Kalmar län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kalmar län 2020.


Trots många goda ambitioner bedömer vi det inte möjligt att nå Generationsmålet eller miljökvalitetsmålen till år 2020. Det krävs ökad kunskap, attitydförändringar och samarbete för att påverka utvecklingen inom många viktiga områden.

Enbart ett miljömål, Frisk luft anses vara nära att nås med gällande styrmedel till 2020. Även prognosen för Ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö och Bara naturlig försurning. Gemensamt för dessa är att förutom regionala och nationella insatser ser man förbättringar globalt som även påverkar oss.

Övriga miljömål kommer inte att nås och det flesta har neutral utveckling. Dessvärre har Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap en ihållande, negativ utveckling då natur- och kulturvärden inte används hållbart med följd att artrika hävdade marker och kulturhistoriska lämningar, som tillsammans med den äldre agrara bebyggelsen bildar en helhet, försvinner.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Kalmar län

Luftkvalitén i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. Även försurningen går åt rätt håll där vi ser att de europeiska utsläppens nedgång påverkar oss positivt.

I Kalmar län är den gröna näringen viktig men vår ekologiska produktion ligger bland det lägsta i Sverige vilket har negativ påverkan på miljögifter i mark, hav, sjöar och vattendrag. Kommunernas och Regionens upphandling av ekologiska varor har dessutom en negativ utveckling och minskar, vilket ger lägre incitament för lantbrukare att ställa om till ekologisk produktion.

En levande landsbygd med ett aktivt jordbruk är en förutsättning för att nå flera av miljömålen. Öppna betesmarker och kulturvärden främjar artrikedomen och även ett levande friluftsliv, dock läggs lantbruk ned och det är svårt för jordbruket att finna lönsamhet i att kombinera produktion med natur- och kulrutvårdande insatser.

Samtliga av Kalmar läns kustvatten bedöms ha sämre än god status med avseende på näringsämnen. Kväve och fosfor transporteras till haven från vattendragen som en följd av bland annat hög djurtäthet där merparten förläggs i just kustnära områden. En utmaning är att fortsätta arbetet med att minska utsläppen från jordbruket med bibehållen sysselsättning och produktion.

Våra skogar är viktiga livsmiljöer för flertalet hotade arter men dessa skyddas inte i tillräcklig stor utstäckning för att bevara dessa arters livsmiljöer. Skogens natur- och kulturvärden påverkas negativt av dagens avverkning och föryngringsåtgärder och arealen skog som skyddas behöver öka för att bevara hotade arters livsmiljöer.

Åtgärdsarbetet i Kalmar län

Åtgärdsarbetet inom samtliga miljömål har varit många och goda under det senaste året, vilket beskrivs närmare i respektives miljökvalitetsmåls avsnitt i den här rapporten.

Under året har arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet för miljömålen i Kalmar län påbörjats och ska pågå under större delen av 2021. Framtagna åtgärder ska ge Kalmar län en skjuts fram med miljömålen. Inför arbetet med revideringen gjordes en omfattande uppföljning av åtgärderna, vilket kan hittas på Åtgärdswebben för miljömål. Besök Åtgärdswebben (extern länk).

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Många goda insatser gör för att skynda på omställningen mot ett mer hållbart samhälle i Kalmar län. Men takten måste öka om vi ska kunna nå Generationsmålet och lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Länsstyrelsen har under 2020 påbörjat ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen, i bred samverkan med länets aktörer. Fokus ligger på att se över befintliga åtgärder för att kunna revidera dem till att bli aktuella och verkningsfulla och bidra tll att skapa nya samverkansformer i länet i åtgärdsarbetet.

Flera aktörer i länet bedriver ett aktivt åtgärdsinriktat arbete för att nå miljömålen och generationsmålet. Ett axplock av dessa som sker i samverkan med olika aktörer är:

  • Klimatsamverkan Kalmar län med att öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra till att samhället klarar ett förändrat klimat (klimatanpassning), samt finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål. Arbetet samordnas av länets klimatkommission, som också har en tjänstemannagrupp som stöd.
  • Energiontor sydost driver projektet En Agenda för alla med finansiering från Länsstyrelsen, Region Kalmar län och Universitets- och Högskolerådet/Den globala skolan. Syftet med projektet är att inspirera till- och stödja strategiskt arbete för att genomföra Agenda 2030 i kommunal verksamhet och specifikt lärande för hållbar utveckling inom skolans verksamhetsområde. Projektet bidrar med kompetens och metoder för att möjliggöra en omställning där unga stärks och tar en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling.
  • Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker genom att driva olika projekt samt genomföra valda utbildnings- och temadagar. Under år 2020 har Miljösamverkan bland annat genomfört projekt om att spara på vattentillgången, ett fortsättningsprojekt gällande nedlagda kommunala deponier och projekt om att ta fram en tydlig metod för att genomföra ansvarsutredningar hos tillsynsmyndigheterna inom förorenade områden
Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser har minskat med nästan 22 procent under åren 1990–2018. Utsläppen från industri, transporter och jordbruk står för den största andelen av utsläppen av växthusgaser i Kalmar län. För att nå miljömålet krävs bland annat globala överenskommelser, hållbar samhällsplanering, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu större satsning på förnybar energi.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt vedeldning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall, vilket drabbar yt- och grundvatten, skog och tekniska konstruktioner. Utvecklingen är positiv eftersom det sura nedfallet minskar dock så behöver fortfarande många vatten kalkas. Även skogsbruk där man inte lämnar kvar toppar och grenar (GROT) orsakar försurning. För att nå miljökvalitetsmålet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav i internationella miljöregelverk.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Miljöövervakningen i Kalmar län visar att många vattenförekomster är påverkade av miljögifter. Ett omfattande arbete pågår att undersöka och sanera förorenade områden för att minska denna påverkan. Jordbrukssektorn är stor och domineras av konventionell odling, en relativt liten andel av livsmedelsproduktionen är ekologisk.

Kunskap om miljögifter i samhället behöver öka, dels via övervakning i miljön men även i användarledet hos leverantörer och konsumenter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och uttunningen har avtagit. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vi hantera isoleringsmaterial och kylanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen bättre i samband med ombyggnads- och rivningsarbeten.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet fall av hudcancer har fördubblats sedan år 2000. Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Kalmar län har framförallt problem med övergödning i kustvattnet men även i vissa vattendrag och sjöar. Orsaken är bl a läckage från jord- och skogsbruksmark och utsläpp från avloppsanläggningar men även en utbredd markavvattning och fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Åtgärder pågår på kommunal och regional nivå men åtgärdsbehovet är fortsatt stort. Långsiktigt effektiva styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Länets sjöar och vattendrag hyser många värden men hotas av fysisk påverkan, försämrad vattenkvalitet och låga vattennivåer. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljövärden är fortsatt eftersatt. Åtgärdsarbetet har ökat men behöver prioriteras bättre och effektivare lagstiftning inrättas.

Miljökvalitetsmålet kommer inte nås till 2020 och utvecklingen i miljön är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Torka och vattenbrist har präglat de senaste åren och klimatscenarierna spår ett allt torrare klimat i denna del av landet. Grundvattnet måste skyddas och övervakas för att trygga en hållbar vattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i länets ytvatten.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kust- och havsmiljön i länet påverkas negativt av övergödning, exploatering och överfiske. Även klimatförändringar, miljögifter, mikroplaster och främmande arter påverkar havsmiljön negativt. Åtgärder för minskad övergödning har börjat ge effekt i Östersjön och skyddet av värdefulla marina miljöer har ökat, men fortsatt arbete krävs för att målet ska kunna nås.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

För att långsiktigt vidmakthålla ekosystemtjänster och bevara hotade arter knutna till våtmarker behöver arbetsinsatsen med områdesskydd, restaurering och återskapande öka ytterligare. Samtidigt saknas kunskap om många av länets våtmarker, såsom deras ekologiska och kulturhistoriska betydelse. Effektivare styrmedel behövs för att uppnå miljömålet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Viltbetestrycket kräver kraftfulla åtgärder för att nå acceptabla nivåer och ståndortsanpassningen på magra marker måste bli bättre för att klara dagens och framtidens klimat. Hänsynen till natur- och kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning och föryngringsåtgärder måste förbättras. Arealen skog som skyddas behöver öka för att bevara hotade arters livsmiljöer. Mängden död ved, grova lövträd och arealen gammal skog över 120 år ökar i skogslandskapet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Attityden till odlingslandskapet måste förändras. Medvetenheten om sambanden mellan jordbruk och livsmiljö, livsmedel och konsumtion måste öka för att skapa betalningsvilja för lokala, ekologiska och klimatsmarta produkter och för odlingslandskapets natur- och kulturvärden och ekosystemtjänster.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Åtgärder har genomförts i länet inom bland annat klimatanpassning, kulturmiljö, social hållbarhet och grön infrastruktur. Kommunerna och länsstyrelsen har samarbetat inom bland annat klimatanpassning och havsplanering och länsstyrelsen bidrar med underlag till kommunerna inom många områden. Det finns fortfarande mycket som behöver göras för att nå målet. Fler planeringsunderlag behöver tas fram och tillämpas och ökade resurser krävs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Mycket av det arbete som görs för att komma närmre måluppfyllelsen för detta mål sker som ett löpande, långsiktigt naturvårdsarbete inom ramen för länsstyrelsens verksamhet och är i hög grad kopplat till flera andra miljömål. Arbetet med invasiva arter har Varje år görs många insatser för att bevara, sköta och förbättra våra naturmiljöer. Trots detta minskar landskapsvariationen på grund av pågående storskaliga landskapsförändringar och exploateringar. Det gäller samtidigt flertalet livsmiljöer för ekologiskt viktiga eller hotade arter som tvärtom ytterligare behöver förstärkas i en bättre fungerande grön infrastruktur. En betydande omställning stödd av enskilda och allmänna beslutsfattare krävs för att vända utvecklingen upp gentemot tidigare år även om det fortfarande är i ett uppstartsskede. Spridning av kunskap och information är fortsatt viktigt för att skapa förståelse för åtgärdsarbetet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.