Jönköpings län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jönköpings län 2020.


Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. 14 av målen berör Jönköpings län. I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. För elva av målen gör Länsstyrelsen regionala bedömningar av måluppfyllelsen och miljötillståndet. För alla redovisas genomförda åtgärder.

Utvecklingen är långt ifrån tillräcklig trots åtgärder och ambitiösa planer som tas fram i god samverkan. Endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, är nära att nås 2020 av de miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå. Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 behöver integreras och få genomslag i verksamheter, i politiken, hos företag och hos allmänheten. Ökat ledarskap, engagemang och insatser krävs av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt krävs också internationella åtaganden för att vi ska nå målen.

Ett problem i bedömningsarbetet är bristande underlag som gör att miljötillstånd och trender i flera fall inte kan bedömas på en tillräckligt god nivå.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Jönköpings län

Tre mål har en negativ utvecklingstrend. Två av dessa är Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det beror framförallt på att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner, särskilt i jordbruks- och skogslandskapet. Det krävs mycket att vända trenden. För att motverka negativa habitatförändringar och överexploatering behövs planering på landskapsnivå, där även klimatanpassning beaktas. Även för målet Giftfri miljö går riktningen åt fel håll. Det saknas kunskap om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Det krävs insatser som styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden.

Två mål har en positiv utvecklingstrend, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Försurning är visserligen fortfarande ett stort miljöproblem i Jönköpings län och det tar lång tid för naturen att återhämta sig, även med fortsatt kalkning. Men utvecklingstrenden bedöms ändå som positiv för dessa mål eftersom det försurande nedfallet har minskat och insatser har utförts för att minska orsakerna till övergödning.

För Frisk luft, God bebyggd miljö och Myllrande våtmarker är utvecklingen neutral, det har även Skogsstyrelsen bedömt för Levande skogar. Däremot är utvecklingen oklar för Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö görs ingen regional bedömning. Den nationella bedömningen är att utvecklingstrenden är negativ för Begränsad klimatpåverkan. För de båda andra målen går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Åtgärdsarbetet i Jönköpings län

Åtgärder som bidrar till miljömålen finns samlade i tre åtgärdsprogram: Hälsans miljömål 2016–2021, Vattnets miljömål 2017–2021 och Grön handlingsplans åtgärdsprogram 2018–2022. Arbete pågår med att ta fram två nya åtgärdsprogram som kopplar till länets klimat- och energistrategi.

Flera insatser är igång för att aktörer ska ställa om fordonsparken till fossilfritt och bidra till hållbara transporter. En guide har tagits fram för att förenkla arbetet för organisationer, företag och offentlig sektor. Att bidra till en giftfri miljö är ett annat område där många insatser sker. Ett exempel är arbetet för en giftfri förskola. Vid tillsyn och prövning lyfts vikten av att minska användning och spridning av farliga kemikalier.

Även inom biologisk mångfald har flera nya insatser startat under året. I pollineringsuppdraget har uppsökande rådgivning och åtgärdsarbete fortsatt, med värdetrakter inom grön infrastruktur som utgångspunkt. Flera LONA-projekt har beviljats för att stärka förutsättningarna för pollinatörer. I arbetet med invasiva främmande arter har fokus varit på att informera, inventera och uppmana till inrapportering. Det bäddar för ett kommande effektivt åtgärdsarbete.

Flera stora åtgärder pågår inom vattenområdet i länet. Det pågår muddringar av övergödda sjöar, sanering av förorenade grundvatten och ett omfattande arbete med genomförandet av den Nationella planen för miljöanpassning av vattenkraftverk (NAP).

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

För att välfärd och tillväxt inte ska ske på bekostnad av miljö eller global rättvisa krävs en samhällsomställning där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är i fokus. I Jönköpings län pågår arbete kring Agenda 2030 hos flera aktörer. Arbetet med miljömålen bidrar till att nå de miljömässiga målen i Agenda 2030. Samverkan är god mellan aktörer i länet och arbetet med regionala tematiska åtgärdsprogram för miljömålen är en framgångsfaktor. Åtgärder utförs i samverkan mellan aktörer från olika sektorer. Några exempel är vägledningar kring hållbara transporter, insatser för att främja pollinatörer och biologisk mångfald, miljöövervakning av giftiga ämnen samt restaureringar och områdesskydd av vattenmiljöer. Vissa perspektiv behöver beaktas i högre grad, såsom hållbar konsumtion, biologisk mångfald, giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsplanering.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen för klimatet är oroande och takten med att minska utsläppen av växthusgaser är för låg. Växthusgaserna i atmosfären leder till ett allt varmare klimat. Största delen av Jönköpings läns utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen för transporter, el och värme samt industriprocesser. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen, men tempot måste öka.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i Jönköpings län har förbättrats markant sedan 1980-talet. Men utvecklingen har avstannat under de senaste åren. Det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet vid hårt trafikerade gator i tätorterna. Halterna av luftföroreningar är högst i Jönköping men målets gränsvärden, särskilt för bensen, beräknas överskridas även i andra kommuner. För att nå målet behöver trafiken minska i stadsmiljön. Här är fysisk planering ett viktigt verktyg.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Försurning är ett av länets största miljöproblem. Det gäller särskilt i de västra delarna av länet. Orsaken är ett stort nedfall av försurande ämnen under lång tid. Nedfallet har minskat men det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Det kommer att krävas kalkning av sjöar och vattendrag under lång tid framöver för att förhindra negativa effekter på biologin. För att motverka skogsbrukets försurande effekt, som blivit allt större, måste mer aska återföras till skogsmarken.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Mängden kemikalier och framför allt mängden farliga kemikalier behöver minska i samhället. Exempel på åtgärder är att ställa krav vid upphandling, fasa ut farliga kemikalier, ökad kunskap hos aktörerna och att åtgärda länets mest förorenade områden. Miljöövervakningen ger oss viktig information om kemikaliernas spridning i miljön. Utvecklingen i miljön är negativ och det krävs fortfarande stora insatser som beslutade styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden över lång tid. Förutsättningarna räcker inte till för att kunna nå målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen av ämnen som bryter ned ozon har minskat i Sverige sedan 1990-talet. Ozonlagret har förmågan att laga sig själv, men det är en långsam process. Att minska utsläppen av växthusgaser hjälper även ozonskiktet att återhämta sig.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

I Jönköpings län fortsätter antalet hudcancerfall att öka bland både kvinnor och män. För att bryta trenden behöver människor ändra sina beteenden och attityder kring solning. Det behöver även finnas skuggiga platser tillgängliga i samhället. Det gäller framför allt på skolor och förskolor eftersom barn är extra känsliga

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det finns områden i Jönköpings län som har problem med övergödning. De stora orsakerna till övergödning i länet är punktkällor, enskilda avlopp, interngödning i övergödda sjöar samt jordbruk. Det pågår många åtgärder i länet som till exempel rådgivning, tillsyn, anläggande av våtmarker och muddring av två internbelastade sjöar. Målet nås inte men utvecklingen är positiv tack vare betydelsefulla insatser under de senaste åren.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I Jönköpings län görs stora insatser inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Det sker bland annat i form av restaureringar och områdesskydd. Processerna för att återställa och skydda värdefull natur är komplexa, kräver mycket resurser och tar lång tid. Även andra typer av åtgärder krävs och genomförs i länet som till exempel tillsynsinsatser och information till allmänhet, markägare och entreprenörer. För att förbättra kunskapsläget genomförs inventeringar. Trots alla insatser nås inte målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Kvaliteten på grundvattnet är bra generellt sett i Jönköpings län, även om det på vissa håll förekommer problem med förorenat grundvatten. Flera saneringar pågår i länet men saneringar är dyra och komplicerade. Därför är förebyggande arbete genom exempelvis bildande av vattenskyddsområden viktigt. I länet råder det idag ingen brist på grundvatten men låga grundvattennivåer har förekommit de senaste åren. Arbete pågår med att uppdatera den regionala vattenförsörjningsplanen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Jönköpings län är rikt på våtmarker och det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster. Våtmarkssatsningarna och det ökade anslaget inom Åtgärder för havs- och vattenmiljö leder till att fler våtmarker anläggs eller restaureras. Rikkärr som växer igen kommer att åtgärdas med hjälp av satsningen inom naturnära jobb. Men trots mer resurser och ökad arbetstakt i våtmarksarbetet är det svårt att hejda igenväxningen. Det beror på kvävenedfall och upphörd eller dålig hävd. Dessutom är det ett resultat av dikning och låga vattenflöden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte att kunna nås med befintliga styrmedel och åtgärder. Mängden död ved, grova träd och areal med skog äldre än 120 år ökar skogslandskapet. Skydd av viktiga livsmiljöer går för långsamt och det utförs allt för lite naturvårdande skötsel i dessa områden. Miljöarbetet för skogen och i skogen går trots allt i positiv riktning, men kanske inte fullt så snabbt som det vore önskvärt. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver förbättras, utvecklas och gälla alla skogsbruksåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Åkermarkens tillstånd i Jönköpings län är överlag bra då en stor del av består av vall. Det går att ana en positiv trend för arealen betesmark och antalet betande djur. Däremot visar nationell miljöövervakning på en negativ trend för biologisk mångfald. För att vända trenden pågår insatser kring grön infrastruktur och biologisk mångfald där intresset för naturvårdande insatser ökat. Även arbetet med länets livsmedelsstrategi har tagit fart och intresset för lokalproducerat har ökat. För att behålla ett aktivt jordbruk i länet behöver lönsamheten öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Kommunernas medvetenhet ökar kring hållbarhetsfrågor i samhällsplanering. Stärkt kompetens, mer resurser och aktuella underlag skapar förutsättningar för att nå en god bebyggd miljö. Det är dock stora utmaningar med att nå målet eftersom många intressen konkurrerar. Ibland saknas övergripande långsiktighet som tar hänsyn till alla tre hållbarhetsperspektiv, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Förutsättningar för att nå målet skapas genom arbete med skydd och skötsel av områden, åtgärdsprogram för hotade arter, bekämpning av invasiva främmande arter, satsning på pollinatörer och handlingsplan för grön infrastruktur. Många insatser pågår eller har genomförts, men inte i tillräcklig omfattning. Den biologiska mångfalden måste prioriteras högre med både ökat ansvarstagande och större naturvårdshänsyn, inom alla sektorer, för att målet ska kunna nås.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.