Kalmar län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Kalmar län 2022.


Trots många goda ambitioner nådde vi inte generationsmålet eller miljökvalitetsmålen till år 2020. Vi förväntas inte nå några miljömål till 2030 och flera miljömål har en negativ trend. Det krävs mer styrmedel, samarbete och handling för att påverka möjligheten att nå målen till 2030.

Vi förväntas inte nå några av miljömålen, eller är nära att nå några mål till 2030. Förväntningarna kring om vi kommer att nå miljömålet Frisk luft till 2030 har skrivits ner från nära till nej från förra årets bedömning.

Levande skog har gått från ett oklart trendläge förra året till negativ trend på grund av bättre data. Även Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap har en negativ trend. Det är bara Frisk luft och Bara naturlig försurning som har positiva trender i länet och prognoserna på nationel nivå är positiv för Ozonskiktets återhämtning och Säker strålmiljö.

Kalmar län har en viktig kulturmiljö som ska värnas och som har både nationellt- och internationellt värde. De personella och ekonomiska resurserna som finns idag räcker inte för att tillfredställande säkra upp vår kulturmiljö.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Kalmar län

Luftkvalitén har förbättrats och både surt nedfall och utsläppen av växthusgaser minskar i länet. För att nå målen måste utsläppen av växhusgaser minska i enlighet med länets koldioxidbudget. Även om trenden totalt sett är positiv vad det gäller utsläpp till luft och växthusgaser, krävs kraftfullare åtgärder för att utsläppen ska minska snabbare.

Lantbruket i länet är viktigt, med stora förutsättningar för ett varierat odlingslandskap och en levande landsbygd. En utmaning är att fortsätta minska utsläppen från jordbruket utan att minska sysselsättningen och produktionen. En annan utmaning är torka och vattenbrist, som antas öka med klimatförändringarna.

Vattenmiljöerna i länet påverkas av övergödning, exploatering och överfiske, vilket ger sämre vattenkvalitet, ekologisk status och förutsättningar för biologisk mångfald. Åtgärderna inom vattenområdet ökar, men är inte tillräckliga. Dessutom tar återhämtningen tid, vilket kräver långsiktighet i planering och i styrmedel. De senaste årens sommartorka i länet har medfört låga vattennivåer, vilket har det positiva med sig att förståelsen och acceptansen för vattenhållande åtgärder har ökat.

Länets skogar är viktiga livsmiljöer för många hotade arter, men skogens natur- och kulturvärden påverkas negativt av avverkning och föryngringsåtgärder. Det är fortfarande en hög skadenivå på kulturlämningar vid skogsbruk, en negativ utveckling för skogens fåglar och ett stort behov av naturvårdande skötsel. Miljötillståndet för länets skogar har därför bedömts som försämrat.

Åtgärdsarbetet i Kalmar län

Även i år har åtgärdsarbetet inom samtliga miljömål varit många och goda, vilket beskrivs närmare under respektive miljökvalitetsmål i den här rapporten. Trots detta antas inget av miljömålen att nås till 2030, då mycket beror på nationella prioriteringar, resurser eller lagändringar. Arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet för miljömålen i Kalmar län är  påbörjat men är pausat på grund av personella resurser. Revideringen kommer att slutföras under 2023.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

För att nå generationsmålet och lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, måste vi öka takten och, i vissa fall, ändra de nationella förutsättningarna. Många goda insatser i samverkan med olika aktörer görs för att skynda på omställningen mot ett mer hållbart samhälle i Kalmar län, till exempel:

  • Den återkommande torkan och vattenbristen har lett till att Länsstyrelsen Kalmar län har etablerat flera nya grundvattenrör i länet med automatisk grundvattenivåmätning som kontinueligt rapporterar till SGU. Utvecklingen visas på en karta på SGU:s hemsida.
  • Ett nytt naturreservat; Pauliströmsåns nedre dalgång, har bildats. Det kommer att bidra till skyddet av naturvärden i ån.
  • Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, glasrikekommunerna samt flera andra aktörer deltar i ett gemensamt Tuffo-projekt 2019-2022. Syftet är att förbättra förutsättningarna för sanering av Glasriket med hållbara metoder och cirkulär ekonomi. Fullskaleförsök med smältning av glaskross har genomförts under året.
Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 38 procent mellan 1990–2020, främst på grund av minskade utsläpp från industrisektorn, men även på grund av satsningar på fjärrvärme, biogas och andra lokala initiativ. För att nå miljömålet krävs bland annat hållbar samhällsplanering, minskat trafikarbete, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu större satsning på produktion av förnybar energi för att kunna möta behovet av energi till elektrifieringen.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. Detta på grund av att vi inte har lika mycket trafik i städerna. Vi kommer inte att nå miljömålen till 2030, men trenden är trots allt positiv. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt vedeldning.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Utvecklingen är positiv i Kalmar län tack vare att det sura nedfallet minskar, men det räcker inte för att nå miljömålet till 2030. Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall, vilket drabbar yt- och grundvatten, skog och tekniska konstruktioner.Många vatten behöver därför fortfarande kalkas. Även skogsbruk där man inte lämnar kvar toppar och grenar (grot) orsakar försurning. För att nå miljökvalitetsmålet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav i internationella miljöregelverk.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Ett omfattande arbete pågår med att undersöka och sanera förorenade områden. Detta för att minska den påverkan av miljögifter som många vattenförekomster i Kalmar län har. Jordbrukssektorn är stor och domineras av konventionell odling, en relativt liten andel av livsmedelsproduktionen är ekologisk. Vi bedömmer inte att miljömålet nås till 2030 och trenden är neutral.

Kunskap om miljögifter i samhället behöver öka, dels via övervakning i miljön men även i användarledet hos leverantörer och konsumenter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och uttunningen har avtagit. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vi hantera isoleringsmaterial och kylanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen bättre i samband med ombyggnads- och rivningsarbeten.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

En inventering av utomhusmiljöer i skola- förskola genomförs av kommunerna i Kalmar län. Detta som en del i att hantera att antalet fall av hudcancer har mer än fördubblats sedan år 2000. Ytterligare styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Åtgärder pågår på kommunal och regional nivå men det räcker inte, inte minst på grund av den pågående klimatförändringen. Kalmar län har problem med övergödning i kustvattnet men även i vissa vattendrag och sjöar. Orsaken är bland annat läckage från jord- och skogsbruksmark, utsläpp från avloppsanläggningar och dagvatten men även ett avvattnat landskap och fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Vi bedömmer inte att miljömålet nås till 2030 och trenden är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Åtgärdsarbetet har ökat men ytterligare resurser krävs om målet ska nås till 2030, vilket vi idag bedömer inte kommer ske. Länets sjöar och vattendrag hyser många värden men hotas av bland annat fysisk påverkan, försämrad vattenkvalitet och låga vattennivåer. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljövärden är fortfarande bristfälligt och mer resurser behövs. Trenden för miljömålet är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Länsstyrelsen Kalmar län arbetar för att revidera vattenskyddsområden, provta grundvattenkvaliteten och finansiera projekt som säkrar vattenförsörjningen. Kalmar län drabbas återkommande av torka och vattenbrist vilket tenderar att påverka grundvattnet negativt. Klimatprognoser visar på att problematiken kommer att fortsätta eller till och med förvärras i ett framtida klimat. Miljömålet bedöms inte nås och utvecklingen är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Åtgärder mot övergödning har börjat ge effekt i Östersjön och skyddet av värdefulla marina miljöer har ökat. Vi bedömer att målet inte kommer att nås till 2030. Det tar tid innan genomförda åtgärder leder till ett förbättrat miljötillstånd, eftersom återhämtningstiden i havsmiljön är lång. Kust- och havsmiljön i länet påverkas negativt av övergödning, exploatering och överfiske. Även klimatförändringar, miljögifter, mikroplaster och främmande arter påverkar havsmiljön negativt. Trenden för miljömålet är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Det finns en ökad förståelse för att vatten i landskapet behövs efter ännu ett år med torka. För att bevara ekosystemtjänster och hotade arter i våtmarker behöver insatser för områdesskydd, restaurering och återskapande öka ytterligare. För genomförande finns behov av långsiktiga styrmedel, översyn av lagstiftning kopplad till markavvattning och bättre kunskap om hur naturliga våtmarker kan restaureras på rätt plats. Vår bedömning är att målet inte kommer att nås till 2030 och utvecklingen är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Näringsliv och myndigheter i Kalmar län gör många insatser i länet för att bevara och förstärka befintliga natur- och kulturvärden i skogen. Men insatserna räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet till 2030. Fortsatt hög skadenivå på kulturlämningar vid skogsbruksåtgärder, en negativ utveckling för skogens fåglar och ett stort behov av naturvårdande skötsel innebär att trenden för miljömålet är negativ.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Arealen jordbruksmark och antalet nötkreatur i Kalmar län visar att förutsättningar finns för ett öppet och variationsrikt odlingslandskap. Markägare och brukare behöver uppmuntran och ersättning för det natur- och kulturmiljöarbete de gör i odlingslandskapet. Det gäller allt ifrån hävd av artrika naturtyper till vård av värdefulla byggnader, kulturmiljöer och småbiotoper. Trenden i länet är negativ och vi förväntas inte nå målet till 2030.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Åtgärder har genomförts i länet inom bland annat klimatanpassning, kulturmiljö, social hållbarhet och grön infrastruktur. Länsstyrelsen Kalmar län och kommunerna har samarbetat inom bland annat klimatanpassning och havsplanering. Länsstyrelsen Kalmar län behöver ökade resurser för att kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med god bebyggd miljö. Fler planeringsunderlag behövs för att underlätta kommunernas planering och genomförande. Vi förväntas inte nå miljömålet till 2030 och trenden är neutral.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Det görs många insatser för att bevara, sköta och förbättra våra naturmiljöer. Trots detta har vi en negativ trend med minskad variation i landskapet på grund av de storskaliga landskapsförändringar och exploateringar som pågår. Minskningen gäller flera livsmiljöer för hotade arter som behöver förstärkas i en bättre fungerande grön infrastruktur. Det krävs en betydande omställning stödd av enskilda och allmänna beslutsfattare för att vända utvecklingen. Vi förväntas inte uppnå miljömålet till 2030.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ