Här kan du läsa om RUS verksamhet, vision och syfte.

 
 

Hur RUS startade

1998 fick alla länsstyrelser miljömålsuppdraget. Samtidigt fick länsstyrelserna gemensamt i uppdrag att ta fram förslag till ett uppföljningssystem för miljömålen med indikatorer. RUS, Regionalt Uppföljningssystem, bildades för att lösa detta. Drygt 10 år senare utvidgades RUS roll till att även omfatta erfarenhetsutbyte kring åtgärder och att vara en länk till åtgärdsarbetet på nationell nivå. Sedan 2011 står RUS för Regional Utveckling och samverkan i miljömålssystemet.

Vision och syfte

RUS arbetar med visionen att ”Miljömålen är uppnådda genom samverkan och effektiva insatser som förverkligar Agenda 2030.”

RUS syfte är att stötta, samordna och utveckla uppföljnings- och åtgärdsarbete kopplat till miljömålsuppdraget samt att vara en länk mellan lokala, regionala och nationella nivån och omvärldsbevaka respektive sakområden.

Hur RUS arbetar

Samverkan

Här listas RUS samverkan mellan regionala och nationella aktörer

Länsstyrelserna

RUS arbetar i nära kontakt med länsstyrelserna, speciellt de miljömålssamordnare eller motsvarande som finns på varje länsstyrelse och deras chefer. RUS har också kontakter med och förmedlar information till länsstyrelsernas ledningar och olika berörda chefsnätverk och handläggarnätverk.

Naturvårdsverket

RUS är regional kontaktyta för Naturvårdsverkets organisation för miljömålsarbetet. RUS representerar Länsstyrelserna i Naturvårdsverkets olika grupper i miljömålsarbetet.

Andra nationella myndigheter

RUS samordnar länsstyrelserna i olika kontakter med nationella myndigheter, särskilt de med ansvar i miljömålssystemet. Särskilt nära samarbete har RUS med Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Miljömålsrådet

RUS samordnar länsstyrelsernas deltagande och bistår länsstyrelsernas representant i Miljömålsrådet samt ingår i gruppen med kontaktpersoner till Miljömålsrådet.

Sveriges kommuner och regioner

RUS har kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande gemensamma frågor i miljömålsarbetet.

RUS har även kontakt med andra organisationer, såsom näringslivsorganisationer, miljöorganisationer och forskning.

Arbetsområden

Agenda 2030

RUS bidrar till implementeringen av Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling) där miljömålen utgör det svenska genomförandet. RUS medverkar i den länsstyrelsegemensamma samverkan för Agenda 2030.

Stöd i åtgärdsarbetet för miljömålen

RUS bidrar till metodutveckling, vägledning, erfarenhetsutbyte och samverkan mellan länen i åtgärdsarbetet för generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Exempelvis om hur arbetet med åtgärdsprogram bedrivs, hur miljömålen integreras i länsstyrelsernas verksamhetsstyrning, hur samhällsekonomisk analys kan användas och kompetensutveckling i miljökommunikation och förändringsledning samt i olika sakfrågor, bland andra kulturmiljö och ekosystemtjänster..

Åtgärdswebb för miljömålen

Åtgärdswebben är ett IT-system för planering och uppföljning av regionala åtgärdsprogram för miljömålen som RUS tagit fram och som nu ingår i den länsstyrelsegemensamma förvaltningen.

Regional årlig uppföljning

RUS tar fram anvisningar, samordnar och är stöd till länsstyrelserna vid regional årlig uppföljning av miljömålen, som används som underlag för den nationella uppföljningen och som kunskapsunderlag för aktörer i länen. RUS presenterar underlaget på denna webbplats. RUS bidrar också med analys av uppföljningen.

Indikatoruppdateringar

RUS samordnar länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens uppdateringar av regionala och lokala data till de miljömålsindikatorer som publiceras på Sverigesmiljömål.se. RUS har också i uppgift att samordna uppdateringar av de övriga indikatorer som kommer finnas på Sverigesmiljömål.se. RUS samarbetar om att redovisning av lokala indikatorer och lokal upplösning av miljömålsindikatorer på Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen.

Fördjupad utvärdering

RUS underlättar arbetet med de fördjupade utvärderingar av miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen vart fjärde år. Detta kan ske genom samordning och sammanställning av länsstyrelsernas rapportering, delaktighet i beställningen, medverkan i Naturvårdsverkets arbetsgrupper och egna underlag. Nästa fördjupade utvärdering ska lämnas vintern 2023.

Utveckling av miljömålsuppföljning och miljöinformationsförsörjning

RUS bidrar till utvecklingen av miljömålsuppföljningen, indikatorerna och miljöinformationsförsörjningen för det regionala och lokala miljöarbetets behov. RUS bidrar till dialogen mellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning. RUS medverkar i Naturvårdsverkets samverkan inom och bidrar till Smart miljöinformation. RUS underlättar länens användning av de nationella miljömålen regionalt och lokalt samt ger stöd och rekommendationer vid anpassningar av dessa i förekommande fall. RUS uppmärksammar miljömålssystemets etappmål.

Mötesplatser

RUS arrangerar Nobelmötet i december varje år för länsstyrelsernas miljömålssamordnare och chefer för miljömålsuppdraget samt är medarrangörer till de årliga Miljömålsdagarna tillsammans med Naturvårdsverket, en länsstyrelse och ytterligare medarrangörer. RUS är medarrangör av återkommande regionala miljömålskonferenser.