Gävleborgs län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Gävleborgs län 2020.


Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen är dock inte positiv för något av målen. Den regionala bedömningen är något mer positiv än den nationella.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Gävleborgs län

Det har inte skett några stora förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet regionalt och på kommunal nivå, inom näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Åtgärdsarbetet i Gävleborgs län

För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer, och livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir på så vis bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt kan bevaras.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg arbetar tillsammans med en färdplan för ett fossilfritt Gävleborg 2030. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår i enlighet med den regionala vattenförvaltningens åtgärdsprogram (VÅG). Utöver det kontinuerliga arbetet pågår även genomförandet av den regionala vattenförsörjningsplanen, Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning, Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och regional handlingsplan för klimatanpassning. Ett regionalt skogsprogram framtaget i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen är ute på remiss under hösten 2020.

Länsstyrelsen Gävleborg har under året fortsatt att driva arbetet med överenskommelser kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning framåt, men då nuvarande åtgärdsprogram löper ut år 2020, har inga nya överenskommelser tecknats under året. Istället har processen utvärderats inför framtagande av nytt åtgärdsprogram för miljömålen, ett arbete som påbörjats under 2020, och väntas fortsätta under 2021. Samtliga länets kommuner har skrivit under nuvarande överenskommelser, liksom Region Gävleborg, stålföretagen Sandvik SMT och Ovako AB, Gästrike Återvinnare, Gästrike vatten, taxibolagen Gävle Taxi och Taxi Stor och Liten samt Naturskyddsföreningen.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Länsstyrelsen arbetar utifrån åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2014 – 2020. Detta är uppdelat i strategierna levande vatten, hushållning med naturens resurser, att värna natur- och kulturmiljövärden, hållbara samhällen, energieffektivisering och mer förnybar energi samt hållbara livsstilar. Programmet genomförs i bred samverkan med länets aktörer.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen fortsätter minska regionalt. År 2018 var utsläppen 41 000 ton mindre än 2017[1], och utvecklingen är försiktigt positiv jämfört med år 1990. På länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin för de största utsläppen.


[1] http://www.airviro.smhi.se/RUS/

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

För att nå miljökvalitetsmålet krävs att luftkvaliteten i tätorter och trafikintensiva områden förbättras. Utsläpp från industrier, trafik och småskalig förbränning (ved- och pelletseldning) behöver minska. Luftföroreningar från andra länder behöver minska.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

I delar av länets märks försurningsproblematiken tydligt medan andra delar har återhämtat sig relativt väl. I de försurade vattendragen faller pH markant under högflöden och återhämtningen går mycket långsamt och dessa vatten kalkas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

För att nå miljömålet krävs kraftiga åtgärder på internationell och nationell nivå. Trenden av en ökande kemikalieanvändning måste vändas. Utsläppen från samhällets alla delar måste minska. Fler förorenade områden måste saneras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar kontinuerligt och det är möjligt att nå målet. Lagar och regler på nationell och internationell nivå har varit och är helt avgörande för att ozonnedbrytande ämnen minskar.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga. Läget i Gävleborg för målet om en säker strålmiljö är i stort sett jämförbart med nationell nivå.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet nås inte till år 2020 i Gävleborgs län, och utvecklingen bedöms som oklar. Åtgärdsarbetet har ökat på senare tid, dock krävs ytterligare kraftfulla åtgärder, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, för att uppnå en positiv utveckling av tillståndet. I detta arbete krävs en mer ekosystembaserad förvaltning.  

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet nås inte till år 2020 i Gävleborgs län, och utvecklingen bedöms som oklar. De flesta av länets vatten är kraftigt påverkade av vandringshinder, flottledsrensning, förändringar i vattenflöde etcetera Åtgärdsarbetet har ökat på senare tid, dock krävs ytterligare kraftfulla åtgärder, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, för att uppnå en positiv utveckling av tillståndet. I detta arbete krävs en mer ekosystembaserad förvaltning.  

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Tillståndet av grundvatten i Gävleborgs län är överlag god. Det finns få grundvattenförekomster med otillfredsställande kemisk status och ingen med otillfredsställande kvantitativ status. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor i bedömningen av miljötillståndet. Åtgärder för att avhjälpa kända problem tar lång tid att genomföra och är underfinansierade. Dricksvattenstödet och extrasatsningar inom miljöövervakningen har en positiv effekt men måste tillföras över ett längre tidsrum för att kunna påverka trenden i positiv riktning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Miljökvalitetsmålet nås inte till år 2020 i Gävleborgs län, och utvecklingen bedöms som neutral. Främsta orsaker är kustmiljöns långsamma återhämtningsförmåga, långsam åtgärdstakt, bristfälliga underlag, och bristande fysisk planering av kust och hav. Åtgärdsarbetet har ökat på senare tid, dock krävs ytterligare kraftfulla åtgärder, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, för att uppnå en positiv utveckling av tillståndet. I detta arbete krävs en mer ekosystembaserad förvaltning.  

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Våtmarksåtgärder ökar långsamt i länet, restaureringar och skydd ökar mest. I Myrskyddsplanen återstår 1 267 hektar att skydda och prognosen ser något bättre ut då andelen skyddade arealer har ökat. Utdikning och igenväxning är det största hotet mot våtmarkerna i länet. Våtmarksprojekt via landsbygdsstödet minskar. Hela samhället skyddas av våtmarkernas ekosystemtjänster, därför måste staten fortsätta att avsätta medel till nyanläggning, restaurering och skydd av våtmarker.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

De avsatta arealerna ökar i länet, men gammal skog är sällsynt, miljövärden skadas vid skogsbruk och skogliga värdekärnor och kontinuitetsskogar avverkas fortsättningsvis. Skogstyper och arter saknar gynnsam bevarandestatus samtidigt som flera viktiga substrat och livsmiljöer minskar eller finns i otillräcklig mängd. Det behövs ökad kunskap om förekomst av skogliga miljövärden, förbättrad hänsyn till dem och en ökad variation i hur skogsbruk bedrivs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen. EU-stöd och kompetensutvecklande insatser är viktiga medel för att vända utvecklingen. 

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

 

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Gävleborgs kommuner fortsätter att arbeta fram nya översiktsplaner. Flera nya detaljplaner tas fram för att föräta befintliga tätorter, vilket ibland leder till konflikter mellan olika allmänna intressen. Positiva utvecklingstendenser finns inom flera av länets kommuner. Geografiska skillnader i exploateringstryck, samhällsstruktur och planeringsresurser gör att förutsättningar för genomförande av åtgärder som bidrar till miljömålet ser olika ut över länet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Inom åtgärdsarbetet har det sedan förra uppföljningen av miljökvalitetsmålet genomförts åtgärder vilka i positiv riktning bidrar mot måluppfyllelse, bl.a. mer formellt skyddad natur samt skötselåtgärder för arter och naturtyper i och utanför skyddade områden. Behovet av åtgärder är dock fortfarande stort och det är långt kvar till att miljökvalitetsmålet kan uppnås. Skogar måste i större uträckning än idag undantas skogsbruk. Utvecklingen gällande invasiva främmande arter är fortsatt negativ.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.