Hallands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Hallands län 2020.


Länet delar de utmaningar som finns nationellt där klimat och biologisk mångfald pekats ut som särskilt angelägna områden. Årets uppföljning visar på regionala utmaningar gällande till exempel utsläpp från transporter, skydd av resurserna dricksvatten och åkermark samt hållbart nyttjande på land och i vatten. Övergödning är ett område som behöver fortsatt uppmärksamhet.

Nu har vi nått målåret 2020 och när vi framöver tar sikte på 2030 kan konstateras att många miljöproblem återstår att lösa. Det krävs ett kraftfullt uppväxlat arbete inom alla samhällssektorer om målen ska kunna nås. Inom vissa områden finns positiva inslag och trender men i en sammanvägd bedömning tas de allt som oftast ut av negativa trender.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Hallands län

De senaste åren är antalet mål där trenden i miljön vänt uppåt tyvärr få. Enbart små förändringar har skett och det finns inget exempel där trenden vänts hela vägen till positiv. Trots den dystra bilden kan konstateras att det på många håll sker ett aktivt miljöarbete och medvetenheten kring miljöfrågor tycks öka. Medvetenheten behöver omsättas i handling och hinder undanröjas för att kunna nå miljömålen, vilka även utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

En utmaning i länet är transporter. Körsträckan med personbil per invånare är förhållandevis hög och en mängd tung trafik passerar dagligen genom länet. Totalt står transporter för 46 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Transporter har även påverkan på områden såsom luftkvalitet, buller och spridning av mikroskräp. Undersökningar indikerar att de halländska männen kör längre sträckor med bil än vad kvinnor gör. Likaså är andelen kvinnor som använder kollektivtrafik, cykel och gång markant högre än motsvarande andel bland männen.

Mycket av de negativa effekter vi ser kopplat till biologisk mångfald hänger ihop med den undanträngning som ett ökat anspråk på resurser för med sig. Det behövs former för att låta naturen ta plats även när samhällen och befolkning växer. Tillgång till grönska och grönområden har också viktiga kopplingar till människors hälsa och välbefinnande som är en del av generationsmålet.

Länet är expansivt och resurserna behöver räcka till fler personer över tid. Frågan om att skydda vårt dricksvatten har fått ökat fokus. Likaså har den pågående pandemin satt ljus på vårt importberoende för livsmedelsförsörjning vilket möjligen kan påverka hur vi kommer att värdera åkermarken framöver.

Åtgärdsarbetet i Hallands län

  • Uppföljningen visar att många aktörer i länet arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder. Möjligheter att söka olika stöd har hjälpt till att ta arbetet framåt inom vissa områden.
  • I länets energi- och klimatstrategi sattes 2019 för första gången konkreta halländska energi- och klimatmål. Tillsammans med olika klimatstöd har de bidragit till en begynnande omställning.
  • Ett långsiktigt arbete sker med skydd och förvaltning av värdefulla naturområden. Länet har ett aktivt arbete med friluftslivsfrågor och under året har antalet besökare i naturreservat och friluftsområden ökat starkt.
Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Inom länet finns många positiva initiativ men fortfarande sker välfärd och tillväxt på bekostnad av miljö eller social rättvisa. Sett ur både ett regionalt och globalt perspektiv har vi mycket arbete som återstår.

För att få medborgare, företag och organisationer att förstå hur de egna valen påverkar planetens resurser och den sociala hållbarheten behövs en ökad kunskap. Det behövs även fler och skarpare styrmedel såsom lagstiftning, regler, skatter och ekonomiska incitament för att få till en omfattande samhällsomställning. Det offentliga behöver gå före och agera föredöme i hållbarhetsarbetet.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Sedan 1990 har de halländska utsläppen av klimatgaser minskat med 35 procent samtidigt som befolkningen ökat med 29 procent. Därav har per capitautsläppen minskat från 8,9 till 4,5 ton koldioxidekvivalenter. Mellan 2017 och 2018 minskade klimatgasutsläppen med 3,8 procent. För att nå klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 krävs omfattande åtgärder, såsom att fossila bränslen fasas ut, att transportsystemet blir effektivare och att styrmedel för klimatsmart konsumtion införs.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvalitén i Halland har förbättrats sedan 1990-talet men luftföroreningar orsakar fortfarande stora skador. En ny studie visar att hallänningar exponeras för betydligt högre halter av partiklar än landets befolkning i sin helhet. Halterna ligger runt eller något över miljökvalitets­målet för PM10 i de större orterna och överskrids avseende PM2.5 i ett flertal om­råden, speciellt längs kusten. Detta kan kopplas till läget utmed västkusten, där påverkan av lång­väga transporterade partiklar är som störst.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Försurningssituationen i Hallands län har förbättrats i vissa avseenden och en positiv trend ses med minskat svavelnedfall och svagt ökande pH-värden i yt- och markvatten. Hallands län har fortfarande en stor andel försurade sjöar och vattendrag och mycket tyder på att det mesta av den naturliga återhämtningen redan skett. I takt med att nedfallet av försurande ämnen minskat så har skogsbrukets påverkan fått större betydelse och askåterföring på skogsmark behöver öka avsevärt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Hög konsumtionstakt, förorenade områden, ökad kemikalie- och varuproduktion globalt samt komplexa spridningsmönster i samhälle och miljö är några orsaker till att målet är svårt att nå. Lagstiftning och forskning är viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll. Insatser regionalt och lokalt görs bland annat för att minska användningen av plast samt att fasa ut farliga ämnen. Under året har det arbetats med att sanera bort föroreningar från industrimarker på ett flertal platser i Hallands län.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Användningen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter att minska. För att trenden ska hålla i sig behövs ett fortsatt arbete med att omhänderta CFC-haltigt bygg- och rivningsavfall på ett korrekt sätt. Även arbetet med att minska kväveläckage och utsläppen av lustgas, framför allt inom jordbruket, behöver fortsätta.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet årliga fall av hudcancer är fortsatt högt. Det behövs förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning. Det behövs även bättre planerade utemiljöer med möjlighet till attraktiva skuggplatser. Det krävs ytterligare styrmedel och informationsinsatser för att målet ska kunna nås när det gäller exponering för UV-strålning som kan orsaka hudcancer. På övriga områden är strålsäkerheten godtagbar.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Hallands vatten är påverkade av övergödning och även om en del åtgärder har genomförts är det inte tillräckligt för att målet ska anses uppnått. Trenden har under flera år varit positiv, men är numera inte lika tydlig och det finns viss osäkerhet om det är ett trendbrott eller beror på mellanårsvariationer. Satsningen på LEVA-samordnare är en positiv insats som behöver fortsätta i kombination med en rad andra åtgärder för fortsatt minskat näringsläckage.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Vi är idag långt ifrån att nå miljömålet. Vid den senaste statusklassningen av Hallands vatten bedömdes 23 % till god ekologisk status. Fysisk påverkan är ett av länets största miljöproblem i sjöar och vattendrag men även försurning och övergödning har stor påverkan. Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk förväntas bli ett viktigt verktyg i arbetet för miljömålet. Arbetet med att restaurera länets vatten pågår men i för långsam takt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattenfrågor har fått stor uppmärksamhet de senaste åren eftersom bland annat nivåerna i grundvattenmagasinen varierat. Grundvattennivåerna i Halland har varit normala eller över de normala den största delen av sommaren 2020. På grund av att grundvattenövervakningen regionalt sker i liten omfattning är bedömningen av trenden för utvecklingen i miljön osäker.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Den mänskliga påverkan är omfattande och miljöåtgärderna är otillräckliga. Samtidigt är kunskaperna om havet på många sätt ännu bristfälliga. Det krävs samordnade insatser regionalt, nationellt och internationellt för att uppnå miljömålet. Andra intressen, såsom havsplanernas förslag till exploatering i marina skyddade områden, riskerar att motarbeta miljömålet. Genomförda åtgärder på land mot övergödning har gett resultat i kustvattnet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan i stor skala och under flera århundraden. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn och återställande behövs inom de areella näringarna. Arbetet med återskapande inom landsbygdsprogrammet har avstannat, men våtmarkssatsningen ger en del arealer inom skyddade område. Sammantaget är bedömningen negativ för våtmarker.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Vissa biologiska kvaliteter ökar, andra är oförändrade eller minskar. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för arter. Skyddet av viktiga naturmiljöer går för långsamt och alltför lite naturvårdande skötsel görs i dessa områden. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen i Halland utvecklar fortlöpande livsmedelsstrategin och livsmedelsförsörjning i länet. Skydd av åkermark är en viktig del för miljömålet liksom att gynna pollinatörer i odlingslandskapet och ett aktivt arbete med bevarande och utveckling av länets kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Halland prioriterar högt rådgivningar inom odlingslandskapet främst inom gräsmarksmiljöer och livsmedelsproduktion. Arbetet med invasiva arter har fått ökat fokus.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö är ett komplext och innehållsrikt mål. En förutsättning för att nå målet är en god, långsiktig och hållbar samhällsplanering. Delar av målet har alltid varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Utmaningen är att göra bra avvägningar så att värdena i den byggda miljön bevaras och utvecklas. För att nå målet behövs bland annat ökade insatser för god arkitektur och skydd av kulturvärden. Tyvärr kommer den långsiktiga planeringen ibland i konflikt med mer kortsiktiga önskemål.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Mycket av det arbete som görs för att komma närmre måluppfyllelsen för detta mål sker som ett löpande, långsiktigt naturvårdsarbete inom ramen för länsstyrelsens verksamhet och är i hög grad kopplat till flera andra miljömål. Arbetet med invasiva arter har växlats upp gentemot tidigare år även om det fortfarande är i ett uppstartsskede. Spridning av kunskap och information är fortsatt viktigt för att skapa förståelse för åtgärdsarbetet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.