Jämtlands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Jämtlands län 2020.


Jämtland län har relativt ren luft och vatten, men det finns stora miljöutmaningar kopplat till påverkan från vattenkraft, skogsbruket, ett minskande jordbruk, många konkurrerande intressen i känsliga fjällmiljöer samt på grund av ett klimat i förändring som påverkar fjällvärlden allra tydligast. Miljömålen nås inte och för tre av målen är utvecklingen negativ. Samtidigt har en stor mängd insatser genomförts under året av länets aktörer för att nå ökad måluppfyllelse.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Jämtlands län

Av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms tre av målen – Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet –som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser som finns i dag. Att de nio målen inte har nåtts till år 2020 har flera viktiga orsaker.

Det alltigenom styrande för Ett rikt odlingslandskap är att det finns ett aktivt jordbruk. Nedläggning av jordbruksföretag på grund av en global konkurrens och därmed låg lönsamhet leder till minskande odlings- och betesarealen, kulturmiljöer försvinner och till att arter isoleras och konkurreras ut. Denna utveckling påverkar Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning.

Areal skogsmark som aldrig föryngringsavverkats minskar snabbt, skogar och myrmarker med mycket höga naturvärden förvinner. Att skyddsvärd skog på detta sätt fragmenteras innebär att många hotade skogslevande arter påverkas negativt. Detta bidrar till att målen Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt och djurliv inte nås. Ny statistik från Skogsstyrelsen att det skett en betydande ökning av avverkningsanmälningar de senaste månaderna jämfört med tidigare år och en mycket stor andel avser just fjällnära skog. Samtidigt så sker också positiva åtgärder såsom reservatsbildning, den särskilda våtmarkssatsningen och fortsatta insatser från skogsbolagen för ett miljömässigt mer hållbart skogsbruk.

Det finns ett stort av behov olika insatser för att nå Levande sjöar och vattendrag. Det sker ett omfattande åtgärdsarbete, men ökade resurser behövs för tillsyn, åtgärder för att skydda, återställa och restaurera vattenmiljöer, arbetet med vattennära kulturmiljöer, samt till övervakning och uppföljning av miljötillståndet för att nå målet.

Bristande kunskap som gör att miljötillstånd och trender är svårbedömda för flera mål.

Ett övergripande problem som försvårar möjligheten att nå flera mål, inte minst Storslagen fjällmiljö, är de pågående klimatförändringarna. Många konkurrerande intressen och målkonflikter i fjällområdena skapar ett högt tryck på den känsliga fjällmiljön. Ett växande problem som påverkar Storslagen fjällmiljö men även Myllrande våtmarker är skador från terrängkörning på barmark. För att minska olaglig terrängkörning krävs nationella styrmedel.

Åtgärdsarbetet i Jämtlands län

Ett omfattande arbete bedrivs i Jämtlands län för att på sikt nå målen. Under 2020 har arbetet med återställning av vattenmiljöer fortsatt, liksom inventering och reservatsbildning av skyddsvärda områden, skötsel av känsliga områden och arter, kommunala insatser för giftfri förskola och bildande av vattenskyddsområden bland annat. Det regionala och lokala arbetet för minskad klimatpåverkan fortgår, bland annat genom att integrera den regionala energi- och klimatstrategin inklusive en koldioxidbudget i den regionala utvecklingsstrategin. Och det finns en plan för fortsatt arbete med ovan nämna frågor under 2021, samtidigt som behovet av olika nationella styrmedel är stort.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Många insatser och åtgärder har genomförts i Jämtlands län under året som bidrar till generationsmålet och till de globala hållbarhetsmålen. Samtidigt så kan det konstateras att mycket arbete återstår, inte minst för att bevara och främja den biologiska mångfalden, och att vår konsumtion har en negativ miljöpåverkan, inte minst utomlands.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Jämtlands län har som mål att vara ett fossilbränslefritt län år 2030. Detta förutsätter en omställning till förnybara drivmedel och elektrifiering av fordonsflottan samt ändrade resvanor. Eftersom stor del av våra utsläpp sker i andra länder behöver också våra konsumtionsvanor förändras. Länet har, förutom minskad egen klimatpåverkan, möjlighet att genom etablering av elintensiva verksamheter eller export av förnybar energi minska andra regioners och länders utsläpp.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luften är relativt ren på de flesta håll i Jämtlands län. Utsläppen av flera luftföroreningar minskar, främst kopplat till det åtgärdsarbete som görs inom energi och klimat, vilket är en positiv utveckling. Samtidigt visar mätningar på behov av åtgärder inom främst vägtrafiken och småskalig vedeldning för att förbättra luftkvaliteten i utsatta områden. Bättre underlagsdata, speciellt med avseende på påverkan från småskalig vedeldning, behövs för att kunna följa utvecklingen.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Nedfallet har en försurande effekt framförallt i fjällmiljö med tunna jordtäcken, svårvittrad berggrund och liten växtlighet. Nedfallet har minskat, men effekterna i miljön är fortsatt betydande då det inte tillförs några nya neutraliserande baskatjoner. Däremot ökar koldioxidhaltens försurningspåverkan både genom ökande kolsyretryck och organiska syror i Jämtlands vatten. För att mildra effekterna av försurning behöver kalkning av sjöar och vattendrag fortsätta och även utökas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Provtagningar av miljögifter i Jämtlands län visar att vissa ämnen förekommer i betydande halter även här, trots att länets kemikalieproduktion är liten. Många av ämnena förekommer i material och konsumtionsvaror och kemikalielagstiftningen är inte tillräcklig för att hindra detta. Även om flera åtgärder sker i länet, främst genom att byta ut varor och produkter med farliga ämnen samt olika saneringar, så är utvecklingen i miljön oklar då kunskap saknas om många ämnen och deras effekter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Uttunningen av ozonskiktet som skyddar mot skadlig UV-strålning har avstannat. Det finns dock ett fortsatt hot mot ozonskiktet på grund av fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta produkter. Utsläppen av lustgas, som både bryter ned ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten, fortsätter att öka. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att ta hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. I Jämtlands län behövs mer information om vikten att sortera avfall och tydligt beskriva hur det kan göras. Vi ska underlätta för att man ska kunna göra rätt, både som verksamhet och som privatperson.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

I Jämtlands län finns områden med riklig uranförekomst. Bergsstaten har beviljat ett flertal undersökningstillstånd för molybden, nickel, vanadin i berggrund innehållande alunskiffer. Alunskiffer kan även innehålla grundämnet uran. Ett förbud mot uranbrytning finns dock i Sverige.

Att ge möjlighet till UV-skydd i form av skugga och solskydd är väldigt viktigt, sommar som vintertid. Ett något ökat fokus på säker strålmiljö från elektromagnetisk strålning syns i kommunernas planarbete.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

I Jämtlands län är problem med övergödning i vattenmiljöer relativt små, men det förekommer lokala problem, där punktutsläpp orsakar övergödningsproblem. Problembilden runt övergödning i Jämtlands län inkluderar även vattnens känslighet för belastning av näringsämnen. Många sjöar och vattendrag i länet är naturligt näringsfattiga vilket gör att då det tillförs näringsämnen, även låga doser, kan det påverka ekosystemen som är anpassade för låga näringshalter. Ökad kunskaper behövs för att tydligare bedöma tillstånd och utveckling.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att restaurera och förbättra vattenmiljöer i Jämtlands läns sjöar och vattendrag. Arbetet har god effekt och utvecklingen är försiktigt positiv, men behovet av insatser är mycket stort. Resurser för direkta åtgärder samt inventering av åtgärdsbehov och övervakning av miljötillståndet är i dagsläget inte tillräckliga.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Jämtlands län är förhållandevis rikt på grundvatten av god kvalitet som används för både allmän och enskild dricksvattenförsörjning. För att ge en säker dricksvattenförsörjning även i framtiden behöver viktiga grundvattenresurser ges ett bra skydd och beaktas i samhällsplaneringen redan idag.

Det finns också ett behov av ökad kunskap om grundvattennivåer och om grundvattnets kvalitet, inte minst i enskilda dricksvattenbrunnar, samt hur grundvattnet påverkar angränsande ekosystem.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Jämtlands län är rikt på våtmarker och har mycket skog. Olika åtgärder inom skogsbruket berör då ofta våtmarker med höga naturvärden. Därför är det viktigt att, genom ökade resurser, prioritera skydd av dessa för att kunna de mest skyddsvärda våtmarkerna ett långvarigt skydd. Utöver det så är barmarkskörning och vindkraftutbyggnad två växande problem för länets myrar.

Restaureringsarbete är under uppstart i sex utvalda våtmarker i skyddade områden inom ramen för Våtmarkssatsningen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljötillståndet i länets skogar varierar, trots att många goda insatser görs krävs fortsatt utveckling av miljöhänsynen i skogsbruket samt ytterligare bevarandeinsatser. Miljömålet bedöms inte uppnås till 2020 och utvecklingen är negativ. De viktigaste skälen är att det blir svårt att upprätthålla skogarnas biologiska mångfald eftersom arealen skogsmark som aldrig föryngringsavverkats minskar samt fortsatta brister i miljöhänsynen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Antalet jordbruksföretag i Jämtlands län fortsätter att minska och igenväxning hotar som följd av ett minskande antal betesdjur. Avgörande för att nå miljökvalitetsmålet är att ha en bärkraftig livsmedelsproduktion med aktiva lantbrukare i länet. Åtgärder för att stärka jordbrukssektorn behöver fortsätta.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på fjäll och ren.

Storslagen fjällmiljö

Fjällen är en miljö med konkurrerande intressen. Målkonflikter i kombination med bristande kunskap och hänsyn vid nyttjande av fjällområdet samt skador på mark och vegetation är några av problemen. Påverkan från ett förändrat klimat kan förändra fjällens känsliga livsmiljöer. Behov finns för uppföljning av kända forn- och kulturlämningar samt nya inventeringar. Behovet av ökad dialog mellan aktörer och fysisk planering för hållbart nyttjande är stort.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

I Jämtlands län hanteras hållbarhetsfrågor allt mer systematiskt i den kommunala planeringen, Insatser görs för att förbättra förutsättningarna för gående och cyklister till exempel. Kommunerna fortsätter även att aktualisera sina vägledande översiktsplaner. Vissa nya detaljplaner som förtätar befintliga tätorter eller tillåter byggande i strandnära läge, leder till konflikter mellan olika allmänna intressen exempelvis strandskydd och naturvärden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Skogslandskapet i Jämtlands län är kraftigt fragmenterat och många arter har fått minskat livsutrymme. Undersökningar av lövvedsberoende arter i länets skogar tyder på att det kommer att krävas stora insatser i form av utökad hänsyn, skydd och skötsel för att klara flera av dessa. Igenväxning av tidigare hävdade gräsmarker är också ett stort problem i Jämtlands län och många arter knutna till dessa miljöer är hotade. Redan ett par år efter utebliven hävd kan man se att markens förutsättningar att hysa höga naturvärden försämrats.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.