Blekinge län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Blekinge län 2020.


Trots att miljöarbetet i Blekinge har varit framgångsrikt är nuvarande styrmedel och åtgärdsarbete inte tillräckligt. Inte något av de miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv, för övriga mål är trenden neutral eller negativ.

För att nå målen behövs minskade utsläpp till luft och vatten liksom internationella överenskommelser om kemikalier. Kraftfulla åtgärder krävs för omställning till ett samhälle där energianvändningen är minimerad och baseras på förnybar energi. Attityden till konsumtion måste förändras. Vid fysisk planering behövs goda avvägningar för att behålla värden i landskapet och i den byggda miljön. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Blekinge

Flera insatser pågår för att värna kulturmiljöer och bevara eller återställa naturmiljöer. För att främja folkhälsan görs satsningar på friluftsliv som har positiv effekt på naturmiljön. Flera kommuner har ställt sig bakom Blekinges nya klimat- och energistrategi och många aktörer arbetar med att ställa om till fossilfritt. Inom Klimatklivet genomförs energiomställning hos företag med positiva effekter för både klimat och miljö.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som hållbar samhällsutveckling och mänsklig välfärd är beroende av. Många arter och naturtyper i Blekinge är hotade, främst genom igenväxning och avverkning. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till igenväxning av hagmarker i odlingslandskapet. Värdefulla natur- och kulturmiljöer i skogen skadas i samband med skogsbruksåtgärder.

I Blekinges kustvatten är övergödning ett problem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. För att nå god status i länets vattenförekomster behövs mer resurser för arbete med biologisk återställning, skydd av sötvatten och tillsyn av vattenverksamheter. För att trygga framtida dricksvattenförsörjning behöver arbete med lokal planering, riskbedömning och skydd av vattentäkter prioriteras.

Obalans mellan tätare bebyggd kust i söder och mer glest bebyggd landsbygd är en utmaning i länet. För att skapa hållbar bebyggd miljö behöver stor hänsyn tas till ekologi samtidigt som behovet av nya bostäder möts.

Åtgärdsarbetet i Blekinge

I Blekinge pågår många projekt för att återställa livsmiljöer i vattendrag och gynna hotade arter. Fokus är helhetstänk och samverkan för att återskapa naturliga strukturer och processer. Samverkan har hittills lett ett flertal biotoprestaureringar och fler åtgärder planeras.

Åtgärder för att gynna ekmiljöer och arter knutna dit sker inom LIFE-projekt, förvaltning av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter och kommunernas förvaltning.

Flera kommuner har ställt sig bakom Blekinges nya klimat- och energistrategi och många aktörer arbetar med att ställa om till fossilfritt. Inom Klimatklivet genomförs energiomställning hos företag med positiva effekter för både klimat och miljö. Ett företag som ersatt oljeeldning med en kombination av el och biobränsle har genom detta halverat utsläppen av klimatpåverkande gaser i Ronneby kommun.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

I Blekinge pågår många insatser för att nå ett hållbart samhälle, men generationsmålet kommer inte att nås till år 2020. Vägen är ännu lång till det samhälle där konsumtion och livsstil är hållbar och där välfärd och tillväxt inte sker på bekostnad av miljö eller global rättvisa.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av klimatpåverkande gaser planar långsamt ut i Blekinge. De största direkta utsläppen kommer från transportsektorn. För att kunna nå målet behövs kraftfulla åtgärder för en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi och där energianvändningen minimeras. En minskad energianvändning inom till exempel fastighetssektorn skulle kunna frigöra resurser för att möjliggöra en snabbare omställning i övriga sektorer.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men luftföroreningar påverkar fortfarande människors hälsa negativt. Generellt har halterna för kväveoxider, partiklar (PM10) och bensen minskat sedan mätningarna började. För att nå miljömålet behöver åtgärdsarbetet intensifieras för att minska utsläppen från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt hushållens vedeldning. Internationellt behöver åtgärder genomföras för att minska halterna av långväga transporterade luftföroreningar.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Mark och vatten i Blekinge är fortfarande försurade, trots minskade utsläpp. Försurning orsakas av svavel- och kvävenedfall, men även skogsbruket bidrar då försurande ämnen frigörs när biomassa skördas och förs bort från skogen. Även om nedfallet fortsätter att minska kommer marken att vara försurad under lång tid framöver. Markens återhämtning går långsamt och fortsatt kalkning är nödvändig. Ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen av försurande ämnen och skogsbrukets påverkan.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Problemen med miljögifter blir allt tydligare och viljan att minska deras skadliga verkningar ökar. De åtgärder som vidtas för att begränsa användning och utsläpp av farliga ämnen, samt minska vår exponering för dessa, är dock alltför begränsade för att göra tillräcklig skillnad inom snar framtid.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Effektiv lagstiftning har markant minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. Många ämnen finns dock kvar i atmosfären under lång tid, och därför kan det dröja flera decennier innan den nedbrytande effekten på ozonskiktet från dessa ämnen helt upphör. Regionalt behöver arbetet fokuseras på att minska utsläppen av lustgas, förbättra omhändertagandet av isoleringsmaterial innehållandes ozonnedbrytande ämnen, samt att fortsätta insamling av gamla uttjänta kylmöbler.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Trots att allt fler föräldrar skyddar sina barn mot solen och att intresset för att vara solbrun minskar, så bedöms den långsiktiga trenden med ett ökat antal fall av hudcancerfall fortsätta. Det kan ta flera decennier för hudcancer att utvecklas och eventuellt resultat av ändrade solvanor märks inte direkt. Minskad exponering för UV-strålning, hos både barn och vuxna, är av central betydelse för att på sikt minska antalet hudcancerfall.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Övergödning orsakas av för höga halter av näringsämnena kväve och fosfor. I havet kan övergödning orsaka algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten, ändrad artsammansättning och syrebrist. Sandbottnar täcks av gyttja och tät vegetation. En femtedel av sjöarna och vattendragen är drabbade. På land trängs arter som trivs i näringsfattiga miljöer undan. Åtgärder i sjöar och vattendrag med syfte att främja biodiversitet och naturliga flöden bidrar till att minska övergödningen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen i Blekinge uppnår inte god ekologisk status. Natur- och friluftslivsvär­den liksom ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag hotas av vandringshinder, vattenreglering, vattenuttag, klimatförändring och brist på hänsyn. Åtgärder genomförs av flera aktörer i länet och underlag för nya åtgärder tas fram. Dessutom sker viktig samverkan och dialog kring nytta av åtgärder inom projektet GRIP on LIFE IP134F[1]. Mer resurser för tillsyn och skydd av sötvatten samt ökad informationsspridning behövs.


[1] Länk till webbplatsen för LIFE IP projektet GRIP on LIFE IP

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Blekinge är fattigt på grundvatten och klimatförändringarna väntas leda till längre perioder med låg grundvattentillgång. Kvalitetsproblem är vanligt i grundvattentäkter. Kunskapen om grundvatten och påverkansrisker behöver öka. Arbetet med ansvarsutredningar och undersökning av förorenade områden behöver förstärkas, liksom tillsynen av verksamheter som kan påverka vattentillgången eller vattenkvaliteten negativt. Arbetet med vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner måste prioriteras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan. Sviktande reproduktion av gädda längs Blekingekusten innebär en varningssignal och ett allvarligt hot mot det kustnära ekosystemet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Blekinge är ett våtmarksfattigt län. Många våtmarker har genom åren försvunnit, eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Igenväxning är ett pågående problem som leder till att naturvärden går förlorade. Skyddet av våtmarker genom bildande av naturreservat fortgår. Arbetet med att restaurera och anlägga nya våtmarker går långsamt trots tilldelade resurser. Målet kommer inte att nås i tid. 

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Målet för Levande skogar nåddes inte innan 2020. Miljöarbetet för skogen och i skogen går i positiv riktning, men kanske inte fullt så snabbt som det vore önskvärt. Tillgången på värdefulla skogsmiljöer är ännu inte säkrad i länet. Kvaliteten på miljöhänsynen behöver bli bättre samtidigt som ökade bevarandeinsatser krävs. Förutom gamla bok- och ekskogar är det viktigt att prioritera skydd av avenbokskogar och högbonitetsskogar.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

De viktigaste förutsättningarna för Ett rikt odlingslandskap är aktiva lantbrukare och betande djur. Idag växer betesmarker igen och brukandet av åkrar upphör vilket hotar småbiotoperna, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. En förutsättning för att långsiktigt vända trenden är ökad lönsamhet för företag som utför åtgärder med koppling till Ett rikt odlingslandskap, åtgärder inom hållbar livsmedelsproduktion och natur/miljövård, vilket också ger förutsättningar för friluftslivet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar från mindre orter, framför allt i den norra delen av Blekinge. Expansionen ökar anspråken på natur- och kulturvärden, vilket kan orsaka motsättningar.  Miljökvalitetsmålen behöver integreras bättre i den fysiska planeringen. Goda avvägningar behövs i den fysiska planeringen för att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden hotas främst av exploatering, igenväxning, ett rationaliserat jord- och skogsbruk samt fragmentering och isolering av områden med hög biologisk mångfald. Utvecklingen i Blekinge bedöms som negativ och stora insatser behövs för att bevara arter och restaurera livsmiljöer. Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genomförs av många olika aktörer, men tillräckliga styrmedel saknas för att vända utvecklingen. Om målet ska nås måste genomförandetakten höjas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.