Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Blekinge län 2023.


Trots att många åtgärder görs för att nå miljömålen finns områden där utvecklingen i Blekinge går för långsamt eller åt fel håll. För miljömålet Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv, för övriga mål bedöms trenden vara oklar, neutral eller negativ.

Oljeutsläppet i Pukaviksbukten den 22 oktober har orsakat stora skador på Blekinges stränder och djurliv. Oljan innehöll miljöfarliga ämnen som påverkar livsmiljön för arter i hela näringskedjan. I området finns höga naturvärden, flera skyddade områden och populära friluftsområden. Att överblicka   de långsiktiga miljöeffekterna kommer att ta tid.

Ladda ner uppföljningen som PDF

 

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Blekinge

För miljömålet Frisk luft är utvecklingen i Blekinge positiv, för övriga mål bedöms trenden vara oklar, neutral eller negativ. Frisk luft bedöms vara nära att nås i Blekinge, övriga regionalt bedömda mål bedöms inte kunna nås till 2030 med nuvarande styrmedel.

Bebyggelsen i Blekinge är koncentrerad längs kusten vilket medför klimatrelaterade risker och stora anspråk på mark som ofta har höga natur- och kulturvärden. Blekinge är fattigt på grundvatten och klimatförändringarna väntas leda till längre perioder med låg grundvattentillgång.

Många arter och naturtyper i Blekinge hotas av igenväxning eller avverkning. Färre lantbrukare och betesdjur leder till igenväxning av hagmarker i odlingslandskapet. Värdefulla natur- och kulturmiljöer i skogen skadas i samband med skogsbruk.

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Sviktande reproduktion av gädda längs Blekingekusten innebär en varningssignal och ett allvarligt hot mot det kustnära ekosystemet.

Både ekosystemtjänster, natur- och friluftslivsvär­den hotas i sjöar och vattendrag. Många vattendrag i Blekinge når inte god ekologisk status och många arter och naturtyper uppnår inte gynnsam bevarandestatus.

När fartyget Marco Polo gick på grund nära land mellan Hanö och Listerlandet den 22 oktober läckte omkring 150 000 liter tjockolja ut. Områden som drabbats av oljan har höga naturvärden med unika marina miljöer, betade havsstrandängar, sand- och stenstränder. Flera populära friluftsområden har också drabbats.

Åtgärdsarbetet i Blekinge

Trots att många åtgärder görs för att nå miljömålen finns områden där utvecklingen i Blekinge går långsamt eller åt fel håll. Gapet mellan vad som görs och vad som behöver göras är fortfarande stort.

  • Sanering efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten den 22 oktober pågår, men kommer att ta lång tid. Arbetet sker i samverkan mellan flera aktörer, bland andra Kustbevakningen, MSB, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Blekinge och de drabbade kommunerna Sölvesborg och Karlshamn. Många frivilliga deltar också i arbetet.
  • Sammanställning av de långsiktiga miljöeffekterna från oljeutsläppet kommer att ta tid och kräva samverkan mellan olika kompetenser. Den regionala miljöövervakningen kommer att kunna spela en viktig roll i arbetet.
Illustration generationsmålet

Generationsmålet

Blekinges geografiska läge gör att länet i högre grad drabbas av vattenbrist och torka jämfört med andra delar av landet. För att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs god planering och skydd av viktiga vattenresurser.

Oljeutsläppet i Pukaviksbukten den 22 oktober har orsakat stora skador på Blekinges stränder och djurliv. Även friluftslivet påverkas negativt. Att överblicka de långsiktiga konsekvenserna kommer att ta tid.

Spridningen av invasiva främmande arter är fortsatt stor i Blekinge. Det påverkar biologisk mångfald, infrastruktur, människors hälsa, samt boendemiljö och möjlighet att vistas i naturen. För att minska spridningen av invasiva arter och bekämpa dem på viktiga platser behövs ett långsiktigt strategiskt arbetssätt, kontinuitet och större resurser.

I Blekinge finns mycket goda förutsättningar för produktion av förnybar energi. Av den totala energianvändningen i länet står i nuläget förnybar energi för drygt 75 procent och ytterligare potential finns.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av klimatpåverkande gaser har ökat med 15 procent i Blekinge mellan 2020 och 2021, detta som följd av ett ökat utnyttjande av det nationella reservkraftverket i Karlshamn. Transporterna står fortfarande för de största direkta utsläppen i länet. Takten i omställningsarbetet måste öka väsentligt för att nå Blekinges mål om att halvera utsläppen av koldioxid vart fjärde år. För att begränsa klimatpåverkan krävs insatser inom samtliga fokusområden i Blekinges klimat- och energistrategi.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men luftföroreningar påverkar fortfarande människors hälsa negativt. I Blekinge står transporter och industri för de största utsläppen, men även vedeldning och luftföroreningar som transporterats långt påverkar luftkvaliteten negativt. För att nå målet till 2030 behöver åtgärdsarbetet intensifieras för att minska utsläpp från källor som vägtrafik, sjöfart, industri, energiproduktion samt hushållens vedeldning.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Mark och vatten i Blekinge är fortfarande försurade, trots minskade utsläpp. Försurning orsakas av svavel- och kvävenedfall, men även skogsbruket bidrar då försurande ämnen frigörs när biomassa skördas och förs bort från skogen. Även om nedfallet fortsätter att minska kommer marken att vara försurad under lång tid framöver. Markens återhämtning går långsamt och fortsatt kalkning är nödvändig. Ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen av försurande ämnen och skogsbrukets påverkan.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Stora insatser har genomförts för att på sikt uppnå giftfri miljö. Lagstiftningen blir alltmer tillämpbar, kunskapen om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö allt bättre och åtgärderna för att minska riskerna med läckage av olika ämnen till luft och vatten mer effektiva. Men allt positivt som genomförts de senaste decennierna ska ställas i relation till den enorma föroreningsskuld som vi skapat. Vi skrapar fortfarande bara på ytan av det som behöver göras för att uppnå verkligt giftfri miljö.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar utveckling

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Effektiv lagstiftning har markant minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. Många ämnen finns dock kvar i atmosfären under lång tid och därför kan det dröja flera decennier innan den nedbrytande effekten på ozonskiktet från dessa ämnen helt upphör. Regionalt behöver arbetet fokuseras på att minska utsläppen av lustgas, förbättra omhändertagandet av isoleringsmaterial som innehåller ozonnedbrytande ämnen, samt att fortsätta insamlingen av gamla uttjänta kylmöbler.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. I Blekinge är trenden ökande även om antalet nya hudcancerfall varierar mellan åren. De senaste åren har antalet fall av malignt melanom, som är den allvarligaste formen av hudcancer, varit högre i Blekinge än riksgenomsnittet. Minskad exponering av solens UV-strålning, för både barn och vuxna, är av central betydelse för att kunna vända trenden.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2030 med idag beslutade eller planerade styrmedel, speciellt inte för kustvattnet. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har viktiga insatser i samhället skett, men inte tillräckligt för att svara mot Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan. En stor del av påverkan från övergödning är starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Flertalet vattendrag i Blekinge når inte god ekologisk status och många skyddade arter och naturtyper uppnår inte gynnsamt bevarandetillstånd. Natur- och friluftslivsvär­den liksom ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag hotas. Åtgärder genomförs av flera aktörer och underlag för nya åtgärder tas fram, bland annat inom ramen för den nationella omprövningen av vattenkraften. Fler styrmedel och mer resurser för tillsyn och skydd av sötvatten behövs och takten i åtgärdsarbetet behöver höjas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Blekinge är fattigt på grundvatten och klimatförändringarna väntas leda till längre perioder med låg grundvattentillgång. Kvalitetsproblem är vanligt i grundvattentäkter. Kunskapen om grundvatten och påverkansrisker behöver öka. Arbetet med ansvarsutredningar och undersökning av förorenade områden behöver förstärkas, liksom tillsynen av verksamheter som kan påverka vattentillgången eller vattenkvaliteten negativt. Arbetet med vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner måste prioriteras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Övergödning, miljögifter, fiske, klimatförändringar och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan. Sviktande reproduktion av gädda längs Blekingekusten innebär en varningssignal och ett allvarligt hot mot det kustnära ekosystemet. Oljeutsläppet i Pukaviksbukten den 22 oktober innebär en mycket stor påverkan på Blekinges strandmiljöer och sjöfåglar.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Blekinge har förlorat 60-70 procent av sina våtmarker genom utdikning och annan mänsklig påverkan. Igenväxning och torvnedbrytning är exempel på problem som leder till förlorade naturvärden. Våtmarkssatsningen har väckt liv i åtgärdsarbetet under de senaste åren och har lett till flera nya våtmarksprojekt. Komplicerade tillståndsprocesser, lagstiftning och stort samverkansbehov gör att våtmarksarbetet fortfarande går för långsamt trots tilldelade resurser. Målet kommer inte att nås i tid.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljöarbetet för skogarna i Blekinge går i positiv riktning, men inte så snabbt som det vore önskvärt. För att trygga den biologiska mångfalden behöver mer skog skyddas. Många skyddade områden är i stort behov av naturvårdande skötsel. En stor andel värdefulla biotoper skadas i samband med skogsbruksåtgärder. Kvaliteten på miljöhänsynen behöver bli bättre samtidigt som ökade bevarandeinsatser krävs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Den viktigaste förutsättningen för ett rikt odlingslandskap är ett hållbart och lönsamt jordbruk med betande djur. Idag växer betesmarker igen, brukandet av åkrar upphör eller rationaliseras, vilket hotar småbiotoperna, kulturvärdena, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. För att vända trenden krävs ökad lönsamhet för företag som utför åtgärder för att gynna hållbar livsmedelsproduktion, natur- och kulturvärden samt miljön, vilket också ger förutsättningar för friluftslivet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

I Blekinges kommuner finns höga ambitioner om att den bebyggda miljön ska utvecklas hållbart, vilket syns i framtagandet av strategier och styrdokument. Det är positivt att så många insatser i länet planeras och genomförs, det bidrar till att skapa goda förutsättningar för en mer hållbar bebyggd livsmiljö. Trots detta behövs fler och mer omfattande åtgärder för att nå målet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

I Blekinge hotas biologisk mångfald främst av rationaliserat jord- och skogsbruk, exploatering, igenväxning, fragmentering och isolering av områden med hög biologisk mångfald. Tillståndet för många naturtyper och arter är inte gynnsamt, och påverkan på ekosystemen fortsatt hög. Stora insatser behövs för att bevara arter samt sköta och restaurera livsmiljöer. Åtgärder genomförs av många aktörer, men tillräckliga styrmedel saknas. Det krävs en betydande omställning för att vända utvecklingen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ