Blekinge län

Sverigekarta

Här sammanfattas den regionala årliga uppföljningen för Blekinge län 2021.


Trots att många åtgärder görs för att nå miljömålen finns fortfarande områden där utvecklingen i Blekinge går för långsamt eller åt fel håll. För att kunna nå miljömålen till 2030 krävs kraftfulla styrmedel. Utfasningen av fossila bränslen behöver gå fortare och produktionen av förnybar energi behöver öka. Styrmedel behövs för att tillräcklig hänsyn till biologiska värden, natur- och kulturmiljöer ska tas vid olika typer av exploatering, samt inom skogsbruk och jordbruk. För att nå målen krävs minskade utsläpp av föroreningar både till luft och vatten liksom internationella överenskommelser om kemikalier. För att mäta och verifiera utvecklingen av miljömålsarbetet är regional miljöövervakning viktigt och regional övervakning behöver mer resurser.

Innehållsförteckning

Klicka för att komma direkt till miljökvalitetsmålets sammanfattning

Miljötillståndet i Blekinge

Med nuvarande styrmedel kommer inget av de miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att kunna uppnås till 2030 i Blekinge. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv, för övriga mål bedöms trenden vara neutral eller negativ.

Bebyggelsen i Blekinge är koncentrerad längs kusten vilket medför klimatrelaterade risker och stora anspråk på mark med höga natur- och kulturvärden. I inlandet är bebyggelsen mer spridd och där finns istället utmaningar som brist på service.

Många arter och naturtyper i Blekinge är hotade genom igenväxning eller avverkning. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till igenväxning av hagmarker i odlingslandskapet. Värdefulla natur- och kulturmiljöer i skogen skadas i samband med skogsbruk.

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Sviktande reproduktion av gädda längs Blekingekusten innebär en varningssignal och ett allvarligt hot mot det kustnära ekosystemet.

I sjöar och vattendrag hotas både ekosystemtjänster,  natur- och friluftslivsvär­den.Vattendragen i Blekinge når inte god ekologisk status och många arter och naturtyper uppnår inte gynnsam bevarandestatus.

Blekinge är fattigt på grundvatten och klimatförändringarna väntas leda till längre perioder med låg grundvattentillgång. Arbetet med vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner måste fortsatt prioriteras.

Åtgärdsarbetet i Blekinge

För att gynna Blekinges ekmiljöer och arter knutna till dem genomförs LIFE-projektet Bridging the Gap under åren 2016–2021.

Länsstyrelsen Blekinge kommer under året att slutföra arbetet med att inrätta ett marint biotopskyddsområde vid Brömsebäckens mynning för att skydda en artrik och produktiv grund havsvik.

Nulägesbeskrivningar och samverkan i de första prövningsgrupperna för omprövning av vattenkraften för moderna miljövillkor enligt den nationella planen har påbörjats i Blekinge.

Med stöd från Klimatklivet konverterar Volvos fabrik i Olofström bort gasol som uppvärmningskälla. Genom att fånga in spillvärme med hjälp av värmeväxlare ersätts gasol och utsläppen av koldioxid minskar med 2 600 ton per år.

Illustration generationsmålet

Generationsmålet

I Blekinge pågår många insatser för att nå miljömålen. En kampanj för att spara vatten, bekämpning av invasiva främmande arter och en manual för hållbart byggande är exempel på informationsinsatser som når många. Insatser för hållbart lokalt fiske och projekt för att ställa om till mer hållbara transporter är exempel på andra åtgärder som pågår.

Trots många åtgärder för att nå miljömålen finns fortfarande områden där utvecklingen i Blekinge går för långsamt eller åt fel håll. För att mäta och verifiera utvecklingen av miljömålsarbetet är regional miljöövervakning viktigt och behöver därför mer resurser. Ytterligare styrmedel behövs för att tillräcklig hänsyn till natur- och kulturmiljöer ska tas vid olika typer av exploatering, samt inom skogsbruk och jordbruk. Gifter i kretsloppen behöver stort fokus så farliga ämnen i olika produkter kan fasas ut från början och inte fortsätta cirkulera. Infrastruktur som minskar bilberoendet är viktig för att minska fossilberoende transporter.

Illustration solstrålar.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av klimatpåverkande gaser planar långsamt ut i Blekinge. De största direkta utsläppen kommer från transportsektorn. För att kunna nå målet behövs kraftfulla åtgärder för omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi och där energianvändningen minimeras. En minskad energianvändning inom till exempel fastighetssektorn skulle kunna frigöra resurser för att möjliggöra en snabbare omställning i övriga sektorer.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration moln.

Frisk luft

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men luftföroreningar påverkar fortfarande människors hälsa negativt. Internationellt behövs åtgärder för att minska halterna av långväga transporterade luftföroreningar och för att nå målet till 2030 behöver åtgärdsarbetet intensifieras för att minska utsläpp från vägtrafik, sjöfart, industri, energiproduktion samt hushållens vedeldning. Mätning av luftkvalitet i Blekinges tätorter visar minskande nivåer av flera föroreningar.

Målbedömning

Nära att uppnås

Miljötillstånd (trendpil)

Positiv

Illustration regndroppar.

Bara naturlig försurning

Mark och vatten i Blekinge är fortfarande försurade, trots minskade utsläpp. Försurning orsakas av svavel- och kvävenedfall, men även skogsbruket bidrar då försurande ämnen frigörs när biomassa skördas och förs bort från skogen. Även om nedfallet fortsätter att minska kommer marken att vara försurad under lång tid framöver. Markens återhämtning går långsamt och fortsatt kalkning är nödvändig. Ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen av försurande ämnen och skogsbrukets påverkan.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration plocka frukt.

Giftfri miljö

Stora insatser har genomförts för att på sikt uppnå en giftfri miljö. Lagstiftningen blir alltmer tillämpbar, kunskapen om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö allt bättre och åtgärderna för att minska riskerna med läckage av olika ämne till luft och vatten mer effektiva. Men allt positivt som genomförts de senaste decennierna ska ställas i relation till den enorma föroreningsskuld som finns. Vi skrapar fortfarande bara på ytan av det som behöver göras för att uppnå verkligt giftfri miljö.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Oklar trend

Illustration ozonlagret runt jorden.

Skyddade ozonskikt

Effektiv lagstiftning har markant minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. Många ämnen finns dock kvar i atmosfären under lång tid, och därför kan det dröja flera decennier innan den nedbrytande effekten på ozonskiktet från dessa ämnen helt upphör. Regionalt behöver arbetet fokuseras på att minska utsläppen av lustgas, förbättra omhändertagandet av isoleringsmaterial som innehåller ozonnedbrytande ämnen, samt fortsätta insamlingen av gamla uttjänta kylmöbler.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration strålning.

Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i Blekinge och den långsiktiga trenden med ett ökat antal årliga fall av hudcancer bedöms fortsätta i hela landet. Minskad exponering av UV-strålning, för både barn och vuxna, är av central betydelse för att kunna vända trenden. Information för att förändra människors attityder och beteende kring solning och en god bebyggd miljö med utemiljöer i skugga är viktigt.

Målbedömning

Ingen regional bedömning

Miljötillstånd (trendpil)

Ingen regional bedömning

Illustration fisk i hav.

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2030 med idag beslutade eller planerade styrmedel, speciellt inte i kustvattnet. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har viktiga insatser i samhället skett, men inte tillräckligt för att svara mot Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan. En stor del av påverkan från övergödning är starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på näckros.

Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen i Blekinge når inte god ekologisk status och många arter och naturtyper uppnår inte gynnsam bevarandestatus. Natur- och friluftslivsvär­den liksom ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag hotas. Åtgärder genomförs av flera aktörer och underlag för nya åtgärder tas fram, bland annat genom omprövning av vattenkraften för moderna miljövillkor, men det saknas tillräckliga styrmedel. Mer resurser för tillsyn och skydd av sötvatten behövs och takten på restaureringen behöver höjas.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration av dricksvatten.

Grundvatten av god kvalitet

Blekinge är fattigt på grundvatten och klimatförändringarna väntas leda till längre perioder med låg grundvattentillgång. Kvalitetsproblem är vanligt i grundvattentäkter. Kunskapen om grundvatten och påverkansrisker behöver öka. Arbetet med ansvarsutredningar och undersökning av förorenade områden behöver förstärkas, liksom tillsynen av verksamheter som kan påverka vattentillgången eller vattenkvaliteten negativt. Arbetet med vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner måste prioriteras.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på en båt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan. Sviktande reproduktion av gädda längs Blekingekusten innebär en varningssignal och ett allvarligt hot mot det kustnära ekosystemet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på groda.

Myllrande våtmarker

Blekinge är ett våtmarksfattigt län. Många våtmarker har genom åren försvunnit, eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Igenväxning är ett pågående problem som leder till att naturvärden går förlorade, liksom spridning av invasiva främmande arter. Skyddet av våtmarker genom bildande av naturreservat fortgår. Arbetet med att restaurera och anlägga nya våtmarker går långsamt trots tilldelade resurser. Målet kommer inte att nås i tid. 

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på skog och kotte.

Levande skogar

Miljöarbetet för skogarna i Blekinge går i positiv riktning, men kanske inte fullt så snabbt som det vore önskvärt. För att trygga den biologiska mångfalden behöver mer skog skyddas. Kvaliteten på miljöhänsynen behöver bli bättre samtidigt som ökade bevarandeinsatser krävs.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på åker.

Ett rikt odlingslandskap

Den viktigaste förutsättningen för ett rikt odlingslandskap är ett hållbart och lönsamt jordbruk med betande djur. Idag växer betesmarker igen, brukandet av åkrar upphör eller rationaliseras, vilket hotar småbiotoperna, kulturvärdena, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. För att vända trenden krävs ökad lönsamhet för företag som utför åtgärder för att gynna en hållbar livsmedelsproduktion, natur- och kulturvärdena samt miljön, vilket också ger förutsättningar för friluftslivet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Illustration på stad.

God bebyggd miljö

Blekinge har många utmaningar som till exempel hög bilanvändning, exploatering av jordbruksmark, klimatrelaterade risker samt att kunna utveckla och bevara kulturmiljön. Förändrad lagstiftning, fler resurser och ökad kunskap behövs. Länsstyrelsen Blekinge arbetar med kunskapshöjande insatser i form av workshops för länets kommuner och kommer att fortsätta med detta under kommande år. Kommunerna arbetar med att öka bostadsbyggandet för att möta det stora bostadsbehovet.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Neutral

Illustration på växt och djur.

Ett rikt växt- och djurliv

Biologisk mångfald hotas av rationaliserat jord- och skogsbruk, exploatering, igenväxning, fragmentering och isolering av områden med hög biologisk mångfald. Stora insatser behövs för att bevara arter och restaurera livsmiljöer. Gräsmarker, havsmiljöer, skogar, fjärilar och skalbaggar bedöms ha sämst status. Åtgärder genomförs av många aktörer, men tillräckliga styrmedel saknas för att vända utvecklingen.

Målbedömning

Uppnås ej

Miljötillstånd (trendpil)

Negativ

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.