Hallands län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Hallands län 2022.


Målbedömningarna är oförändrade jämfört med förra året. Samtidigt pågår en hel del bra åtgärdsarbete. Hallands största utmaningar i miljömålsarbetet är gemensamma med de nationella utmaningarna kring biologisk mångfald och klimatpåverkan. Omställning och åtgärdshastighet behöver öka. Omvärldsläget med energibrist och höga prisbilder på energi och livsmedel ger goda incitament för språng i hållbarhetsarbetet år 2022 och framåt.

Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 behöver integreras och få genomslag i verksamheter, i politiken, hos företag och hos allmänheten. Modigt ledarskap, ökat engagemang och fler insatser krävs av myndigheter, privatpersoner, näringsliv, kommuner och civilsamhälle för att nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt krävs också internationella åtaganden för att vi ska nå målen.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Hallands län

Sammantaget dras slutsatsen att varken befintliga eller beslutade styrmedel är tillräckligt kraftfulla. Inget av Hallands miljömål har en positiv utvecklingstrend.

För flera av miljömålen är en gemensam nämnare att trycket från samhället ger en negativ påverkan. Det gäller till exempel Myllrande våtmarker där den historiska påverkan gör att målet fortsatt bedöms ha en negativ utveckling trots stora satsningar. För odlingslandskapet är den fortsatta exploateringen av åkermark ett problem och det finns ett stort behov av en samordnad nationell strategi för hur jordbruksmarken ska värderas och skyddas. Det långsiktiga naturvårdsarbetet är en viktig motkraft men räcker inte. Målarbetet är i hög grad kopplat till flera andra miljömål och kunskapen behöver öka inom alla sektorer i samhället.

Att Hallands befolkning ökar ger svårigheter när behovet av tätortsnära natur ökar samtidigt som den tätortsnära naturen, bit för bit, tas i anspråk för exploatering. Här har kommunerna ett stort ansvar att göra avvägningar i samhällsplaneringen så att både behovet av bostäder och tätortsnära natur för biologisk mångfald och människors hälsa kan tillgodoses.

En stor utmaning i Halland är liksom tidigare transportsektorn. Klimatgasutsläppen behöver minska betydligt snabbare och det behöver utvecklas styrmedel som möjliggör en snabb utfasning av fossila bränslen, ett effektivare transportsystem och klimatsmart konsumtion.

Åtgärdsarbetet i Hallands län

Uppföljningen visar att många aktörer i länet arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder. Man ser positiva stråk i miljöarbetet i Halland men omställningen till ett hållbart samhälle går för långsamt. Genomförda åtgärder gör skillnad men ännu inte i tillräcklig grad för att den negativa utvecklingen i miljö ska kunna vändas.

Kommunerna är mycket viktiga aktörer i åtgärdsarbetet, och statliga stöd som LONA är viktiga verktyg.

Större samverkan mellan åtgärdsarbetet för att minska eller anpassa oss till klimatförändringar och åtgärder för biologisk mångfald kommer att bli nödvändigt för att möta båda utmaningarna och undvika att åtgärderna motverkar varandra. En rad synergieffekter kan uppnås med en mer hållbar och hälsofrämjande samhällsplanering.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Halland ser positiva stråk i miljöarbetet i länet men omställningen till ett hållbart samhälle går för långsamt. För områden som biologisk mångfald är stegen i rätt riktning mycket små. Insekterna minskar drastiskt i antal och en minskad artmångfald kommer rubba hela ekosystem, ekonomin och samhället.

Välfärd och tillväxt sker fortsatt på bekostnad av miljö, gemensamma resurser och social rättvisa. Styrdokument finns framtagna nationellt, regionalt och lokalt för en omställning men att gå från ord till handling kräver ännu mer vilja, resurser och mod än vad som hitintills har uppbådats. Att agera utanför den sociala normen är svårt. Omvärldsläget med energibrist och höga prisbilder på energi och livsmedel ger goda incitament för språng i hållbarhetsarbetet år 2022 och framåt. Sett ur både ett regionalt och globalt perspektiv har vi mycket arbete som återstår för att kunna överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Sedan 1990 har de halländska per capitautsläppen av klimatgaser minskat från 8,9 till 4,2 ton. Mellan 2019 och 2020 minskade klimatgasutsläppen med 5,9 procent. Den kraftiga nedgången 2020 kan till viss del förklaras av pandemirelaterade faktorer såsom minskat resande och minskad industriell produktion. För att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 krävs att utsläppen minskar med fem procent per år fram till 2045.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Hallänningar exponeras för betydligt högre halter av partiklar än landets befolkning i sin helhet. Detta kan kopplas till läget utmed västkusten, där påverkan av långväga transporterade partiklar är som störst och lokalt påverkar till exempel trafiken i tätorterna och vedeldningen på landsbygden. I Halland körs mer bil än rikssnittet och nationellt krävs en styrning mot utfasning av fossila bränslen och effektiva transportsystem med även luftkvalitet i åtanke.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

För att minska försurningens negativa effekter genomförs en omfattande kalkning av sjöar och vattendrag. Försurningssituationen har förbättrats i vissa avseenden och en positiv trend ses med minskat svavelnedfall och svagt ökande pH-värden i yt- och markvatten. Länet har fortfarande en stor andel försurade sjöar och vattendrag och mycket tyder på att det mesta av den naturliga återhämtningen redan skett. Skogsbrukets påverkan har fått större betydelse och askåterföring på skogsmark behöver öka.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

I Hallands län pågår på flera olika håll kartläggande och åtgärdande arbete för att minska användandet och spridningen av plast och farliga kemikalier. Därtill utreds och åtgärdas förorenade områden, och verksamhetsutövare utbildas och tillsynas. Otillräckliga resurser och styrmedel, långsam återhämtning, komplexa spridningsmönster samt en ständigt växande lista med hälso- och miljöskadliga ämnen är exempel på utmaningar som bidrar till att miljömålet Giftfri miljö ändå är svårt att nå.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Åtgärder för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har varit framgångsrika. Många ämnen finns kvar i atmosfären under en lång tid och det kan dröja flera decennier innan den nedbrytande effekten på ozonskiktet upphör helt. Regionalt behöver åtgärder fokuseras på att minska utsläppen av lustgas, framför allt från jordbrukssektorn, förbättra omhändertagandet av isoleringsmaterial som innehåller klorfluorkarboner samt att fortsätta insamlingen av uttjänta kylmöbler.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer är fortsatt hög. Trots att allt fler skyddar sig och sina barn mot solen så bedöms den långsiktiga trenden med ett ökat antal fall av hudcancer fortsätta. Det tar lång tid för hudcancer att utvecklas och resultatet av ändrade solvanor märks inte direkt. En minskad exponering för UV-strålning hos både barn och vuxna är av central betydelse för att på sikt minska antalet hudcancerfall.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

I Halland är främst vattendrag och kustvatten påverkade av övergödning. Det är osäkert om miljömålet kan nås till 2030 med nuvarande takt. Trenden är oklar. Över lag visar statusen i länets ytvatten inga tydliga tecken på förbättring. En långsiktig satsning på åtgärdsarbete med hjälp av samordnare bedöms vara en förutsättning för att målet ska kunna nås, då de ofta agerar startmotor till att åtgärder genomförs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Vi är idag långt ifrån att nå miljömålet. Vid den senaste statusklassningen av Hallands vatten bedömdes 14 procent uppnå god ekologisk status. Fysisk påverkan är ett av Hallands län största miljöproblem i sjöar och vattendrag men även försurning och övergödning har stor påverkan. Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk blir ett viktigt verktyg i arbetet för miljömålet. Arbetet med att restaurera länets vatten pågår men i för långsam takt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattenfrågor har fått stor uppmärksamhet i Halland de senaste åren eftersom nivåerna i grundvattenmagasinen varit låga i perioder. Problem med grundvattenkapaciteten finns, framför allt i de södra delarna av Halland. På grund av att grundvattenövervakningen regionalt sker i liten omfattning är bedömningen av trenden för utvecklingen i miljön osäker både när det gäller grundvattennivåer och kemisk status.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Den mänskliga påverkan är omfattande och miljöåtgärderna är otillräckliga. Samtidigt är kunskaperna om havet på många sätt ännu bristfälliga. Det krävs samordnade insatser regionalt, nationellt och internationellt för att uppnå miljömålet. Andra intressen, såsom havsplanernas förslag till exploatering i marina skyddade områden och fiskekvoter utan vetenskapligt stöd, riskerar att motarbeta miljömålet. Genomförda åtgärder på land mot övergödning har gett resultat i kustvattnet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan i stor skala och under flera århundraden. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn och återställande behövs inom de areella näringarna. Samhällets utökade satsningar under året ökar möjligheten till större måluppfyllelse. Våtmarkssatsningens breddning att omfatta skogsmark skapar nya möjligheter till återvätning i landskapet. En tungarbetad stödadministration resulterar dock i svårigheter att få till stånd åtgärder.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Andelen ”naturvänlig” skog är ringa i Halland på grund av att utarmningen av ekosystemet pågått under lång tid. Brist på substrat till exempel blåbärsris, gamla träd och död ved samt dåliga spridningsmöjligheter för hotade arter, ger negativa effekter på ekosystemet. Skogar skyddas genom formellt skydd och frivilliga avsättningar men omfattningen är för liten. Ytterligare insatser inom grön infrastruktur och ett förändrat skogsbruk krävs för att förbättra miljötillståndet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

I Halland har skydd av jordbruksmark blivit en alltmer uppmärksammad och viktig del för att nå miljömålet. Fortlöpande arbete görs även för att gynna pollinatörer i odlingslandskapet liksom bevarande och utveckling av länets kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Halland prioriterar högt rådgivningar inom odlingslandskapet främst inom gräsmarksmiljöer och livsmedelsproduktion. Livsmedelsstrategin och livsmedelsförsörjningen i länet utvecklas fortlöpande.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Halland har en stark befolkningstillväxt, främst utmed kusten, vilket medför ett stort behov av att bygga bostäder. Kommunerna har hög medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i den strategiska samhällsplaneringen och flera strävar efter en befolkningstillväxt i kollektivtrafiknära lägen. Utmaningar i Halland är att värna om jordbruksmarken och samtidigt tillgodose bostadsbehovet, hantera framtida klimatförändringar och översvämningsrisk från stigande hav samt värna kulturvärden hos bebyggelse och landskap.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Förlust av livsmiljöer och försämring av livsmiljöers kvalitet sker kontinuerligt, små steg i taget. Arbete för att komma närmre måluppfyllelse sker som ett löpande, långsiktigt naturvårdsarbete inom ramen för Länsstyrelsens och andra offentliga myndigheters verksamhet och är i hög grad kopplat till flera andra miljömål. Kunskapen behöver öka inom alla sektorer i samhället. Ökad kunskap och fungerande regelverk behövs för hanteringen av främmande invasiva arter.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ