Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen

Under 2021 och 2022 genomfördes projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen”. Att vi står inför flera ekologiska kriser är allt tydligare ett faktum idag. Två av de största kriserna är ett förändrat klimat samt minskad biologisk mångfald. Detta är två kriser som inte bör hanteras separat utan i synergi med […]

Cirkulär ekonomi – kartläggning, kunskap, vägledning

Länsstyrelserna genom RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) har under 2021 och 2022 genomfört ett projekt om cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi – kartläggning, kunskap, vägledning.Bakgrunden till projektet är att regeringens har tagit fram en strategi och en handlingsplan för cirkulär ekonomi där det anges att offentlig sektor bestående av staten, regionerna, länsstyrelserna och kommunerna […]

Ställ om för framgång

Avgörande för möjligheterna att nå en hållbar samhällsutveckling är de offentliga, de privata och de civila samhällsaktörernas gemensamma förmåga att skapa de samhälleliga förutsättningar som krävs för att möta mänskliga basala behov. Det är i en sådan samverkansprocess som helhetssyn och integrerade målsättningar får en reell betydelse. Denna guide belyser hur denna helhetssyn och integrering […]

Checklista för begränsad klimatpåverkan

En av vår tids stora utmaningar är att bryta trenden av ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären som leder till ett förändrat klimat. Den fysiska planeringen är ett av flera viktiga områden för att minska samhällets klimatpåverkan. För att nå de klimatpolitiska målen behöver samhällsplaneringen i högre grad verka för en fysisk samhällsstruktur som kan […]

Årets uppföljning av miljömålen är här

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts.

Kortversion av Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Detta är en kortversion av rapporten Vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Vägledningen har tagits fram av länsstyrelsernas samverkansorgan för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) i dialog med kommuner och länsstyrelser från olika delar av Sverige. Värdefulla inspel och synpunkter har också lämnats av Sveriges Kommuner […]