Kalmar län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kalmar län 2021.


Enbart miljömålet Frisk luft är nära att nås till 2030. Trenden för Bara naturlig försurning är fortsatt positiv, liksom prognosen för Ozonskiktets återhämtning och Säker strålmiljö.

Övriga miljömål kommer inte att nås och de flesta har neutral utveckling. Dock finns flera positiva trender inom olika miljömål, såsom minskade utsläpp av växthusgaser och en minskad övergödning i hela Östersjön.

Dessvärre har Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap en negativ utveckling. Natur- och kulturvärden används inte hållbart och ett förändrat klimat med varmare temperaturer, torka, ökad fuktighet och översvämningar utgör ett hot mot både den biologiska mångfalden och värdefulla kulturvärden.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Kalmar län

Luftkvalitén har förbättrats och både surt nedfall och utsläppen av växthusgaser minskar i länet. För att nå målen måste utsläpp från transporter, industri, och jordbruk minska tillsammans med ökad energieffektivisering, förnybar energi och hållbar samhällsplanering. Luftutsläpp är gränsöverskridande och därför krävs även internationella samarbeten och styrmedel.

Lantbruket i länet är viktigt, med stora förutsättningar för ett variationsrikt odlingslandskap och en levande landsbygd. Det behövs incitament för att markägare och jordbrukare ska kunna kombinera produktion med bevarande av artrika naturtyper och värdefulla kulturmiljöer. Kalmar län har hög djurtäthet och andelen ekologisk produktion är låg. En utmaning är att fortsätta minska utsläppen från jordbruket med bibehållen sysselsättning och produktion.

Vattenmiljöerna i länet påverkas av övergödning, exploatering och överfiske, vilket medför sämre vattenkvalitet, ekologisk status och förutsättningar för biologisk mångfald. Åtgärdsarbetet inom vattenområdet ökar, men är inte tillräckliga och återhämtningen tar tid. Den senaste årens sommartorka i länet har medfört låga vattennivåer och åtgärdsarbetet måste prioriteras till områden där det gör störst nytta, såsom områden med många hotade arter och där vattenhushållningen behöver stärkas.

Länets skogar är viktiga livsmiljöer för många hotade arter, men skogens natur- och kulturvärden påverkas negativt av avverkning och föryngringsåtgärder. Exploatering och förändringar inom jord- och skogsbruk är de största anledningarna till minskad biologisk mångfald. Arealen skyddad skog måste öka för att bevara arternas livsmiljöer i skogen.

Åtgärdsarbetet i Kalmar län

Åtgärdsarbetet inom samtliga miljömål har varit många och goda under det senaste året, vilket beskrivs närmare i under respektive miljökvalitetsmål i den här rapporten. Arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet för miljömålen i Kalmar län har påbörjats. Remissvar från intressenter har inkommit och revideringen kommer slutföras under 2022.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

För att nå generationsmålet och lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, måste vi öka takten. Många goda insatser i samverkan med olika aktörer görs för att skynda på omställningen mot ett mer hållbart samhälle i Kalmar län, till exempel:

  • Flera vattenfördröjande projekt har drivits under året, med flera aktörer som samarbetar för att bevara värdefulla ekosystemtjänster kopplade till vattendrag och våtmarker, både i landskapet och skogen. Arbetet är viktigt för näringsretention, klimatanpassning, vattenförsörjningen och biologisk mångfald.
  • Länsstyrelsen Kalmar och Regionen samordnar Klimatkommissionen i Kalmar län och har lanserat Transportutmaningen för att snabba på omställningen till en fossilbränslefri region 2030.
  • Kulturmiljöanslaget används till kunskapsunderlag, information och bidrag till byggnadsvård.
  • Länsstyrelsen arbetar med en handlingsplan för grön infrastruktur, en materialförsörjningsplan samt reviderar den regionala vattenförsörjningsplanen.
Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser har minskat med nästan 22 procent under åren 1990–2018. Utsläppen från industri, transporter och jordbruk står för den största andelen av utsläppen av växthusgaser i Kalmar län. För att nå miljömålet krävs bland annat globala överenskommelser, hållbar samhällsplanering, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu större satsning på förnybar energi.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt vedeldning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall, vilket drabbar yt- och grundvatten, skog och tekniska konstruktioner. Utvecklingen är positiv eftersom det sura nedfallet minskar dock så behöver fortfarande många vatten kalkas. Även skogsbruk där man inte lämnar kvar toppar och grenar (GROT) orsakar försurning. För att nå miljökvalitetsmålet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav i internationella miljöregelverk.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Miljöövervakningen i Kalmar län visar att många vattenförekomster är påverkade av miljögifter. Ett omfattande arbete pågår med att undersöka och sanera förorenade områden för att minska denna påverkan. Jordbrukssektorn är stor och domineras av konventionell odling, en relativt liten andel av livsmedelsproduktionen är ekologisk.

Kunskap om miljögifter i samhället behöver öka, både via övervakning i miljön och i användarledet hos leverantörer och konsumenter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och uttunningen har avtagit. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vi hantera isoleringsmaterial och kylanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen bättre i samband med ombyggnads- och rivningsarbeten.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet fall av hudcancer har mer än fördubblats sedan år 2000. Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Kalmar län har problem med övergödning i kustvattnet men även i vissa vattendrag och sjöar. Orsaken är bland annat läckage från jord- och skogsbruksmark, utsläpp från avloppsanläggningar och dagvatten men även ett avvattnat landskap och fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Åtgärder pågår på kommunal och regional nivå men åtgärdsbehovet är fortsatt stort, inte minst kopplat till den pågående klimatförändringen. Långsiktigt effektiva styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Länets sjöar och vattendrag hyser många värden men hotas av bland annat fysisk påverkan, försämrad vattenkvalitet och låga vattennivåer. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljövärden är fortfarande bristfälligt och mer resurser behövs. Åtgärdsarbetet har ökat men behöver prioriteras bättre till områden där de gör störst nytta.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Torka och vattenbrist har präglat de senaste åren och klimatscenarierna spår ett allt torrare klimat i denna del av landet. Grundvattnet måste skyddas och övervakas för att trygga en hållbar vattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i länets ytvatten.

Under 2021 har ett nytt vattenskyddsområde inrättats. Länsstyrelsen har sökt extra medel för utökad miljöövervakning av länets grundvatten.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kust- och havsmiljön i länet påverkas negativt av övergödning, exploatering och överfiske. Även klimatförändringar, miljögifter, mikroplaster och främmande arter påverkar havsmiljön negativt. Åtgärder för minskad övergödning har börjat ge effekt i Östersjön och skyddet av värdefulla marina miljöer har ökat, men fortsatt arbete krävs för att målet ska kunna nås.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Förståelsen för behovet av vatten i landskapet har ökat efter flera år av torka och vattenbrist och resurserna har förstärkts nationellt. För att långsiktigt bevara ekosystemtjänster och hotade arter knutna till våtmarker behöver insatser gällande områdesskydd, restaurering och återskapande dock öka ytterligare. För genomförande finns det ett behov av långsiktiga styrmedel, utredning och översyn av lagstiftning kopplad till markavvattning och bättre kunskapsunderlag om naturliga våtmarker.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Det finns både positiva och negativa trender för utvecklingen av miljömålet Levande skogar i Kalmar län. De negativa trenderna har förstärkts det senaste året eftersom skadorna på kulturlämningar i Götaland efter skogsbruksåtgärder visar på den högsta nivån sedan uppföljningen startade och arealen gammal skog minskar i Kalmar län. Den positiva trenden för mängden död ved, antal grova träd och areal äldre lövrik skog fortsätter och det finns en svag trend av minskande viltbetesskador.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Arealen jordbruksmark och antalet nötkreatur i Kalmar län visar att förutsättningar finns för ett öppet och variationsrikt odlingslandskap. Det behövs dock positiva incitament för markägare och brukare att bevara och vårda värdefulla agrara byggnader, kulturmiljöer och artrika naturtyper beroende av hävd.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Åtgärder har genomförts i länet inom bland annat klimatanpassning, kulturmiljö, social hållbarhet och grön infrastruktur. Länsstyrelsen och kommunerna har samarbetat inom bland annat klimatanpassning och havsplanering och länsstyrelsen bidrar med underlag till kommunerna inom många områden. Länsstyrelsen behöver fortsatt ökade resurser för att kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med god bebyggd miljö. Fler planeringsunderlag behövs för att underlätta kommunernas planering och genomförande.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Varje år görs många insatser för att bevara, sköta och förbättra våra naturmiljöer. Trots detta minskar variationen i landskapet på grund av de storskaliga landskapsförändringar och exploateringar som pågår. Minskningen gäller flertalet livsmiljöer för ekologiskt viktiga eller hotade arter som tvärtom ytterligare behöver förstärkas i en bättre fungerande grön infrastruktur. Det krävs en betydande omställning stödd av enskilda och allmänna beslutsfattare för att vända utvecklingen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.