Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jönköpings län 2023.


Arbetet med miljömålen bidrar till att nå miljömässiga perspektiv i Agenda 2030. I flera fall har åtgärderna också positiv effekt på sociala och ekonomiska aspekter. Många aktörer bidrar till miljöarbetet i länet. Regionala åtgärdsprogram för miljömålen är en framgångsfaktor. Men takten i omställningen behöver öka inom många områden för att målen ska nås.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Jönköpings län

Utvecklingen för klimatet är oroande. Den ökande mängden växthusgaser i atmosfären leder till ett allt varmare och instabilare klimat som får negativa effekter för människor och miljö. Största delen av länets utsläpp kommer från resor och transporter samt el och värme. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen men takten måste öka och klimatanpassningsarbetet behöver förstärkas.

Trenden för biologisk mångfald i länet är negativ och fler insatser behövs. För att motverka habitatförändringar och överexploatering krävs samverkan och planering på landskapsnivå med samtidig hänsyn till effekter av ett förändrat klimat.

Utmaningarna kring att nå en giftfri miljö är många. Ämnen som sprids i miljön eller finns i varor, byggnader och förorenade områden kan påverka människor och miljön under lång tid. Det finns också fortsatta utmaningar med att minska spridningen av läkemedel. Barn samt kvinnor i fertil ålder är särskilt känsliga för miljögifter. Den sammanlagda exponeringen behöver minska.

Miljöövervakning har stor betydelse för att följa utvecklingen i länet och säkerställa att åtgärder görs där det bäst behövs.

Utvecklingen av miljötillståndet i Jönköpings län är oförändrad jämfört med förra året förutom att trenden för Bara naturlig försurning har ändrats från positiv till neutral. Det historiska nedfallet av försurande svavel har gjort att markerna har försämrad buffringsförmåga och återhämtning går långsamt. Återhämtningstakten i försurade vatten avtagit.

Åtgärdsarbetet i Jönköpings län

Samverkan kring fem tematiska åtgärdsprogram för miljömålen. I bred samverkan med aktörer i länet arbetar fram ett nytt åtgärdsprogram för grön infrastruktur, friluftsliv och utvalda miljömål. Åtgärdsprogrammet förväntas leda till att länets aktörer arbetar strategiskt för att stärka biologisk mångfald och friluftsliv.

Exempel på andra åtgärder som har stor betydelse för att nå miljömålen:

  • Klimatklivet-projekt som genomförts är elektrifiering av bergtäkt, fjärrvärmeanläggning som tillvaratar spillvärme, energieffektivisering hos lantbrukare, tankstation för biogas vid E4an samt anläggning för att ta tillvara textilfibrer från spill och avfall. Insatserna bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Intresset för Klimatklivet har varit stort i Jönköpings län. 70 ansökningar om investeringsstöd och 17 ansökningar om publik laddinfrastruktur har inkommit 2023.Nya skyfallskarteringar, ny yttemperaturskartering samt planeringsunderlag om klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet har tagits fram för att underlätta klimatanpassning i fysisk planering.
  • Kartläggning har gjorts av förorenade områden och miljöfarliga verksamheter som kan vara påverkanskällor av PFAS på vattenförekomster. Kartläggning är viktigt för arbetet med en giftfri miljö.
  • Fyra områden har skyddats som naturreservat och två som naturvårdsavtal.
Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Arbetet med miljömålen bidrar till att nå de miljömässiga perspektiven i Agenda 2030. I flera fall har åtgärderna också positiv effekt på sociala och ekonomiska aspekter. Många aktörer bidrar till miljöarbetet i Jönköpings län. Samverkan är god mellan aktörer i länet och arbetet med regionala åtgärdsprogram för miljömålen är en framgångsfaktor. Men takten i omställningen behöver öka inom många områden för att miljömålen ska nås. Vissa perspektiv behöver särskilt beaktas i högre grad, såsom hållbar konsumtion, biologisk mångfald, giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsplanering.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen för klimatet är oroande. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen i länet, men takten måste öka. Största delen av Jönköpings läns utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som används till resor och transporter samt el och värme.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten i Jönköpings län har förbättrats markant sedan 1980-talet. Luftkvaliteten är bra i större delen av länet men på håll finns det fortfarande problem med för höga halter av luftföroreningar. Det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet vid hårt trafikerade gator i tätorterna. Halterna av luftföroreningar är högst i Jönköping men vissa av målets gränsvärden, beräknas överskridas även i andra kommuner. För att nå målet behöver trafiken minska i stadsmiljön.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Försurning är ett av länets största miljöproblem. Det gäller särskilt i de västra delarna av länet. Orsaken är ett stort nedfall av försurande ämnen under lång tid. Nedfallet har minskat men det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Det kommer att krävas kalkning av sjöar och vattendrag under lång tid framöver för att förhindra negativa effekter på biologin. För att motverka skogsbrukets försurande effekt, som blivit allt större, måste mer aska återföras till skogsmarken.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral utveckling

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Mängden kemikalier och framför allt mängden farliga kemikalier behöver minska i samhället. Exempel på åtgärder är att ställa krav vid upphandling, fasa ut farliga kemikalier, ökad kunskap hos aktörerna och att åtgärda länets mest förorenade områden. Miljöövervakningen ger oss viktig information om kemikaliernas spridning i miljön. Utvecklingen i miljön är negativ och det krävs fortfarande stora insatser som beslutade styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden över lång tid. Förutsättningarna räcker inte till för att kunna nå målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen som bryter ner ozonskiktet fortsätter att minska. Dock så påverkar utsläppen av klimatgaser ozonskiktets förmåga att återhämta sig allt mer. 

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

I Jönköpings län ökar antalet hudcancerfall bland både kvinnor och män. För att bryta trenden behöver människor ändra sina beteenden och attityder kring solning. Det behöver även finnas skuggiga platser tillgängliga i samhället. Det gäller framför allt på skolor och förskolor eftersom barn är extra känsliga.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det finns områden i Jönköpings län som har problem med övergödning. De stora orsakerna till övergödning i länet är jordbruk, avloppsreningsverk, dagvatten, interngödning i övergödda sjöar, enskilda avlopp och skogsbruk. Det pågår många åtgärder i länet som till exempel rådgivning, tillsyn, anläggande av miljöer som fångar upp näringsämnen samt förbättringar av avloppsvattenrening. Målet nås inte men utvecklingen är positiv tack vare betydelsefulla insatser under de senaste åren.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

I Jönköpings län görs stora insatser för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Restaurering och områdesskydd är dock komplexa och tidskrävande processer och det tar lång tid innan effekter av åtgärder märks. Tillsyn, information och inventering höjer kunskapsnivån. Trots stora insatser nås inte målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Kvaliteten på grundvattnet är bra generellt sett i Jönköpings län, även om det på vissa håll förekommer problem med förorenat grundvatten. Flera saneringar pågår i länet, men saneringar är dyra och komplicerade. Därför är förebyggande arbete genom exempelvis bildande av vattenskyddsområden viktigt. I länet råder det idag ingen brist på grundvatten men låga grundvattennivåer har förekommit de senaste åren. Med undantag för 2023, då det ovanligt blöta vädret ledde till grundvattennivåer över det normala i stora delar av länet. Den regionala vattenförsörjningsplanen är klar.

Målbedömning

Nära

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Jönköpings län är rikt på våtmarker och det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster. Många insatser görs både för att anlägga nya våtmarker och för att skydda, restaurera och upprätthålla skötseln i de våtmarker vi redan har. Samtidigt fortsätter länets våtmarker att påverkas negativt till följd av dikesrensningar, utebliven hävd och övergödning. Den ökade medelstilldelningen via våtmarkssatsningen har möjliggjort att fler våtmarker anläggs och restaureras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Åtgärder görs av skogsägare, näringsliv, myndighet, kommun och andra. Rätt prioriterad och placerad miljöhänsyn i brukad skog är något som behöver stärkas. Frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel, formellt skydd och inventering av skogens alla värden är viktiga nycklar. För att nå målet för Levande skogar behövs en fortsatt långsiktig ökning av statliga insatser och styrmedel i kombination med ett starkt sektorsansvar.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Utvecklingen i Jönköpings län bedöms som neutral. Även om arealen betesmarker och slåtterängar ökar och den höga andelen vall bidrar till att åkermarkers tillstånd bedöms som god, är trenden för den biologiska mångfalden negativ och jordbruksföretag fortsätter läggas ned i snabb takt. För att vända utvecklingen krävs kontinuerliga insatser för biologisk mångfald och förutsättningar för variationsrika, lönsamma och konkurrenskraftiga jordbruksföretag i hela länet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Kommunernas medvetenhet ökar kring hållbarhetsfrågor i samhällsplaneringen. Stärkt kompentens, mer resurser och aktuella underlag är nödvändiga för att skapa förutsättningar för att nå målet. Det är dock stora utmaningar att nå målen då många intressen konkurrerar och oftast kortsiktiga beslut tas på bekostnad av mer långsiktiga.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Utvecklingen i Jönköpings län bedöms som negativ. Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genomförs av många olika aktörer, men tillräckliga styrmedel saknas för att vända utvecklingen. För att målet ska kunna nås måste biologisk mångfald prioriteras högre inom alla sektorer. Till följd av minskade medel till åtgärder inom invasiva främmande arter, åtgärdsprogram för hotade arter och grön infrastruktur har insatser som är nödvändiga för att vända utvecklingen uteblivit.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ