiproduktionen från sol och vind ökar kraftigt. Det finns fortsatt stora utmaningar i omställningen till en hållbar livsstil. Det finns stora förhoppningar på att skogsbruket ska bidra till hållbar omställning, men försurningen påverkar fortfarande mark och vatten i länet. Uppföljningar visar att viktiga livsmiljöer i skogen minskar snabbare än återväxten. Ökad fragmentering i skogen är negativt för den biologiska mångfalden. Andelen biologiskt gammal, värdefull kontinuitetsskog är nu försumbar, andelen ung skog är stor och påverkad av viltbete.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Kronobergs län

Luftkvaliteten är relativt god. Hushållens vedeldning kan förmodas öka med ökande elpriser och utsläppen från vedeldningen kan då lokalt bli hälsoproblem.

Fler föroreningar upptäcks i miljön som exempelvis områden förorenade av PFAS, högflourerade ämnen. Nya sätt att handla utanför Sveriges och EU:s regelverk innebär nya risker för människors hälsa och miljö, inte minst i andra länder.

Utvecklingen för den biologiska mångfalden har inte förbättrats i den omfattning som krävs för att nå såväl nationella som internationella mål och åtaganden. Arealen biologiskt värdefull, flerhundraårig barrskog är liten; arealerna övriga skogar med höga naturvärden är låg och skogslandskapet är fragmenterat och präglat av unga skogar.

Försurningen är fortfarande ett av länets största miljöproblem. Orsaken är framför allt nedfall av försurande svavel som under lång tid förstört markens buffringsförmåga. Det tar lång tid innan mark och vatten återfår sin buffringskapacitet även om nedfallet av svavel minskar. Nästan hälften av länets sjöar är försurade och därmed påverkas även det ytliga grundvattnet av försurningen.

Övergödningen av mark och vatten kommer att kvarstå länge.

Åtgärdsarbetet i Kronobergs län

Återföring av aska bör öka vid uttag av grot i känsliga områden. Bidrag till kommunerna för kalkning av försurade vatten bör fortsätta

IKEA, Södra, Volvo och föreningen Tunga fordon arbetar för skogsnäringens värdekedja, med särskild inriktning på fossilfria transporter i skogen.

Intresset för att placera solcellsanläggningar på jordbruksmark har ökat. Sådan exploateringen har godkänts i sex ärenden 2023, jämfört med tre ärenden förra året. Arrende med solceller ger högre intäkt för lantbrukarna än arrende för odling av marken, vilket gör att vi kan förvänta oss fler liknande ärenden framöver.

Staten satsning på våtmarksrestaurering, som beskrivs för miljömålet Myllrande våtmarker innebär att viktiga åtgärder genomförs, vilket även gynnar Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet.Medel till sanering av förorenade områden bör inte minska under lång tid framöver då dessa områden oftast är anledningen till att grundvattenförekomster inte uppnår god status.

Särskilda åtgärdsbehov:

Återföring av aska bör öka vid uttag av grot i känsliga områden.

Bidrag till kommunerna för kalkning av försurade vatten bör fortsätta

Medel till sanering av förorenade områden bör inte minska under lång tid framöver då dessa områden oftast är anledningen till att grundvattenförekomster inte uppnår god status.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Medvetenheten om Agenda 2030 är stor och verksamheten kopplas regelmässigt till de globala målen. Men åren går snabbt och omställningen går inte av sig själv utan kräver politiska beslut, som leder medborgare och företag till att göra miljömässigt hållbara val. Det är särskilt långt till målen när det gäller klimatet och biologisk mångfald.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

En omställning av energin börjar synas genom att vindkraft och solenergi har ökat de senaste åren. Under 2022 har den installerade effekten av solenergi ökat med cirka 50 procent. Produktionen av el från vindkraft har ökat från 19 till 128 gigawattimmar mellan 2020 och 2021.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten förbättras efterhand, och är relativt god. Utsläppen från vägtrafik, energiproduktion, industri och vedpannor måste minska då även låga halter av luftföroreningar påverkar människors hälsa och kan orsaka sjukdom. Halterna av partiklar i tätorterna har minskat de senaste åren. Vedeldningen väntas öka med stigande elkostnader, vilket kan leda till hälsoproblem.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Nästan hälften av länets sjöar är försurade och återhämtningen går sakta. Nedfallet av svavel minskar. Återhämtningen i marken är dock mycket långsam och skogsbrukets försurande påverkan bedöms öka med varmare klimat, högre tillväxt och ökat uttag av grenar och toppar vid skogsbruk. Nedfallet av kväve överskrider fortfarande det värde som används för kritisk belastning för övergödning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Utfasningen av kemikalier i offentlig verksamhet ökar genom exempelvis krav i upphandling och ny lagstiftning. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet med inriktning på produktval och användande av kemikalier pågår. Användningen av kemikalier ökar, samtidigt som nya sorter tillkommer, med oklara effekter för hälsa och miljö. Förorenad mark åtgärdas, men inte i den takt som skulle behövas, samtidigt som nya förorenade områden upptäcks.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar sakta i Kronoberg. Region Kronoberg har installerat en lustgasdestruktionsanläggning på sjukhuset i Växjö och mycket av rådgivningen inom Greppa näringen syftar till att minska utsläppen från lustgas. Länsstyrelsen vägleder kommuner inom illegala avfallstransporter som syftar till bättre hantering av elektroniska produkter innehållandes köldmedier.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet årliga hudcancerfall fortsätter att öka i Kronobergs län. Hudcancer kan ta decennier att utveckla, från exponeringen av ultraviolett strålning. Hudförändringar hos små barn minskar. Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

I Kronobergs län är 21 procent av sjöarna och vattendragen övergödda och når inte god status vad gäller näringsämnen. För att nå målet behöver belastningen minska med cirka 9 ton fosfor per år i 69 olika delavrinningsområden i länet. Åtgärdsarbetet berör många olika aktörer.

Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar även om åtgärdsarbetet har kommit långt på vissa ställen. Med nuvarande åtgärdstakt i länet kommer övergödningen av mark och vatten att finnas kvar länge.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Fler sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk status men flertalet gör det inte. Brunifieringen av sjöar och vattendrag har ökat lite igen i flera större avrinningsområden. Flera invasiva och främmande arter kräver stora insatser. Miljöprövning av strömproducerande vattenkraftverk i den nationella planen pågår delvis men är tillfälligt pausad efter regeringsbeslut. Arbetet med att förnya vattenförvaltningens åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status pågår.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom några områden som förorenats av jordbruk, förorenad mark eller försurning. I de områdena tar det lång tid innan åtgärder ger förbättrad grundvattenkvalitet. Takten på uppdatering av vattenskyddsområden har ökat de senaste åren, men behöver öka betydligt mer.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Våtmarkernas bevarandestatus är dålig på grund av dikning, igenväxning, övergödning och upphörd hävd. Den förlängda våtmarkssatsningen innebär att fler värdefulla våtmarker restaureras både inom skyddade områden, samt i länets kommuners regi. Under året har Skogsstyrelsens ”Återvätningsprojekt” kommit i gång med restaurerings-arbeten. Projektet innebär att dikade mossmarker återställs, vilket får goda miljöeffekter, inte minst för klimatet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Skogslandskapet i länet är fragmenterat. Andelen biologiskt gammal kontinuitetsskog är försumbar, andelen ung skog är hög och påverkad av viltbete. Kulturmiljöer skadas i samband med skogsbruksåtgärder. Viktiga livsmiljöer för skogslevande arter minskar i snabbare takt än återväxten vilket leder till fortsatt ökad fragmentering. Skogssektorn och myndigheter arbetar gemensamt för att nå miljömålen och gör många åtgärder, men takten är för låg och samordningen otillräcklig.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Ett viktigt trendbrott har skett sedan 2018 då arealen jordbruksmark inte längre minskar utan i stället har planat ut. Det finns fortsatt stora utmaningar att nå gynnsam bevarandestatus för odlingslandskapets arter samt att till exempel hotade arter ska återhämta sig. Grundförutsättningen är dock att behålla lönsamma lantbruksföretag i hela länet. En viktig faktor är då en ökad efterfrågan på regionalt producerade livsmedel.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

En stor del av länet består av tätortsnära landsbygd där tillgängligheten till service är låg, även om tillgången till service och tankställen på landsbygden har ökat något. De senaste årens höga byggtakt med nybyggnationer, i första hand av flerbostadshus, har resulterat i att ett underskott på bostadsmarknaden har vänts till balans i sex av länets åtta kommuner. Buller kan bli ett problem där exploateringstrycket är högt. I mindre tätorter är bostäders läge intill järnvägen ett bullerproblem. En stor del av bullerproblemen finns i äldre, befintlig bebyggelse.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Många av länets ovanligare, fridlysta och rödlistade arter är svårspridda och med fragmenterade fyndplatser. De åtgärder som görs (exempelvis reservatsbildning, skötsel av skyddad natur, åtgärdsprogram för hotade arter) förbättrar villkoren för den biologiska mångfalden, men räcker inte. För att förbättra villkoren för den biologiska mångfalden så att den nuvarande trenden kan vändas krävs prioriteringar på landskapsnivå och troligen förändringar i markanvändning inom jord- och skogsbruk.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ