Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem

På denna sidan finns information om arbetet inom Miljömålsrådets programområde Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem.

Med utgångspunkt i de gemensamma målbilderna som togs fram under tidigare programperiod är syftet med programområdet dels att myndigheterna underlättar för näringsliv och andra relevanta aktörer att agera för ett hållbart livsmedelssystem dels att utveckla myndigheternas samverkan och arbetssätt för ett hållbart livsmedelssystem.

Kontaktpersoner på RUS: Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se