På denna sidan finns information om länsstyrelsernas arbete i Miljömålsrådet.

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Miljömålsrådet består av 17 generaldirektörer för nationella myndigheter med uppdrag kopplade till miljömålen. Länsstyrelserna representeras av Per Bill, landshövding i Gävleborgs län. Syftet med miljömålsrådet är att samverkan för att öka takten i myndigheternas arbete för att nå miljömålen och samt även lämna förslag till regeringen.

Länsråd Veronica Lauritzsen och Magnus Eriksson, RUS är länsstyrelsernas kontaktpersoner till Miljömålsrådet. Ett flertal representanter från olika länsstyrelser deltar i de olika programområdena.

Miljömålsrådet har sedan 2019 arbetat i sju programområden. Två av dessa fortsätter nu tillsammans med tre nya programområden som rådet gemensamt har prioriterat för perioden 2023–2026. Länsstyrelserna medverkar i samtliga programområden.

Miljömålsrådets programområden 2023-2026 är:

 • Ramverk för nationell planering (fortsättning).
 • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem (fortsätter i modifierad form).
 • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.
 • Cirkularitet  i klimatomställningens materialflöden.
 • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.


Miljömålsrådet avslutar också följande programområden som pågått sedan 2019:

 • Staten går före.
 • Styrmedel för hållbar konsumtion.
 • Hållbar elektrifiering.
 • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen.
 • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem (fortsätter i modifierad form).
 • Insatser för grön infrastruktur.

Mer om Miljömålsrådet

Du kan läsa mer om Miljömålsrådet på webbplatsen Sveriges miljömål. Miljömålsrådet – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)