Jönköpings län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jönköpings län 2021.


Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål, varav 14 berör Jönköpings län. För elva av målen gör Länsstyrelsen regionala bedömningar av måluppfyllelsen och miljötillståndet samt redovisar genomförda åtgärder.

Det sker många bra initiativ som ger positiva effekter men samhällsomställningen är långt ifrån tillräcklig och takten behöver öka. Endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, är nära att nås av de miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå.

Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. De behöver integreras mer och få ökat genomslag i politiska beslut, i offentlig sektor, i företag och hos invånarna för att nå en bättre miljö och en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt krävs internationella åtaganden för en god miljö.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Jönköpings län

Utvecklingen i Jönköpings län är relativt oförändrad jämfört med förra året förutom för två mål. För Frisk luft har utvecklingen gått från neutral till positiv trend och för God bebyggd miljö har utvecklingen gått från negativ till neutral trend.

På flera håll i Jönköpings län pågår insatser för att minska utsläpp från trafik. Men, infrastruktur och framkomlighet för bilister prioriteras fortfarande framför cyklister och gående, även när nya bostads- och arbetsplatsområden planläggs. Halterna av partiklar (PM10) och bensen har minskat i de flesta kommunerna under de senaste fem åren. Samtidigt har andelen dieselbilar ökat, vilka ger högre kväveoxidutsläpp än bilar med andra drivmedel. Kommunernas arbete med översiktsplaner har utvecklats och inkluderar hållbarhetsfrågor tydligare. Samtidigt motverkas detta av ett ökat resande, en ohållbar resursanvändning och möjlig förlust av gröna ytor vid förtätning.

Trots en medvetenhet om jordbruksmarkens värden fortsätter jordbruksmark att tas i anspråk för utveckling av tätorter. Det är en svår utmaning att ta tillvara värden kopplade till grön infrastruktur och friluftsliv vid planläggning av tidigare oexploaterad mark. Jordbruksföretagen blir fortsatt färre men större och arealen åkermark minskar. Det bidrar till en negativ trend såväl för den biologiska mångfalden som de vardagligt brukade kulturmiljöerna.

75 procent av länets vattenförekomster når inte god status och har därmed ett stort behov av åtgärder. De vanligaste miljöproblemen är vandringshinder och rensade/rätade vattendrag samt försurning. Flera vattenområden med förekomst av höga halter av PFAS (högflourerade ämnen) har påträffats. Dessa ämnen är mycket svårnedbrytbara och källorna till dem behöver åtgärdas för att minska spridningen.

Mängden nya kemikalier fortsätter att öka och tillsammans med ämnen som redan är i omlopp påverkar de människor och miljö under lång tid. Miljöövervakningen bidrar till ökad kunskap om ämnenas spridning i miljön, men för att minska spridningen måste medvetenheten hos konsumenter öka.

För att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser till hållbara nivåer krävs kraftfulla nationella och internationella åtaganden. Dessutom behöver ambitionsnivån höjas ytterligare och takten i omställningen öka. Det är långt kvar till att nå miljömålen och behovet av åtgärder är stort.

Vissa perspektiv behöver beaktas i betydligt högre grad, såsom hållbar konsumtion, biologisk mångfald, giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsplanering. Det behövs dels mer effektiva nationella styrmedel, dels fortsatt engagemang och genomförande på regional och lokal nivå.

Åtgärdsarbetet i Jönköpings län

Effekterna av covid-19 har påverkat rådgivning och tillsyn negativt och har gjort det svårare att starta samarbeten med nya aktörer. Bristande kontinuitet i nationella satsningar försvårar också och många gånger blir startsträckan en orimligt stor del av nationella uppdrag. Det riskerar att få till följd att förväntade effekter uteblir.

Under året har ett elektrifieringslöfte för godstransporter tagits fram och en arbetsgrupp kopplad till klimatrådet har tillsatts för att stärka förutsättningarna för etablering av laddinfrastruktur och biogastankställen. Förväntade effekter är att fler fordon drivs av el eller förnybara drivmedel.

Våtmarkssatsningarna och det ökade anslaget inom Åtgärder för havs- och vattenmiljö leder till att fler våtmarker anläggs eller restaureras. Det bidrar till bevarande av värden och ekosystemtjänster.

Inom vattenområdet har kalkning förbättrat försurningsproblemen och vandringshinder åtgärdas årligen. Arbetet med nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft har påbörjats. Det sker i tvärsektoriell samverkan och kommer på sikt medföra miljöanpassade vattenkraftverk med moderna miljötillstånd.

Arbetet med att stärka den biologiska mångfalden har fortsatt, dels genom löpande verksamhet och dels med förstärkta insatser inom exempelvis grön infrastruktur och pollinering. Ett aktivt arbete med invasiva främmande arter på såväl regional som kommunal nivå har lett till en ökad medvetenhet och inrapportering.

Samverkan är god mellan aktörer i länet och arbetet med regionala tematiska åtgärdsprogram för miljömålen är en framgångsfaktor. Under 2021 har två nya åtgärdsprogram börjat gälla samtidigt som processer för två andra har påbörjats.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

För att välfärd och tillväxt inte ska ske på bekostnad av miljö eller global rättvisa krävs en samhällsomställning där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är i fokus. I Jönköpings län sker många bra initiativ som ger positiva effekter men omställningstakten behöver öka inom många områden. Samverkan är god mellan aktörer i länet och åtgärder utförs i tvärsektoriell samverkan. Vissa perspektiv behöver beaktas i betydligt högre grad, såsom hållbar konsumtion, biologisk mångfald, giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsplanering. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. De behöver integreras mer och få ökat genomslag i politiska beslut, i offentlig sektor, i företag och hos invånarna för att nå en bättre miljö och en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt krävs också internationella åtaganden för en god miljö.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen för klimatet är oroande och takten med att minska utsläppen av växthusgaser är fortfarande för långsam. Växthusgaserna i atmosfären leder till ett allt varmare klimat. Största delen av Jönköpings läns utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen för transporter, el och värme samt industriprocesser. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen, men tempot måste öka.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i Jönköpings län har förbättrats markant sedan 1980-talet. Den ökande trafiken har dock lett till att det fortfarande finns problem med för höga halter av luftföroreningar. Det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet vid hårt trafikerade gator i tätorterna. Halterna av luftföroreningar är högst i Jönköping men vissa av målets gränsvärden beräknas överskridas även i andra kommuner. För att nå målet behöver trafiken minska i stadsmiljön. Här är fysisk planering ett viktigt verktyg.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Försurning är ett av länets största miljöproblem. Det gäller särskilt i de västra delarna av länet. Orsaken är ett stort nedfall av försurande ämnen under lång tid. Nedfallet har minskat men det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Det kommer att krävas kalkning av sjöar och vattendrag under lång tid framöver för att förhindra negativa effekter på biologin. För att motverka skogsbrukets försurande effekt, som blivit allt större, måste mer aska återföras till skogsmarken.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Mängden kemikalier och framför allt mängden farliga kemikalier behöver minska i samhället. Effekterna på människors hälsa och miljö är osäkra. Exempel på åtgärder är att ställa krav vid upphandling, fasa ut farliga kemikalier, öka kunskapen hos aktörerna och att åtgärda länets förorenade områden. Miljöövervakningen ger viktig information om kemikaliers spridning i miljön. Utvecklingen i miljön är negativ och det krävs fortfarande stora insatser som beslutade styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden över lång tid. Förutsättningarna räcker inte till för att kunna nå målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen av ämnen som bryter ned ozon har minskat i Sverige sedan 1990-talet. Ozonlagret har förmågan att laga sig självt, men det är en långsam process och klimatförändringar riskerar att vända den positiva trenden. Att minska utsläppen av växthusgaser hjälper även ozonskiktet att återhämta sig.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

I Jönköpings län fortsätter antalet fall av hudcancer att öka bland både kvinnor och män. För att bryta trenden behöver människor ändra sina beteenden och attityder kring solning. Det behöver även finnas skuggiga platser tillgängliga i samhället. Det gäller framför allt på skolor och förskolor eftersom barn är extra känsliga.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det finns områden i Jönköpings län som har problem med övergödning. De stora orsakerna till övergödning i länet är jordbruk, avloppsreningsverk, dagvatten, interngödning i övergödda sjöar, enskilda avlopp och skogsbruk. Det pågår många åtgärder i länet som till exempel rådgivning, tillsyn, anläggande av miljöer som fångar upp näringsämnen samt förbättringar av avloppsvattenrening. Målet nås inte men utvecklingen är positiv tack vare betydelsefulla insatser under de senaste åren.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I Jönköpings län görs stora insatser inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Det sker bland annat i form av restaureringar och områdesskydd. Processerna för att återställa och skydda värdefull natur är komplexa, kräver mycket resurser och tar lång tid. Även andra typer av åtgärder krävs och genomförs i länet som till exempel tillsynsinsatser och information till allmänhet, markägare och entreprenörer. För att förbättra kunskapsläget genomförs inventeringar. Trots alla insatser nås inte målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Kvaliteten på grundvattnet är generellt sett bra i Jönköpings län, även om det på vissa håll förekommer problem med förorenat grundvatten. Flera saneringar av förorenade områden pågår i länet, men saneringar är dyra och komplicerade. Därför är förebyggande arbete genom exempelvis bildande av vattenskyddsområden viktigt. I länet råder det idag ingen brist på grundvatten men låga grundvattennivåer har förekommit de senaste åren. En regional vattenförsörjningsplan är beslutad.  

Målbedömning

Nära

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Jönköpings län är rikt på våtmarker och det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster. Våtmarkssatsningarna och det ökade anslaget inom Åtgärder för havs- och vattenmiljö leder till att fler våtmarker anläggs eller restaureras. Rikkärr som växer igen kommer bland annat att åtgärdas med hjälp av satsningen Naturnära jobb. Under 2021 har totalt sex igenvuxna rikkärr åtgärdats i Jönköpings län. Men trots mer resurser och ökad arbetstakt i våtmarksarbetet är det svårt att hejda igenväxningen. Det beror på kvävenedfall och upphörd eller dålig hävd. Dessutom är det ett resultat av dikning och låga vattenflöden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte att kunna nås med befintliga styrmedel och åtgärder. Mängden död ved, grova träd och areal med skog äldre än 120 år ökar skogslandskapet. Skydd av viktiga livsmiljöer går för långsamt och det utförs allt för lite naturvårdande skötsel i dessa områden. Miljöarbetet för skogen och i skogen går trots allt i positiv riktning, men kanske inte fullt så snabbt som det vore önskvärt. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver förbättras, utvecklas och gälla alla skogsbruksåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

För att nå målet behövs ett aktivt och konkurrenskraftigt jordbruk och en levande landsbygd. För detta behöver lönsamheten öka. Åkermarkens tillstånd i Jönköpings län är överlag bra eftersom en stor del består av vall. Jordbruksföretagen blir fortsatt färre men större och arealen åkermark minskar. Arealen betesmark ökar, men kvalitén på markerna är svårare att följa upp. Miljöövervakning visar på en negativ trend för biologisk mångfald och därför pågår många insatser för att vända trenden. Arbetet med länets livsmedelsstrategi har tagit fart och intresset för lokalproducerat livsmedel ökar.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Flera kommuner har inkluderat hållbarhetsaspekter tydligare i sina nya översiktsplaner. Det finns dock stora utmaningar med att nå målet eftersom många intressen konkurrerar. Biltrafiken prioriteras fortfarande högre än gång- och cykeltrafik. Det råder bostadsbrist i majoriteten av länets kommuner. Hänsyn till kulturmiljöer behöver öka. Grönytor riskerar att gå förlorade när förtätning sker i bebyggda områden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Utvecklingen i Jönköpings län bedöms som negativ. Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genomförs av många olika aktörer, men det saknas tillräckliga styrmedel för att vända utvecklingen. Mycket arbete pågår, såsom skydd och skötsel av områden, åtgärdsprogram för hotade arter, bekämpning av invasiva främmande arter, satsning på vilda pollinatörer och handlingsplan för grön infrastruktur. Pandemin har medfört att vissa delar av åtgärdsarbetet stannat av. För att målet ska kunna nås måste biologisk mångfald prioriteras högre inom alla sektorer.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.