Dalarnas län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Dalarnas län 2021.


Uppföljningen av miljömålen har i år gjorts mot målår 2030, trots detta ser uppföljningen i Dalarna ut som föregående år. Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Dalarnas län. Inget av dessa kommer nås till år 2030 med befintliga styrmedel och resurser. Grundvatten av god kvalitet bedöms som nära att nås. För två av miljömålen, Frisk luft och God bebyggd miljö, bedöms utvecklingen i miljön som positiv, för fem bedöms den vara neutral och för fem bedöms den som negativ. För fyra av de fem miljömål med en negativ utvecklingstrend finns en tydlig koppling till markanvändning och dess negativa påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Trots betydande insatser för Generationsmålet behöver takten på samhällsomställningen öka.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Dalarna

Dalarnas luftkvalitet förbättras. Flera försurade vatten återhämtar sig och kalkningen i delar av länet minskar. Våtmarker skyddas och restaureras allt mer, men växer igen i hög takt. Kraftfulla klimatåtgärder behövs inom transport- och industrisektorn.

Tillåtna miljöfarliga ämnen släpps ständigt ut i miljön. Kunskap om nya ämnens miljöeffekter saknas. Skärpt lagstiftning, stärkt tillsynsvägledning och ekonomiska styrmedel behövs för att nå en giftfri miljö.

Återhämtningstiden för övergödda vatten är lång och trots betydande åtgärder inom vattenförvaltningen märks ännu inga tydliga förbättringar i miljön. Länets vatten är även starkt påverkade av fysiska ingrepp. Grundvattnet håller god kvalitet, men förebyggande åtgärder behövs för att säkerställa denna på lång sikt. Fortsatta åtgärder behövs för att stärka skyddet av limniska miljöer och dricksvatten.

Hög exploateringstakt i fjällen och bristande kunskap om kulturmiljövärden är några faktorer som påverkar fjällmiljön negativt. Biologisk mångfald hotas av fortsatt förstörelse av arters livsmiljöer. Läget för hotade arter förbättras inte. Mer insatser görs för hänsyn i skogsbruket, men skog med höga naturvärden fortsätter avverkas. Det behövs ökad hänsyn när naturen brukas och ändrade drivkrafter för markanvändning.

Trots positiva insatser minskar hävden av ängs- och betesmarker. Ekonomiskt stöd för att bevara natur- och kulturmiljövärden och ett livskraftigt jordbruk behövs.

Medvetenhet om hållbar samhällsplanering ökar och goda insatser görs.

Åtgärdsarbetet i Dalarna

Åtgärdsarbetet i Dalarna bedrivs genom god samverkan mellan myndigheter, kommuner och olika nyckelaktörer i länet. Genom löpande arbete med tillsyn och prövning, handläggning av stöd och ersättningar, framtagandet av kunskapsunderlag och samordning av nätverk stöttar länsstyrelsen Dalarnas kommuner, näringsliv och invånare. Det strategiska miljöarbetet beskriver färdplaner för energi- och klimatarbetet, grön infrastruktur, livsmedelsproduktion och åtgärdsprogram för miljömålen m.fl.

Målbedömningen för Dalarna visar en samstämmig bild av att mer måste göras inom samtliga miljökvalitetsmål och för Generationsmålet. Samtidigt genomförs en mängd viktiga åtgärder som bedöms ha god effekt på sikt och vars finansiering behöver vara långsiktig och utökas. Projekt med LONA- och LOVA-medel utgör goda exempel på detta liksom åtgärder som finansierats genom Landsbygdsprogrammet och Klimatklivet.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Trots att viktiga insatser för generationsmålet gjorts inom många områden behöver takten på samhällsomställningen i Dalarnas län öka. Fokus behöver fortsatt ligga vid ändrade konsumtionsmönster och ökad hänsyn till naturvärden, både vad gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Framtagandet av färdplaner för att stärka olika sektorers arbete med att minska klimatpåverkande utsläpp, främja en biobaserad cirkulär ekonomi och bidra till en hållbar utveckling i Dalarna behöver ske i samverkan mellan länets aktörer. Agenda 2030 belyser vikten av miljömålsarbetet och hur vår miljö och vårt klimat både sätter gränser och skapar förutsättningar för vårt samhälle. De globala målens odelbarhet, att inget mål får nås på bekostnad av ett annat, stärker arbetet för generationsmålet.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Att begränsa klimatpåverkan är en global utmaning. Sverige har målet att vara klimatneutrala 2045 och det är en utmaning för hela samhället. Det positiva är att det finns många synergier att vinna i arbetet; Renare luft, bättre miljö och trygg energiförsörjning. Dalarna måste snabbt sänka utsläppen från transporter och industri, liksom hushålla med energi, minska konsumtionen och utveckla teknik om målet ska nås. 

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten är god i stora delar av Dalarna men försämrad i tätorter pga. utsläpp från trafik, industrin, uppvärmning av bostäder och småskalig vedeldning. Lokalt kan det periodvis finnas problem med föroreningar kopplat till fjällturismens trafik och veteranbilskaravaner. Åtgärdsarbetet sker främst genom trafikplanering/infrastruktur. För att uppfylla Frisk luft behövs snabbare och kraftfullare åtgärder, vilket WHO belyser med att sänka riktlinjerna för luftföroreningar under hösten 2021.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Den atmosfäriska depositionen har avtagit och flera sjöar och vattendrag som tidigare varit försurade har återhämtat sig. Kalkningen har kunnat minskas i delar av Dalarnas län. Men den positiva utvecklingen med återhämtning från försurningen har avtagit och framtida påverkan från transporter och skogsbruk är osäker. Många vatten kommer sannolikt inte att nå god status utan kalkning på flera decennier. Prognosen är att kalkningen behöver fortsätta under överskådlig tid.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Hundratals ämnen påträffas i länets ytvatten vilket återspeglar den stora kemikalieanvändningen i samhället och industrin. Utsläppsminskande åtgärder för spridning av miljögifter i länet sker inom tillsyn, tillsynsvägledning och miljöövervakning, men större insatser behövs för att nå en giftfri miljö.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Internationellt arbete har minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Återhämtning av ozonskiktet bör ske mellan 2030 och 2060. Kommunerna arbetar med information och kontroll av köldmedia. Regionalt sker arbete att minska utsläppen av lustgasutsläpp från jordbruk och läckage av CFC vid hantering av rivningsmaterial. Region Dalarna renar lustgas främst inom förlossning och tandvård. För att minska utsläpp bland annat via omvandling av kväveföreningar behöver arbetet samordnas och få ökade resurser.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Den långsiktiga trenden med ett ökat antal årliga fall av hudcancer bedöms fortsätta. Informationsinsatser om riskerna med solning och solsäkra uteplatser för barn är exempel på åtgärder som kan främja miljökvalitetsmålet.

Länet har låg naturlig bakgrundsstrålning men lokalt orsakar markradon höga radonhalter i inomhusluften. Hus byggda med blåbetong orsakar även radon inomhus. Länsstyrelsen i Dalarnas län handlägger bidragsansökningar för åtgärder mot radon i småhus. Radonbidraget finns dock inte med i budgetpropositionen för 2022.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödningsproblemen är störst i jordbruksområden i de sydöstra delarna av länet. Åtgärdsarbetet har ökat på senare år, men det är ännu inte tillräckligt för att målet ska kunna nås. Det tar också tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda, bland annat eftersom den naturliga återhämtningen är långsam. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen, utökade medel till åtgärder samt satsningar på åtgärdssamordnare kan ge resultat på sikt.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2030. Vattendragen i länet är kraftigt påverkade av fysiska ingrepp som rätning och rensningar, samt av reglering. Försurningspåverkan uppvisar en förbättringstrend men fortfarande kvarstår problem i hundratals sjöar och vattendrag. Kvicksilver i fisk är ett allvarligt problem. Kunskapsbristen för kulturmiljövärden är stor även om förbättringar skett under året. Fler vatten behöver skyddas genom inrättande av områdesskydd.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under året arbetat med bidrag för åtgärder som främjar vattenhushållning samt projekt gällande påskyndande av arbetet med inrättande av vattenskyddsområden. Dalarna har god tillgång till grundvatten av bra kvalitet ur ett regionalt perspektiv. Arbetet med statusklassificering 2018‑2019 visar att ca 40 respektive fem av Dalarnas 277 grundvattenförekomster riskerar att inte nå god kemisk status respektive god kvantitativ status till år 2027.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Dikning har nästan helt upphört i länet. Det anläggs och restaureras våtmarker i jordbrukslandskapet och större hänsyn till våtmarker tas vid skogsbruk. En negativ trend är att myrar har börjat växa igen, vilket är ett hot för naturvärden i rikkärr och strandängar. Restaurering av våtmark med stöd av den lokala naturvårdssatsningen (LONA) pågår inom 27 olika projekt. Igenläggning av diken på myr har genomförts i två naturreservat.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Många insatser görs för förbättrad miljöhänsyn och ökad kunskap om skogens olika värden. Viktiga strukturer ökar i landskapet men saknas fortfarande på stora arealer. Bestånd med naturvärdeskvaliteter och lång skoglig kontinuitet avverkas. Antalet hotade arter ökar och skador på forn- och kulturlämningar är fortsatt på en hög nivå. För att nå miljömålen behöver sektorsansvaret förtydligas och insatser öka för inventering, skydd, naturvårdande skötsel och större variation i skogsbruket.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Många insatser görs i odlingslandskapet men utvecklingen i miljön är trots det huvudsakligen negativ, särskilt när det gäller tillståndet och utvecklingen för biologisk mångfald och kulturmiljöer. Skötta ängs- och betesmarker minskar och unika timmerbyggnader förfaller. Jordbruksmarken utgör knappt tre procent av Dalarnas yta. Små ändringar kan få stora konsekvenser. Jordbrukspolitik, ekonomi, kunskap och andra markanvändningsanspråk som byggnation på jordbruksmark avgör utvecklingen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på fjäll och ren.

Storslagen fjällmiljö

Klimatförändringen påverkar fjällen och dess ekosystemprocesser allt mer. Flera sjöar är kraftigt försurade och kalkas för att växt- och djurliv ska klara sig. Låglandsarter sprider sig in i fjällen och invasiva arter har planterats och spridit sig in i fjällområdet. Inventering av fjällnära skogar har visat på höga biologiska värden men kulturvärdena i dessa är dåligt undersökta, så skydd av de fjällnära skogarna är av vikt. Samtidigt ökar besökstrycket och nya exploateringar med ökat markslitage och risk för nedskräpning som följd.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Arbetet med att nå en god bebyggd miljö i Dalarna sker på många olika plan. Det finns en god och utvecklad samverkan mellan organisationer, myndigheter och näringsliv inom flera områden. Tillämpning av lagar och andra styrmedel går att förbättra. Medvetenheten om behovet av hållbar planering ökar, trots det får de inte alltid genomslag och i vissa fall dröjer det lång tid innan planeringsförslagen genomförs. Ekonomi och lagstiftning kan motverka en god bebyggd miljö i vissa avseenden.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Läget är problematiskt för Dalarnas biota. Livsmiljöer förstörs och fragmenteras främst genom markanvändning och klimatförändring som påverkar livsförutsättningar. Invasiva arter ökar och 958 arter är som följd rödlistade. Länsstyrelsen i Dalarnas län, kommuner, m.fl. har genomfört åtgärder för att begränsa populationsminskningar och gynna hotade arter, men det räcker inte för att motverka den negativa utvecklingen på livsmiljöerna. Regionalt behövs ökad naturhänsyn inom markanvändningen för att ändra utvecklingen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.